รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท วันสอบ
1 Bryan W. Teoh (Malaysia) TP 17-20 ต.ค.66
2 Daito Nishiyama (Japan) TP 17-20 ต.ค.66
3 Dong Hyun Park (Korea) TP 17-20 ต.ค.66
4 Hyung Ho Kim (Korea) TP+GI 17-20 ต.ค.66
5 Jugon Lee (Korea) TP 17-20 ต.ค.66
6 Minsu Seo (Korea) TP 17-20 ต.ค.66
7 Muhammad Zaeem Bin Mohd Yasin (Malaysia) TP 17-20 ต.ค.66
8 Pone Pyae Chan Han (Myanmar) TP 17-20 ต.ค.66
9 Sangil Seo (Korea) TP+GI 17-20 ต.ค.66
10 Taeeon Tony Ko (Canada) TP+GI 17-20 ต.ค.66
11 Thiha Htay (Myanmar) TP 17-20 ต.ค.66
12 Ye Lwin Oo (Myanmar) TP 17-20 ต.ค.66
13 Zaw Linn Htun (Myanmar) TP 17-20 ต.ค.66
14 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร TP 17-20 ต.ค.66
15 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ TP 17-20 ต.ค.66
16 กัปตัน เงินทองรัตนกุล TP+GI 17-20 ต.ค.66
17 คเณศ สุวรรณรงค์ TP 17-20 ต.ค.66
18 จรัณกร วชิรภูวนนท์ TP 17-20 ต.ค.66
19 จักรวาล ศักดิ์ศรี TP 17-20 ต.ค.66
20 ชญภูคา ศรีเกตุ TP+GI 17-20 ต.ค.66
21 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล TP+GI 17-20 ต.ค.66
22 ชาวินทร์ สมสมัย TP 17-20 ต.ค.66
23 เชนปกรณ์ แก้วภิรมย์ TP+GI 17-20 ต.ค.66
24 ณภัส สนทอง TP+GI 17-20 ต.ค.66
25 ณัฐพล อุดมรัตน์ TP 17-20 ต.ค.66
26 ต้นไทร ยวงเกตุ TP 17-20 ต.ค.66
27 ทวีเกียรติ รอดสา TP 17-20 ต.ค.66
28 ธงชัย รูปสวยดี TP+GI 17-20 ต.ค.66
29 ธนวัฒน์ สุนธนนท์ TP+GI 17-20 ต.ค.66
30 ธนากร กุลสมบูรณ์สินธ์ TP 17-20 ต.ค.66
31 ธานัท ชิตอรุณ TP 17-20 ต.ค.66
32 ธีธัช ทองนวล TP+GI 17-20 ต.ค.66
33 นัธทวัฒน์ เมธเมาลี TP+GI 17-20 ต.ค.66
34 นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ TP 17-20 ต.ค.66
35 นิธิพล ตวงทอง TP+GI 17-20 ต.ค.66
36 ประจบ ลาภเจือจันทร์ TP 17-20 ต.ค.66
37 ปิยะนันท์ สุขมะโน TP 17-20 ต.ค.66
38 พรศักดิ์ ตั้งคำ TP 17-20 ต.ค.66
39 พัชรพล สายหยุด TP 17-20 ต.ค.66
40 พีชญ์ บรรณบดี TP+GI 17-20 ต.ค.66
41 พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ TP+GI 17-20 ต.ค.66
42 ภาสกร ปิ่นกระจาย TP 17-20 ต.ค.66
43 ภูมิบดินทร์ ศรีคำขลิบ TP 17-20 ต.ค.66
44 ภูริพน น้ำค้าง TP 17-20 ต.ค.66
45 มนัยวรรธน์ ภมรมนตรี TP 17-20 ต.ค.66
