ผลการสอบกฎข้อบังคับฯ วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ
The Rules of Golf Exam Result at Panya Golf Club, 21 April 2018
ลำดับ / No. ชื่อ-นามสกุล / Name คะแนน / Results
1 Dam Long Dam (Vietnam) ผ่าน / PASS
2 Jamie  Sturley ผ่าน / PASS
3 JooHyung Kim (Korea) ผ่าน / PASS
4 กฤษณะ  อิสรมาตร ผ่าน / PASS
5 กิติพันธุ์ เหล่าประภัสสร ผ่าน / PASS
6 กีรติ  นิมิตโสภณ ผ่าน / PASS
7 กุลกิตติ์  สิทธิประเสริฐ ผ่าน / PASS
8 เกรียงศักดิ์  หอมชะเอม ผ่าน / PASS
9 คเณศ  นิ่มเจริญวรรณ ผ่าน / PASS
10 คมชาญ  สายหยุด ผ่าน / PASS
11 จักรพรรณยุทธ  ซื้อสมบูรณ์กุล ผ่าน / PASS
12 ชนกันต์  ถนอมพันธ์ ผ่าน / PASS
13 ชยพัทธ์  มาลัย ผ่าน / PASS
14 ชโยดม  จันทร์จารุพงศ์ ผ่าน / PASS
15 ชาญณัฏฐ์  บัณฑะวงศ์ ผ่าน / PASS
16 เชษฐา  ตรีธิเบศร์วงศา ผ่าน / PASS
17 ฐิติพัศ  เล็ม ผ่าน / PASS
18 ณฐ  ศรีจันทร์นนท์ ผ่าน / PASS
19 ณธรรม  แห่งธรรม ผ่าน / PASS
20 ณรงค์ ชาดี ผ่าน / PASS
21 ณัฐ  เนื่องนิยม ผ่าน / PASS
22 ณัฐดนัย  รัตนประภา ผ่าน / PASS
23 เด็จ  ปะการะพัง ผ่าน / PASS
24 ตฤณภพ  จันทณี ผ่าน / PASS
25 ตุลย์  เหมือนสร้อย ผ่าน / PASS
26 ทองธรรม  โชคชัยผาสุข ผ่าน / PASS
27 ธนาคาร สงครามมา ผ่าน / PASS
28 ธัชกร  ธนิตนนท์ ผ่าน / PASS
29 ธัญพงศ์  วิไลรัตน์ ผ่าน / PASS
30 นนทนันท์  มารศรี ผ่าน / PASS
31 ปรัญชัย  รุประมาณ ผ่าน / PASS
32 ปราศรัย  อุณจักร ผ่าน / PASS
33 ปิยะวัฒน์  ชูพงษ์เดโชชัย ผ่าน / PASS
34 ปิยะวัฒน์  พึ่งประยูร ผ่าน / PASS
35 พลพีร์  พงศ์อริยนราทร ผ่าน / PASS
36 พีรพล  ศิริพันธุ์ ผ่าน / PASS
37 พีรภพ  พงศ์ธนารักษ์ ผ่าน / PASS
38 ไพศาล  กล้าหาญ ผ่าน / PASS
39 ไพศาล  ยธิกุล ผ่าน / PASS
40 ภัทรชัย  กวีกิจภาณุกุล ผ่าน / PASS
41 ภัทรดนัย  ลาภยุติธรรม ผ่าน / PASS
42 ภาณุ  ภวกุล ผ่าน / PASS
43 ภาณุพงษ์  แห้วดี ผ่าน / PASS
44 ภาณุวัฒน์  บุลสมบัติ ผ่าน / PASS
45 ภูบดินทร์  ขันทอง ผ่าน / PASS
46 มงคล  กำเนิดทรัพย์ ผ่าน / PASS
47 มีสิทธิ์  มีทรัพย์ ผ่าน / PASS
48 เมธว์  พิพัฒน์พงษ์เลิศ ผ่าน / PASS
49 รุ่งโรจน์  เพชรเกื้อหนุน ผ่าน / PASS
50 รุจิโรจน์  แจ่มใส ผ่าน / PASS
51 ฤทธี  นิสัยกล้า ผ่าน / PASS
52 วรภพ  ชัยพิพรรธ ผ่าน / PASS
53 วัฒนา  อาดัมเจริญ ผ่าน / PASS
54 วิชยานนท์  โชติหิรัญรุ่งเรือง ผ่าน / PASS
55 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย ผ่าน / PASS
56 วีรยุทธ  ประเสริฐสุข ผ่าน / PASS
57 วุฒิชัย  พลสาร ผ่าน / PASS
58 ศุภโชค  ละเอียด ผ่าน / PASS
59 เศรษฐโชค  พุ่มพวย ผ่าน / PASS
60 เศวต  โกยสมบูรณ์ ผ่าน / PASS
61 สดมภ์  แก้วกาญจนา ผ่าน / PASS
62 สรวิทย์  ชื่นใจ ผ่าน / PASS
63 สาริศ  สุวรรณรัตน์ ผ่าน / PASS
64 สิทธิโชค  ศุภมนตรี ผ่าน / PASS
65 สุรเกียรติ  ธนาพงศ์ศรีกูล ผ่าน / PASS
66 สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์ ผ่าน / PASS
67 สุริยะ  บุญศรี ผ่าน / PASS
68 สุริโย  โกศรีวงศ์ ผ่าน / PASS
69 อติรุจ  วินัยเจริญชัย ผ่าน / PASS
70 อรรถสิทธิ์  ดวงจันทร์ ผ่าน / PASS
71 อัสนี  จิรชัยสุกุล ผ่าน / PASS
72 อัสนีย์  ยืนยั่ง ผ่าน / PASS
73 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ ผ่าน / PASS
74 เอกพจน์  ผ่องแผ้ว ผ่าน / PASS

นักกอล์ฟที่ไม่มีรายชื่อโปรดติดต่อสอบซ่อมที่สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟแอนด์การ์เด้นส์ จ.นครนายก ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

Player’s name that not show on the list are require to contact Thailand PGA for your retake the exam at watermill golf and gardens Nakhon Nayok, 30 April 2018 at 10:00 Am.

Previous articleข่าวสาร: การปฐมนิเทศและอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ครั้งที่ 1/2561
Next article“โปรบูม” ที่ 1 มันเดย์ควอลิฟาย ได้ลุย สิงห์-นครนายก แชมเปี้ยนชิพ 2018