เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
เรียน สมาชิกสามัญทุกท่าน

อ้างถึง หนังสือเลขที่สกอท. 046/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563 ตามที่คณะกรรมการสมาคมกีฬากอล์ฟ
อาชีพแห่งประเทศไทย ได้เรียนชี้แจงถึง สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ที่ได้ส่งผลกระทบถึงกำหนดการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 และ กำหนดจัดการเลือกตั้งนายกสมาคม ตามข้อบังคับของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมๆ ได้พิจารณาถึง สถานการณ์ความเหมาะสมในปัจจุบัน จึงมีมติเห็นชอบ
ให้กำหนดจัด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมบริเวณคลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี พ.ศ.2562
ระเบียบวาระที่ 4 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปี พ.ศ.2562 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 เลือกตั้งนายกสมาคม เนื่องจากครบกำหนดวาระ 4 ปี
ระเบียบวาระที่ 6 แต่งตั้ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี พ.ศ.2563
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่ตามวันเวลาและสถานที่
ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

Previous articleตารางการแข่งขันประจำปี 2563
Next articleSINGHA-SAT TDT Hua Hin 2020