Q-School 2022

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

1. การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • รอบที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ
 • รอบที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ
 • ปิดรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:00 น. หรือจนกว่าผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนด
 • ตรวจสอบรายชื่อ
 • กำหนดการ
 • ผลการสอบ

หมายเหตุ: กำหนดให้ทุกคนที่เข้าร่วมการอบรม ต้องส่งผลการตรวจ ATK ที่ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันอบรม (สามารถตรวจด้วยตนเอง และถ่ายรูปไว้เพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ) ณ จุดลงทะเบียน หน้าห้องอบรม

2. การสอบภาคสนาม ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี)

Tee Times Result
Day 1 TP | GI
Day 2 TP | GI
Day 3 TP | GI
Day 4 TP | GI

 

หมายเหตุ: กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการสอบภาคสนามปฎิบัติตามข้อกำหนดการแข่งขันปี 2565 อย่างเคร่งครัด

3. การอบรมภาคทฤษฎี ค่าสมัครประเภท นักกอล์ฟอาชีพ (TP) 10,000 บาท ประเภท ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) 21,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • วันที่ 16-20 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ
 • ปิดรับสมัคร 12 มีนาคม 2565 เวลา 16:00 น.
 • ประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) อบรมวันที่ 18-19 มีนาคม 2565
 • ประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) อบรมวันที่ 16-19 มีนาคม 2565
 • พิธีรับประกาศนียบัตร วันที่ 20 มีนาคม 2565 (การแต่งกายชุดสูท สีกรมท่าหรือสีดำและผูกเนคไท)
 • กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดให้ทุกคนที่เข้าร่วมการอบรม ต้องส่งผลการตรวจ ATK ที่ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันอบรม (สามารถตรวจด้วยตนเอง และถ่ายรูปไว้เพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ) ณ จุดลงทะเบียน หน้าห้องอบรม

การชำระเงิน : ชื่อบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 406-260623-6

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังไม่อบรมกฎข้อบังคับ สามารถสอบภาคสนามได้หรือไม่ ?
– ไม่ได้

อบรมกฎข้อบังคับเก็บไว้ได้กี่ปี
– 2 ปี นับจากวันที่อบรม

รายการแข่งขันใดบ้างที่สามารถนำผลการแข่งขันมาขอเทียบสอบภาคสนามได้ ?
– ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์
– รายการอื่นๆหรือรายการในต่างประเทศ ต้องเป็นรายการแข่งขันระดับอาชีพอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา

สามารถใช้ผลการแข่งขันเทียบสอบภาคสนามได้อย่างไร ?
เอกสารที่ใช้ประกอบการเทียบ
– ผลการแข่งขัน
– หนังสือรับรองผลการแข่งขัน
ส่งมาที่อีเมล support@thailandpga.or.th

สอบภาคสนามไม่ผ่าน อบรมทฤษฎีได้หรือไม่ ?
– สามารถเรียนเก็บไว้ได้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

พิธีรับประกาศนียบัตรแต่งกายอย่างไร
– ชุดสูท สีกรมท่าหรือสีดำและผูกเนคไท

ชำระค่าบำรุงสมาคม (ต่อบัตรสมาชิก) อย่างไร ?
คลิกที่นี่

หมายเหตุ : การสมัครหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ให้ผู้อำนวยการสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ ซึ่งผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้นรายการละ 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยบังคับใช้ทุกรายการ

สอบถามเพิ่มเติม
Tel: 099-038-8010
E-mail: support@thailandpga.or.th
Facebook: m.me/thailandpga