สารต้องห้ามทางการกีฬา

สารต้องห้ามทางการกีฬา
อันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
รายชื่อยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้ามทางการกีฬา 2561
ยาที่ใช้ได้ ยาที่ห้ามใช้
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕
การขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา (TUE)
ทำเนียบและความรู้สารต้องห้ามทางการกีฬา 2561
การตรวจสอบยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม https://www.globaldro.com/US/search