วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563
เงินรางวัล 1,000,000 บาท
สนามหลวงหัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์
รอบคัดเลือก 13 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ : 1) ยกยอดผู้สมัครจากรายการ SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2020 ที่เลื่อนการแข่งขันมารายการ SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2020 ทั้งหมด (ไม่ต้องสมัครใหม่)
2) หากผู้สมัครรายการ SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2020 (เลื่อนการแข่งขัน) ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการ SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2020 กรุณาแจ้งก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (ก่อนวันปิดรับสมัคร) ทางอีเมล support@thailandpga.or.th

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน / How to apply

1. กรอกข้อมูลการสมัครพร้อมยืนยันการสมัคร > คลิก!
Please fill in the form and submit. > Click!

2. โอนค่าสมัคร 1,900 บาท เข้าบัญชีสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 406-2-60623-6
Please wire transfer 1,900 Baht (Tax Included) to Siam Commercial Bank Account No. 406‐2‐60623‐6

(หากโอนค่าสมัครแล้วไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ สมาคมจะไม่รับทราบการสมัครของท่าน)
(The entry form is not valid without payment slip)

หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์เฉพาะนักกอล์ฟที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย และนักกอล์ฟที่ได้รับการจดแจ้งขึ้นเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเท่านั้น (การจดแจ้ง)
Note: Reserved for Thailand PGA members only and member status is not exipre. (membership renewal)

*นักกอล์ฟที่ได้รับเงินรางวัลต้องขึ้นทะเบียนจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพแล้วเท่านั้น

*กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้าแข่งขัน จนกว่าจะชำระค่าสมาชิกให้แล้วเสร็จเรียบร้อย (ต่ออายุสมาชิก)

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ 02-136-2091, m.me/thailandpga, e-mail : support@thailandpga.or.th
For more informations, please contact 02-136-2091, m.me/thailandpga, e-mail : support@thailandpga.or.th

รายชื่อผู้สมัครจากรายการ SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2020 (เลื่อนการแข่งขัน) ยกยอดมารายการ SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2020 ทั้งหมด (ไม่ต้องสมัครใหม่)

หากผู้สมัครที่มีรายชื่อดังนี้ ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการ SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2020 กรุณาแจ้งก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (ก่อนวันปิดรับสมัคร) ทางอีเมล support@thailandpga.or.th

SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2020 (ปิดรับสมัคร)

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 เงินรางวัล 1,000,000 บาท สนามหลวงหัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ รอบคัดเลือก 13 กรกฎาคม 2563 หมายเหตุ : 1) ยกยอดผู้สมัครจากรายการ SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2020 ที่เลื่อนการแข่งขันมารายการ SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2020 ทั้งหมด (ไม่ต้องสมัครใหม่) 2) หากผู้สมัครรายการ SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2020 (เลื่อนการแข่งขัน) ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการ...