Date: May 8-11, 2019
Prize Money: 2,000,000 Baht
Venue: Springfield Royal CC, Phetchaburi
Qualifying Round: May 6, 2019

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน
2. ชำระค่าสมัครจำนวน 2,300 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-2-60623-6
3. แนบเอกสารใบสมัครพร้อมใบโอนเงินค่าสมัครส่งมาที่อีเมล support@thailandpga.or.th หรือ แฟกซ์ 02-136-2092
4. การสมัครครั้งแรกให้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีและสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
5. หนังสือรับรองแพทย์ที่ระบุว่าท่านมีร่างกายแข็งแรงสมบุรณ์มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน (ฉบับจริงกรณีสมัครครั้งแรก) นำมายื่น ณ ห้อง Tournament
6. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะตอบกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันการสมัคร
(หากโอนค่าสมัครแล้วไม่ส่งหลักฐานการชำระเงิน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ สมาคมจะไม่รับทราบการสมัครของท่าน)

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์เฉพาะนักกอล์ฟที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเท่านั้น และนักกอล์ฟที่ได้รับการจดแจ้งขึ้นเป็นนักกีฬาอาชีพ เท่านั้น (วิธีขึ้นทะเบียนจดแจ้ง) และกรณีบัตรสมาชิกหมดอายุจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้าแข่งขัน จนกว่าจะชำระค่าสมาชิกให้แล้วเสร็จเรียบร้อย การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันผู้สมัครต้องลงลายมือถือด้วยตนเองในใบสมัครทุกครั้งและต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าการสมัครแข่งขันสมบูรณ์

โปรโมชั่น!!! ราคาซ้อมสนามสปริงฟิลด์นักกอล์ฟที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมให้ยื่นบัตรสมาชิกสมาคมฯ ราคาซ้อมพิเศษ 900 บาท ไม่รวมแคดดี้ (แคดดี้ 350 บาท) Hole in one สนาม Voucher green fee 2 ใบ และ Certificate

ราคาห้องพักที่สนามปริงฟิลด์ 1,800 บาท/คืน รวมอาหารเช้า พักได้ 2 คน ติดต่อจองหัองพักโดยตรงที่คุณเอ๋ 080-669-5427

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Professional Golf Association of Thailand
Tel : 02-136-2091 , E-mail : support@thailandpga.or.th

SINGHA-SAT Phetchaburi Championship 2019

Date: May 8-11, 2019 Prize Money: 2,000,000 Baht Venue: Springfield Royal CC, Phetchaburi Qualifying Round: May 6, 2019การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 2. ชำระค่าสมัครจำนวน 2,300 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-2-60623-6 3. แนบเอกสารใบสมัครพร้อมใบโอนเงินค่าสมัครส่งมาที่อีเมล support@thailandpga.or.th หรือ แฟกซ์ 02-136-2092 4. การสมัครครั้งแรกให้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีและสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 5. หนังสือรับรองแพทย์ที่ระบุว่าท่านมีร่างกายแข็งแรงสมบุรณ์มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน (ฉบับจริงกรณีสมัครครั้งแรก) นำมายื่น ณ...