Home นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การแสดงความคิดเห็นในโพสต์ต่าง ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเรา หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี เราจะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่
– ได้รับความยินยอมจากท่าน
– การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
– การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้คุกกี้