คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

Methee Sudasna Na Ayudhya

Methee Sudasna Na Ayudhya

President

เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ตำแหน่ง นายกสมาคม

Jittisak Tamprasert

Jittisak Tamprasert

Secretary General and Rules Chairman

จิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ ตำแหน่ง เลขาธิการและกรรมการกฎ ข้อบังคับ

Wanchai Meechai

Wanchai Meechai

Vice President and Treasurer

วันชัย มีชัย ตำแหน่ง อุปนายกและเหรัญญิก

Jakraphong Thongyai

Jakraphong Thongyai

Vice President and Director of Marketing & Right of Benefits

จักรพงศ์ ทองใหญ่ ตำแหน่ง อุปนายกและกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์

Pompetch Saraputhi

Pompetch Saraputhi

Vice President and Executive Director

ป้อมเพ็ชร สารพุทธิ ตำแหน่ง อุปนายกและกรรมการกลาง

Wallop Khanardnid

Wallop Khanardnid

Vice President and Registrar

วัลลภ ขนาดนิด ตำแหน่ง อุปนายกและนายทะเบียน

Yuttana Sudsakorn

Yuttana Sudsakorn

Tournament Director

ยุทธนา สุดสาคร ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน

Thongthew Wongsanguan

Thongthew Wongsanguan

Director of Foreign Affairs

ทองธิว วงษ์สงวน ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ

Chokchai Boonprasert

Chokchai Boonprasert

Director of Discipline

โชคชัย บุญประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการวินัย

Jarukitti Nitibhon

Jarukitti Nitibhon

Director of Public Relations

จารุกิตติ์ นิติพน ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

Chonrat Sasiwong

Chonrat Sasiwong

Executive Director

ชลรัตน์ สสิวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการกลาง

Varan Isarabhakdi

Varan Isarabhakdi

Executive Director

วรัณ อิศรภักดี ตำแหน่ง กรรมการกลาง

Tanaboon Chinsupangpimet

Tanaboon Chinsupangpimet

Executive Director

ธนบูรณ์ ชินสุภางค์ภิเมธ ตำแหน่ง กรรมการกลาง

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Bonchu Ruangkit

Bonchu Ruangkit

Adviser Chairman

บุญชู เรืองกิจ ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Thongchai Jaidee

Thongchai Jaidee

Honorary Adviser

ธงชัย ใจดี ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์