คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

Methee Sudasna Na Ayudhya

Methee Sudasna Na Ayudhya

President

เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา (นายกสมาคม)

Jittisak Tamprasert

Jittisak Tamprasert

Secretary General and Rules Chairman

จิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ (เลขาธิการและกรรมการกฎ ข้อบังคับ)

Wanchai Meechai

Wanchai Meechai

Vice President and Treasurer

วันชัย มีชัย (อุปนายกและเหรัญญิก)

Jakraphong Thongyai

Jakraphong Thongyai

Vice President and Director of Marketing & Right of Benefits

จักรพงศ์ ทองใหญ่ (อุปนายกและกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์)

Pompetch Saraputhi

Pompetch Saraputhi

Vice President and Executive Director

ป้อมเพ็ชร สารพุทธิ (อุปนายกและกรรมการกลาง)

Wallop Khanardnid

Wallop Khanardnid

Vice President and Registrar

วัลลภ ขนาดนิด (อุปนายกและนายทะเบียน)

Yuttana Sudsakorn

Yuttana Sudsakorn

Tournament Director

ยุทธนา สุดสาคร (กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน)

Thongthew Wongsanguan

Thongthew Wongsanguan

Director of Foreign Affairs

ทองธิว วงษ์สงวน (กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ)

Chokchai Boonprasert

Chokchai Boonprasert

Director of Discipline

โชคชัย บุญประเสริฐ (กรรมการวินัย)

Jarukitti Nitibhon

Jarukitti Nitibhon

Director of Public Relations

จารุกิตติ์ นิติพน (กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)

Varan Isarabhakdi

Varan Isarabhakdi

Executive Director

วรัณ อิศรภักดี (กรรมการกลาง)

Tanaboon Chinsupangpimet

Tanaboon Chinsupangpimet

Executive Director

ธนบูรณ์ ชินสุภางค์ภิเมธ (กรรมการกลาง)

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

Bonchu Ruangkit

Bonchu Ruangkit

Adviser Chairman

บุญชู เรืองกิจ (ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)

Thongchai Jaidee

Thongchai Jaidee

Honorary Adviser

ธงชัย ใจดี (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)