Date: Mar 21-22, 2019 Canceled
Prize Money: Tour 800,000 Baht, RDQ 50,000 Baht
Venue: Gassan Panorama Golf Club
RDQ: Mar 19, 2019

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน
2. ชำระค่าสมัครจำนวน 1,900 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-2-60623-6
3. แนบเอกสารใบสมัครพร้อมใบโอนเงินค่าสมัครส่งมาที่อีเมล support@thailandpga.or.th หรือ แฟกซ์ 02-136-2092
4. กรณีสมัครครั้งแรกให้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชี, สำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
5. หนังสือรับรองแพทย์ที่ระบุว่าท่านมีร่างกายแข็งแรงสมบุรณ์มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน (ฉบับจริงกรณีสมัครครั้งแรก) นำมายื่น ณ ห้อง Tournament
ุ6. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้วจะตอบกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันการสมัคร
(หากโอนค่าสมัครแล้วไม่ส่งหลักฐานการชำระเงิน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ สมาคมจะไม่รับทราบการสมัครของท่าน)

หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ต้องเป็นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่มีบัตร Tournament Players หรือ Golf-Instructors เท่านั้น กรณีนักกอล์ฟต่างชาติต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ประเภท Foreign Members เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ Professional Golf Association of Thailand
Tel : 02-136-2091 , E-mail : support@thailandpga.or.th

ประกาศ ค่าสมัครรายการ SINGHA TDT Lamphun 2019

ตามที่สมาคมได้เลื่อนการแข่งขันรายการ SINGHA TDT Lamphun 2019 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วนั้น ในส่วนค่าสมัครจำนวน 1,900 บาท ของผู้สมัครรายการ SINGHA TDT Lamphun 2019 ทางสมาคมขอให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.หากประสงค์ที่จะขอรับเงินคืนให้ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมแนบสำเนาหรือภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินคืน 2.หากประสงค์ที่จะยกยอดเงินเพื่อสมัครรายการ SINGHA TDT Hua Hin 2019 ให้ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมแนบใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ e-mail: support@thailandpga.or.th ตั้งแต่วันนี้ - 22 มีนาคม 2562

ประกาศ เลื่อนการแข่งขันรายการ SINGHA TDT Lamphun 2019 อย่างไม่มีกำหนด

เนื่องด้วยปัญหาสภาวะอากาศในบริเวณสนามกอล์ฟ กัซซัน พาโนราม่า จ.ลำพูน ซึ่งใช้เป็นสนามแข่งขันรายการ SINGHA TDT Lamphun 2019 มีค่า AQI และ PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ จึงขอเลื่อนการแข่งขันรายการ SINGHA TDT Lamphun 2019 ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการ SINGHA TDT Lamphun 2019 รับทราบและจะแจ้งรายละเอียดการแข่งขันรายการนี้ให้ทราบต่อไป

SINGHA TDT Lamphun 2019

Date: Mar 21-22, 2019 Canceled Prize Money: Tour 800,000 Baht, RDQ 50,000 Baht Venue: Gassan Panorama Golf Club RDQ: Mar 19, 2019การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 2. ชำระค่าสมัครจำนวน 1,900 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-2-60623-6 3. แนบเอกสารใบสมัครพร้อมใบโอนเงินค่าสมัครส่งมาที่อีเมล support@thailandpga.or.th หรือ แฟกซ์ 02-136-2092 4. กรณีสมัครครั้งแรกให้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชี, สำเนาบัตรประชาชน...
Previous articleเปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562
Next articleคริส เฉือนชนะเค้าท์แบ็ค กษิดิศ สวิง สิงห์-ทีดีที แม่เมาะ รอบควอลิฟาย