ผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565
วันที่ 3 มีนาคม (รอบที่ 1) และ วันที่ 4 มีนาคม (รอบที่ 2)
ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

ผลการสอบวันที่ 3 มีนาคม 2565 (รอบที่ 1)

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลสอบ
1 กรธวัช ชวาลชาญกิจ ผ่าน
2 กรภัทร์ ธันวารชร ผ่าน
3 ก่อพงศ์ พัฒนาทร ผ่าน
4 ไกรธีระ ลอลือเลิศ ผ่าน
5 คณณัฏฐ์ ปภาดากุล ผ่าน
6 คเณศ สุวรรณรงค์ ผ่าน
7 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ ผ่าน
8 จิรัฐติ ยอดเพ็ชร์ ผ่าน
9 ชยพัทธ์ มาลัย ผ่าน
10 ชยังกูร ศรีทอง ผ่าน
11 ชลากร อ่วมเชื้อ ผ่าน
12 ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล ผ่าน
13 ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ ผ่าน
14 ชิเฉียน หยาง ผ่าน
15 ไชยรักษ์ ภักดีวุฒิ ผ่าน
16 ไซ ไซสวัสดิ์ ผ่าน
17 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ ผ่าน
18 ณัฐยศ วงษ์ถาวร ผ่าน
19 ณัฐวินท์ ลิ่มสกุล ผ่าน
20 ณัฐสิทธิ์ เกียรติทวีอนันต์ ผ่าน
21 ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร ผ่าน
22 ธนเดช มั่นคง ผ่าน
23 ธนพล คงฤทธิ์ ผ่าน
24 ธนัญกรณ์ นุ้ยเมือง ผ่าน
25 ธนินท์รัฐ  เรืองธีรารักษ์ ผ่าน
26 ธัชทฤต กาญจนเตชานนท์ ผ่าน
27 ธิษณ์จรัส โกวิทปกรณ์กุล ผ่าน
28 ธีรศิษฏ์ อยู่ปาน ผ่าน
29 ธีระวัฒน์​ ตรีก้อน​ ผ่าน
30 นฤเบศร์  ทีบุญมา ผ่าน
31 นาวิน สกุลศิรสุนทร ผ่าน
32 นิธินันท์ ยศพยุงศักดิ์ ผ่าน
33 เบ็นซ์ เพศประเสริฐ ผ่าน
34 ปกรณ์ ปรีติภาช ผ่าน
35 ปรัตถกร สูยะศรี ผ่าน
36 ปรียะศักดิ์ รอดแก้ว ผ่าน
37 พงศธร เนียมจีน ผ่าน
38 พงศ์ปรีชา พฤทธิวิวัฒน์กุล ผ่าน
39 พชร ณัฏฐาชัย ผ่าน
40 พชร วงษ์แก้ว ผ่าน
41 พลัฏฐ์ ณัฐพงศ์พิชา ผ่าน
42 พศวีร์ ลีลางาม ผ่าน
43 พัชกร จันตาเวียง ผ่าน
44 พัชรพล แซ่ตั้ง ผ่าน
45 พัฐชณัฐ อ้นสำราญไกรวิ ผ่าน
46 พิสิพงศ์ วนิชนพรัตน์ ผ่าน
47 พุฒินาท รัตนรุ่งโรจน์ ผ่าน
48 ไพศาล  หลักม่วง ผ่าน
49 ภากร เนียมแสง ผ่าน
50 ภาณุพงศ์ ขวัญประชา ผ่าน
51 ภาสกร ปิ่นกระจาย ผ่าน
52 ภาสกร โพธิ์รอด ผ่าน
53 ภูดนัย รุ้งศรีวงศ์ ผ่าน
54 ภูมิพัฒน์ เก็งวินิจ ผ่าน
55 ภูรินทร์ นฤหล้า ผ่าน
56 ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร ผ่าน
57 เมียงจิน จู ผ่าน
58 วรกุล นนทรักส์ ผ่าน
59 วรพล อรุณธัญญะ ผ่าน
60 วริศ บุญรอด ผ่าน
61 วิศรุต ปริปุณณะ ผ่าน
62 วีรวัช วงศ์สิงห์โต ผ่าน
63 วีระศักดิ์ สถิตทรัพย์สิน ผ่าน
64 ศรายุทธ  นวสุขกุล ผ่าน
65 ศักดิ์สิทธิ์ บุญประเสริฐ ผ่าน
66 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล ผ่าน
67 ศุภฤกษ์ น้ำทิพย์ ผ่าน
68 ศุภวัช  สุดประเสริฐ ผ่าน
69 ศุภสัณห์ น้ำทรัพย์อนันต์ ผ่าน
70 สพล ดวงกมล ผ่าน
71 สมิทธิ์​ กิตติกุล ผ่าน
72 สรวิศ  เหมวรางค์กูล ผ่าน
73 สิทธิโชค ศุภมนตรี ผ่าน
74 สุดธนา สุนทานนท์ ผ่าน
75 สุทธินนท์ ปัญโญ ผ่าน
76 สุวัจนะ ทับทิม ผ่าน
77 เสฏฐวุฒิ ประจวบอารีย์ ผ่าน
78 อนุยุต  ปิ่นประยูร ผ่าน
79 อภิภาส เกียรติพัฒนกุล ผ่าน
80 อภิรัตน์ ชินโคตร ผ่าน
81 อริย์ธัช เอี่ยมตระกูล ผ่าน
82 อิษฎา พึ่งสุนทร ผ่าน
83 เอกณัฎฐ์ เจริญธนาสรศิริ ผ่าน

