กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านและเข้าอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด

รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 8:00 – 16:00 น.
ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 Ben Godleman (British)
2 Bongkook Ko (Korea)
3 Changkyoung Lee (Korea)
4 Daito Nishiyama (Japan)
5 George Ounstead (GBR)
6 Graeme Bayly (Newzeland)
7 Jongkyung Woo (Korea)
8 Kyaw Thet Oo (Myanmar)
9 Masahiro Kamatani (Japan)
10 Masuo Saito (Japan)
11 Minsu Seo (Korea)
12 Sangil Seo (Korea)
13 Sunki Kim (Korea)
14 Ye Lwin Oo (Myanmar)
15 Yongfeng Yang (China)
16 Zaw Linn Htun (Myanmar)
17 กฤตนัย เรือนอินทร์
18 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร
19 กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท
20 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล
21 กัปตัน เงินทองรัตนกุล
22 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข
23 กิติรัฐ ธัญญศรีสังข์
24 เขมทัต สุขสำราญจิตต์
25 ชลสิทธิ์ ศรีสำราญ
26 เชาวฤทธิ์ เชิดชูชาติ
27 ณัฐนันท์ เกียรติทวีอนันต์
28 ต้นไทร ยวงเกตุ
29 ตรรกพล จันทะโชโต
30 ทัตเทพ พุ่มโกสุม
31 ธนเกียรติ แก้ววาปี
32 ธีรภพ ล้วนเส้ง
33 นัธทวัฒน์ เมธเมาลี
34 นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ
35 นิธิพล ตวงทอง
36 ประจวบ ไชยสุข
37 ประเสริฐศักดิ์ สายทวี
38 ปรานต์ปิติกร เสาร์เรือน
39 ปริญ สิทธิเกษร
40 ปวิช ปุณยพนิตสกุล
41 ปัณณธร ปิงเมือง
42 ปิยศักดิ์ ตั้งสถาพรพันธ์
43 พงศ์พัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
44 พจน์ เสมรสุต
45 พิษณุ ศิริเมฆา
46 พีชญ์ บรรณบดี
47 พีร์ ศรีปัญญา
48 พีรมงคล ทวีกิจเสถียร
49 พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์
50 ภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์
51 ภูริพน น้ำค้าง
52 มนตรี บุบผากลิ่น
53 ร็อคกี้ ณ ระนอง
54 รัชฐพงศ์ กุลศิริวุฒิชัย
55 รัตน์สิน ชัยปาณีดีสุยา
56 วงศกร ประวัติเมือง
57 วทัญญู รักถิ่นลำเนาไพร
58 วรเศรษฐ์ พิชยเกียรติกุล
59 วรุตม์ แก้วทิพย์
60 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์
61 วิศรุต นำศิริโยธิน
62 ศรัณยู กุลจรรยาวิวัฒน์
63 ศุภชัย ภัทรรัตนชัย
64 สมัย อิ่มนาง
65 สิรวิชญ์ จิรวัฒน์สถิตย์
66 อดิสรณ์ อนันตะเศรษฐกูล
67 อนุพนธ์ วันดี
68 อริญชย์ ศุภวรางกูล
69 อิทธิพล อิ่นติ๊บ

 

รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ
วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 8:00 – 16:00 น.
ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 Alan James Davidson (USA)
2 Bryan W. Teoh (Malaysia)
3 Muhammad Zaeem Bin Mohd Yasin (Malaysia)
4 Pone Pyae Chan Han (Myanmar)
5 Taeeon Tony Ko (Canada)
6 Thiha Htay (Myanmar)
7 กฤตวัฒน์ เพ็ญศรี
8 กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ
9 กวิน แตภิรมย์กุล
10 กษกร วงศ์พนากร
11 กันตาพิชญ์ ชูเกษมพิสุทธิ์
12 กิตติทัศน์ รัตนาชิราสุทธิ์
13 กิตติพล คำบุศย์
14 คณพัฒน์ ร้อยกรแก้ว
15 โฆษิต หมั่นถนอม
16 จรัณกร วชิรภูวนนท์
17 ชาวดิน รัฐกาญจน์
18 ชิษณุชา คลื่นแก้ว
19 ชุติพนธ์ ศิริโวหาร
20 ณภัส สนทอง
21 ณัฏฐ์ อิสริยานิธิกุล
22 ณัฐพันธ์ จิรนันทกาญจน์
23 เดชณัฐรัชย์ จิตต์เจริญชัยชนะ
24 เดชา ธรรมปรีชา
25 ต่อลักษณ์ ลักษณลม้าย
26 ธนเดช ศิริคำภา
27 ธนเทพ จิรนันทกาญจน์
28 ธนะชัย เกียรติศิริลักษณ์
29 ธนะวัตติ์ เมธีธนวิจิตร์
30 ธานัท ชิตอรุณ
31 ธีรเดช ธีรธาตรี
32 นที เนตรนิยม
33 นุฒิพงษ์ บุญมาก
34 บุญส่ง พรมนา
35 ประเสริฐ ศิริชัยคีรีโกศล
36 ปริชญ์ โกศลศศิธร
37 ปัญวัฒน์ พันธ์บุตร
38 ปัณณทัต อัคสินธวังกูร
39 ปิติลักษณ์ พนมชัย
40 พงศ์ธาริน กิตติพิบูลย์
41 พลนาท ศรีเจริญ
42 พสธร ศิริจินดาพันธ์
43 พสิษฐ์ วงษ์ไวยเวช
44 พันธ์เทพ ก้านสังวอน
45 พันแสง จ่างตระกูล
46 พีระวัฒน์ นาเมืองรักษ์
47 พุฒิพงศ์ ชวพงศ์
48 ไพจิตต์ ตั้งดำรงกูล
49 มิ่งฤกษ์ เศรษฐสมภพ
50 ยศพล ไสลเพ็ชร
51 ราชเดช วาสะศิริ
52 วรพล สุวัฒนกร
53 วัชรพงษ์ สรวิสูตร
54 วิชญ์ ปิติพัฒน์
55 วีรโชติ เจิมดี
56 ศรชัย อ่อนประสพ
57 ศรัณยุทธ ธงวิชัย
58 ศักรฎา เกษมศรี
59 สมัครชัย ป้อมลอย
60 สรศักย์ ชยารักษ์
61 สุภารยะ สุขถนอม
62 สุรเชษฐ์ พันธ์พงษ์สานนท์
63 โสภณ ศิริประทุม
64 หลักทรัพย์ เต็มแสวงเลิศ
65 อัษฎายุทธ พูนอนันต์
66 อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์
67 อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ
68 เชนปกรณ์ แก้วภิรมย์
69 Seop Hyeon LEE (Korea)

หมายเหตุ: เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครอบรมจำนวนมาก จึงต้องขยายวันอบรมเพิ่มอีก 1 วัน

Previous articleSINGHA Boonchu Ruangkit Invitation 2023
Next articleรายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม 17-20 ต.ค. 66 สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