SAT-Thailand PGA One Day Tour 2021

Order of Merit

 Following the SAT-Thailand PGA One Day Tour 3 (Royal hua hin)

RANK PLAYER PLAYED EARNING
1 กรวิชญ์  อินมี 3 34,785.00
2 ธนกร  ตอสี 2 29,366.67
3 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล 2 28,600.00
4 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ 2 17,475.00
5 จักรภัทร  ฮ้อแสงชัย 2 16,650.00
6 วชิรวิทย์  เสาร่อน 3 13,901.67
7 เศรษฐโชค  พุ่มพวย 2 13,500.00
8 กิตติคุณ  ปูติสานนท์ 1 13,500.00
9 ชาญจิติ  กนกศักดิ์สกุล 3 11,966.67
10 นันทนัช  กองแก้ว 3 11,716.67
11 กันตปวิชญ์  พันธรักษ์ 3 11,535.00
12 ธีรติ  ลูวินส์ 3 11,508.33
13 กันต์  ลิ้มมณีวิจิตร 3 11,508.33
14 ภัทรภูมิ  ปาจารย์ 1 11,333.33
15 ณัฐวัฒน์  มีเสมา 1 11,333.33
16 ขวัญชัย  กองทวี 1 11,333.33
17 เดชาวัต  เพชรประยูร 2 10,985.00
18 สุประวีณ์  ผาธรรม 2 10,500.00
19 อัศม์เดช  ศรีอุทัยศิริวงศ์ 3 10,050.00
20 ธนภูมิ  ครรชิตวรกุล 2 9,785.00
21 วรสรณ์  สุวรรณพนัง 2 9,450.00
22 พิจิตร  เพ็ชรเกษม 2 8,583.33
23 ปาณัท  โพธิทัต 2 7,966.67
24 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ 2 7,950.00
25 พงศกร  ปัญญาสุ 2 7,525.00
26 ประวิณ  เอียดเอื้อ 2 7,516.67
27 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ 2 7,316.67
28 ธนพล  เจริญสุข 2 7,275.00
29 ฐิติพันธุ์  กุดั่น 2 7,275.00
30 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ 2 7,158.33
31 ณัฐ  ลิ้มมณีวิจิตร 2 7,141.67
32 วีระ  ศาลางาม 2 6,975.00
33 กฤตภาส  มณีมาศ 2 6,841.67
34 ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร 2 6,825.00
35 ภูริ  บุญญากาศ 2 6,550.00
36 จักรนาถ  อินมี 2 6,550.00
37 เสฏฐวุฒิ  โศภนกุลเกียรติ์ 2 6,450.00
38 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ 2 6,275.00
39 อรรถพล  จรณะหุต 2 6,275.00
40 นภัช  ปัทมสิงห์ 2 6,275.00
41 ญาณภัทร  เจริญพัฒนาสถิตย์ 2 6,225.00
42 ชินาธิป  แสงมณีโชติ 2 5,700.00
43 พีรภพ  พงศ์ธนารักษ์ 2 5,625.00
44 นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง 2 5,400.00
45 สมเกียรติ  ศรีสง่า 1 5,137.50
46 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ 1 5,137.50
47 ธนชาติ  เชาว์รักษ์ 1 5,137.50
48 ณัฐ  ลิ้มมณีวิจิตร 1 5,137.50
49 เอกดนัย  ผ่องหทัยกุล 1 4,608.33
50 อาทิตยพงศ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ 1 4,608.33
51 ศิวกร  ตวงภัทรพร 1 4,608.33
52 วิชญภัทร  สินสร้าง 2 4,366.67
53 วัชรพงศ์  วิจิตธำรงศักดิ์ 1 4,366.67
54 วรุต  ขจรกิตติสกุล 2 4,366.67
55 วรวิทย์  วรพันธ์ 1 4,366.67
56 ปวัน  เพชรอยู่ 1 4,366.67
57 ธนรัชต์  ศรีสถาพร 1 4,275.00
58 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล 1 4,000.00
59 สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์ 1 4,000.00
60 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา 1 4,000.00
61 ปฐมพล  เฟื่องสวัสดิ์ 1 4,000.00
62 พชร  สกุลยง 1 3,975.00
63 เบ็นซ์  เพศประเสริฐ 1 3,975.00
64 ณัฐรัชต์  ชื่นตา 1 3,975.00
65 เลิศ  ภักดีภูมิ 1 3,750.00
66 กฤฏิธี  สุนทรนนท์ 1 3,750.00
67 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ 1 3,675.00
68 วรพล  นุ่มเออ 1 3,675.00
69 ภัทรพล  ขันทะชา 1 3,675.00
70 ธนัท  อุยสกุล 1 3,675.00
71 ศิกวัส  ทองจีน 1 3,600.00
72 นาวา  ประสพสันต์ 1 3,600.00
73 วรภพ  ชัยพิพรรธ 1 3,500.00
74 เจษฎา  เสวีวัลลพ 1 3,500.00
75 เสฐียรพงศ์  ตันตะราวงศา 1 3,325.00
76 ราเมศว์  อินทรเจริญศักดิ์ 1 3,325.00
77 ณัฐชนนท์  วิวัฒน์ธนาฒย์ 1 3,325.00
78 ศิวัจน์  ธีรภัสสรรัตน์ 1 3,225.00
79 ศิริ  ศิริเจริญ 1 3,225.00
80 เอกปริษฐ์  หวู่ 1 3,150.00
81 อธิคม  สุขวารี 1 3,150.00
82 สรร  พุ่มเกลี้ยงดารา
1
3,150.00
83 กฤตชัย  ทองไทย 1 3,150.00
84 พิสิฐ  กิจเวช 1 2,950.00
85 ก้องภพ  บุญประเสริฐ 1 2,950.00
86 กฤตชยพล  สินไชย 1 2,950.00
87 เอกชัย  แช่มสุขขี 1 2,925.00
88 ศรีอนุเทพ  มีสวนนิล 1 2,925.00
89 ภคเทพ  สุนทรชื่น 1 2,925.00
90 ไทคิ  ฮาร่า 1 2,925.00
91 ณัทเชษฐ์  ณ ตะกั่วทุ่ง 1 2,925.00
92 ชิษณุพงศ์  พรเอนก 1 2,925.00
93 จอมยุทธ  เกตุทอง 1 2,925.00
94 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ 1 2,775.00
95 รัชชวินทร์  ธนาเกษมพิพัฒน์ 1 2,775.00
96 ภูมิ  พรเจริญทรัพย์ 1 2,700.00
97 ภูดิท  พรหมศร 1 2,550.00
98 ทรอยส์ นภสินธุ์  ต้นแขม 1 2,550.00
99 สุกษฎิ์  สุวรรณศรี 1 2,475.00
100 สุกฤษฎิ์  วงศ์จอม 1 2,425.00
101 ภัทรพงษ์  ศุภพันธ์ 1 2,425.00
102 ภัคคพงศ์  โพงาม 1 2,425.00
103 ธนวัฒน์  เณรทรัพย์ 1 2,425.00
104 ธนบดี  สุจริตชัย 1 2,425.00
105 ณัทพนธ์  เจริญลาภ 1 2,425.00
106 ณสรร  เศรษฐบุตร 1 2,425.00
107 ชนินทร์  ทินตระกูล 1 2,425.00
Order of Merit FM

 Following the SAT-Thailand PGA One Day Tour 3 (Royal hua hin)

RANK PLAYER PLAYED EARNING
1 Ye Htet Aung 2 7,516.67