ผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 2/2565
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลสอบ
1 กรภัทร์ เมฆสวี ผ่าน
2 กรุงเทพ วรรณพักตร์ ผ่าน
3 กรุงธน วรรณพักตร์ ผ่าน
4 กษาปณ์ อักษรทิพย์ ผ่าน
5 กัองเกียรติ ศรีฤทธิสกุล ผ่าน
6 กิตติคุณ คำนวณ ผ่าน
7 กิตติศักดิ์ สัตยารักษ์ ผ่าน
8 กิตติศักดิ์​ ลินทอง ผ่าน
9 คณิน รัชตะชาติ ผ่าน
10 จักรพันธุ์ พรหมปราบทุกข์ ผ่าน
11 จิรภัทร ทุยบึงฉิม ผ่าน
12 จิรัฏณัฏฐ์ โชคไพบูลย์ ผ่าน
13 จิรากรน์ ทองบุญ ผ่าน
14 ชญภูคา ศรีเกตุ ผ่าน
15 ชนาดล ดนตรี ผ่าน
16 ชัยยงค์ วงษ์ตั้งเจริญสุข ผ่าน
17 ชามี่ พาดาเยา ผ่าน
18 ชินกฤช เนียมรุ่ง ผ่าน
19 ชิษณุพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ ผ่าน
20 ฐิติศักดิ์ รัตนกาญจน์ ผ่าน
21 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ ผ่าน
22 ณัฐนนท์ ขันทะชา ผ่าน
23 ณัฐนันท์ ปัณทะรส ผ่าน
24 ณัฐภัทร ธรรมมนุญกุล ผ่าน
25 เตชินท์ ไสลเพ็ชร ผ่าน
26 ธงชัย รูปสวยดี ผ่าน
27 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผ่าน
28 ธนพล รัตนศศิวิมล ผ่าน
29 ธนภัทร อมรจตุรพร ผ่าน
30 ธนเมศฐ์​ นิธิทองธนาวัฒน์ ผ่าน
31 ธนสิทธิ์ สถาปนเสถียร ผ่าน
32 ธนะศักดิ์ มานนท์ ผ่าน
33 ธนัตถ์ พึ่งเดช ผ่าน
34 ธนินทร์ ฉันทนานุวัฒน์ ผ่าน
35 ธฤต นันต์ธนะ ผ่าน
36 ธัชชัย โกษากุล ผ่าน
37 ธัญพัฒน์ สุขเกิด ผ่าน
38 นพปฎล พลเหิม ผ่าน
39 บรรณวัฒน์ ลาภสัมปันน์ชัย ผ่าน
40 ปกรณ์ สุกิจพิริยพันธุ์ ผ่าน
41 ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ ผ่าน
42 ปวินท์ ปรัชญาโณทัย ผ่าน
43 ปานเทพ เสนาธรรม ผ่าน
44 ปิยะนันท์ สุขมะโน ผ่าน
45 พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ ผ่าน
46 พัชรพล สายหยุด ผ่าน
47 พัทธ์ เกิดปาน ผ่าน
48 ภูมิ โอภาปัญญโชติ ผ่าน
49 ภูมิบดินทร์ ศรีคำขลิบ ผ่าน
50 ภูษณะ พุทธชนาธิป ผ่าน
51 รชต สุนทรธนากุล ผ่าน
52 รองฤทธิ์ พิชัยยงค์วงศ์ดี ผ่าน
53 รัชชากร พิพัฒน์ไพศาล ผ่าน
54 วรธน​ สมนึก ผ่าน
55 วรรษพลม์ มหาชัย ผ่าน
56 วรากร จันทร์หุ่น ผ่าน
57 วสวัตติ์ พึ่งงาม ผ่าน
58 วสุธา เพ็ชรช้าง ผ่าน
59 วิทวัส บัวครอง ผ่าน
60 วีรวิชญ์ นาคประชา ผ่าน
61 ศิรัณย์ รภัสกุล ผ่าน
62 ศุภณัฐ เมลืองศิลป์ ผ่าน
63 ศุภวัฑฒ์ วัฒนมงคล ผ่าน
64 เศรษฐสรรค์ สุวรรณรัตน์ ผ่าน
65 สมควร บุษราคำ ผ่าน
66 สารัช จันทร์แท่น ผ่าน
67 สิรภพ ยะปาละ ผ่าน
68 สิรภัทร ใจใหญ่ ผ่าน
69 สุชาติ หอมพวงภู่ ผ่าน
70 สุนันทรักษ์ เวชกามา ผ่าน
71 สุเมธ สุสุขวาสนา ผ่าน
72 สุรเชษฐ์ วงษ์สอาด ผ่าน
73 อติรุจ ภาสะวณิช ผ่าน
74 อนันต์​ คงจันทร์ ผ่าน
75 อนุสิษฐ์ สอนเถื่อน ผ่าน
76 อรรถกานต์ ศิริลัทธยากร ผ่าน
77 อานิล ปาเตีย ผ่าน
78 CHUNG MIN SANG (KOREA) ผ่าน
79 DONG HYUN PARK (KOREA) ผ่าน
80 GAMPOONG PARK (KOREA) ผ่าน
81 HYUNG HO KIM (KOREA) ผ่าน
82 JAE HO LIM (KOREA) ผ่าน
83 JIN SEUNGBEOM (KOREA) ผ่าน
84 JUGON LEE (KOREA) ผ่าน
85 OH DONGCHAN (KOREA) ผ่าน
86 OH DONGYOON (KOREA) ผ่าน
87 PARK SEONGHYUN (KOREA) ผ่าน
88 PARK JI HUN (KOREA) ผ่าน
89 SIIN KIM (KOREA) ผ่าน

 

Previous articleSINGHA-SAT Boonchu Ruangkit Invitation Tour 2022
Next articleอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 2/2565