 

ผลการสอบวันที่ 4 มีนาคม 2565 (รอบที่ 2)

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลสอบ
1 กร กังวานกิจ ผ่าน
2 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ ผ่าน
3 กฤตย์ เหตระกูล ผ่าน
4 กฤษณ์ ฤกษ์สง่า ผ่าน
5 กวินธร สุมนาวดี ผ่าน
6 กษิดิ์เดช วงษ์ศิริ ผ่าน
7 ก้องภพ  ศิริมาจันทร์ ผ่าน
8 กิตติภูมิ เนตรสุวรรณ์ ผ่าน
9 กิตติศักดิ์ จิรภาสุขสกุล ผ่าน
10 ขวัญชัย วิเชตธรรมศักดิ์ ผ่าน
11 คฑา พรหมช่วย ผ่าน
12 คทาทอง ไวทยานนท์ ผ่าน
13 คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา ผ่าน
14 จิรยุทธ รมณีย์กชกร ผ่าน
15 จุฬาลักษณ์ บุญหลาย ผ่าน
16 เจตนิพิฐ เชยแสง ผ่าน
17 ชนม์เจริญ  บารมีธนเศรษฐ์ ผ่าน
18 ชยภัทร สุนทรนนท์ ผ่าน
19 ชาตรี ตั้งสันติกุล ผ่าน
20 ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ ผ่าน
21 ฐปนิพันธ์ ปริฉัตต์กุล ผ่าน
22 ณฐนนท ธนูรัตน์ ผ่าน
23 ณัชชา จันทพันธ์ ผ่าน
24 ณัชพล ชนไมตรี ผ่าน
25 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ ผ่าน
26 ณัฐธัญ ตังคะวชิรานนท์ ผ่าน
27 ณัฐพงค์ รัชธร ผ่าน
28 ณัฐพร เวียงชนก ผ่าน
29 ณัฐพล อุดมรัตน์ ผ่าน
30 ณัฐวิชญ์ วิเศษสมบัติ ผ่าน
31 ณิธิศ ไชยเลิศ ผ่าน
32 ทรงสิทธิ์ กองทรง ผ่าน
33 ทราย-โลแวน ผ่าน
34 ธนวรรษ จิตติรัตน์วัฒนา ผ่าน
35 ธนัท  อนุสรณ์สมชาย ผ่าน
36 ธนากร กุลสมบูรณ์สินธ์ ผ่าน
37 ธนาดล ทองห่วง ผ่าน
38 ธมกร เพิ่มพลอยศิริ ผ่าน
39 ธรณินทร์ วิวัฒนะกิจ ผ่าน
40 ธีธัช ทองนวล ผ่าน
41 ธีรภัทร์ ธงชัย ผ่าน
42 นนธวัฒน์ จิระประภา ผ่าน
43 นพคุณ จันทรศัพท์ ผ่าน
44 นพปฎล ศรีวงษ์รัตน์ ผ่าน
45 นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง ผ่าน
46 ปรวัธน์ นิรันดร์กุล ผ่าน
47 ประสิทธิ์ พงศ์วิสัยทัศน์ ผ่าน
48 ปิติภัทร ปัฐจธนศักดิ์ ผ่าน
49 พชระ  การินทร์ ผ่าน
50 พรเทพ เลากุลรัตน์ ผ่าน
51 พรศักดิ์ ตั้งคำ ผ่าน
52 พัชรากร พิฆเนศวร ผ่าน
53 พัฒน์วิทย์ รัตนศิวโมกษ์ ผ่าน
54 พิธาน วสุเชษฐ์ ผ่าน
55 พิรวุฒิ มีธนาถาวร ผ่าน
56 พิสิฐสิริ เลิศสิริสมบัติ ผ่าน
57 พีรพงษ์ โยธา ผ่าน
58 พีรวัส เกรียงขจร ผ่าน
59 พุฒิ จูประเสริฐ ผ่าน
60 พุฒิพงศ์ ผิวอ่อน ผ่าน
61 เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ ผ่าน
62 ภูกิจธัช วรกิตติฉัตร ผ่าน
63 มรกต ไม้แก้ว ผ่าน
64 มารุต แสวงสุข ผ่าน
65 ยศกร อินธิแสง ผ่าน
66 ยอดชาย มุงคุณคำชาว ผ่าน
67 ราชันต์ เผ่าดี ผ่าน
68 วรรษกร เฮงบุญมี ผ่าน
69 วสันต์ ลิมป์วชิรคม ผ่าน
70 วินัย แซ่ฮุย ผ่าน
71 ศุภกร ตานะเศรษฐ ผ่าน
72 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง ผ่าน
73 ศุภฤกษ์ โพธิ์นิล ผ่าน
74 ศุภวิชญ์ สุขแดง ผ่าน
75 สถาพงศ์ นันทสำเริง ผ่าน
76 สรวิชญ์ อภิญญานันท์ ผ่าน
77 สรวิศ ตั้งใจ ผ่าน
78 สะราวุฒิ  บุญภักดี ผ่าน
79 สิวะวุฒิ สวนนิมิตร ผ่าน
80 สุทธิพงศ์ ภูริทัพ ผ่าน
81 สุวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ผ่าน
82 เสฏฐวุฒิ โตพิบูล ผ่าน
83 อธิราช ชาญชัย ผ่าน
84 อามินทร์ ศิลป์สวัสดิ์ ผ่าน

 

Previous articleรายชื่อผู้สอบภาคสนามปี 2565
Next articleSINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2022 #1