46 ราชเดช วาสะศิริ TP 17-20 ต.ค.66
47 วรธน สมนึก TP 17-20 ต.ค.66
48 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ TP 17-20 ต.ค.66
49 วิชญ์ ปิติพัฒน์ TP+GI 17-20 ต.ค.66
50 ศรัณยู กุลจรรยาวิวัฒน์ TP 17-20 ต.ค.66
51 สุชาติ หอมพวงภู่ TP 17-20 ต.ค.66
52 สุภารยะ สุขถนอม TP+GI 17-20 ต.ค.66
53 อริญชย์ ศุภวรางกูล TP+GI 17-20 ต.ค.66
54 อัษฎายุทธ พูนอนันต์ TP+GI 17-20 ต.ค.66
55 กิติรัฐ ธัญญศรีสังข์ GI 17-18 ต.ค.66
56 คณณัฏฐ์ ปภาดากุล GI 17-18 ต.ค.66
57 จิรัฏณัฏฐ์ โชคไพบูลย์ GI 17-18 ต.ค.66
58 ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล GI 17-18 ต.ค.66
59 เชาวฤทธิ์ เชิดชูชาติ GI 17-18 ต.ค.66
60 ปิยศักดิ์ ตั้งสถาพรพันธ์ GI 17-18 ต.ค.66
61 รัตน์สิน ชัยปาณีดีสุยา GI 17-18 ต.ค.66
62 วรุตม์ แก้วทิพย์ GI 17-18 ต.ค.66
63 วสวัตติ์ พึ่งงาม GI 17-18 ต.ค.66
64 Seokmin Ko (Korea) GI 17-18 ต.ค.66
65 พีรมงคล ทวีกิจเสถียร GI 17-18 ต.ค.66
66 ภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์ GI 17-18 ต.ค.66
67 วทัญญู รักถิ่นลำเนาไพร GI 17-18 ต.ค.66
68 ศุภฤกษ์ โพธิ์นิล GI 17-18 ต.ค.66
69 อัฐทวุฒิ เชคฮัสซัน GI 17-18 ต.ค.66
70 กวินธร สุมนาวดี GI 17-18 ต.ค.66
71 สุดธนา สุนทานนท์ GI 17-18 ต.ค.66
72 กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล GI 17-18 ต.ค.66
73 ชยภัทร สุนทรนนท์ GI 17-18 ต.ค.66
74 ณัฐภัทร ธรรมมนุญกุล GI 17-18 ต.ค.66
75 ทรงยศ อาชวสิริพันธ์ GI 17-18 ต.ค.66
76 ธนสิทธิ์ สถาปนเสถียร GI 17-18 ต.ค.66
77 ธีรภพ ล้วนเส้ง GI 17-18 ต.ค.66
78 รัชฐพงศ์ กุลศิริวุฒิชัย GI 17-18 ต.ค.66
79 อดิสรณ์ อนันตะเศรษฐกูล GI 17-18 ต.ค.66
80 อนุพนธ์ วันดี GI 17-18 ต.ค.66
81 ณัฐนันท์ เกียรติทวีอนันต์ GI 17-18 ต.ค.66
82 ทัตเทพ พุ่มโกสุม GI 17-18 ต.ค.66
83 ภูมิ โอภาปัญญโชติ GI 17-18 ต.ค.66
84 สิรวิชญ์ จิรวัฒน์สถิตย์ GI 17-18 ต.ค.66
85 สุกฤต ชลวณิช GI 17-18 ต.ค.66
86 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล GI 17-18 ต.ค.66
87 เขมทัต สุขสำราญจิตต์ GI 17-18 ต.ค.66
88 ธนะศักดิ์ มานนท์ GI 17-18 ต.ค.66
89 วิศรุต นำศิริโยธิน GI 17-18 ต.ค.66
90 ศุภณัฐ เมลืองศิลป์ GI 17-18 ต.ค.66
91 สุริยา กรัตะนุตถะ GI 17-18 ต.ค.66
92 ปรานต์ปิติกร เสาร์เรือน GI 17-18 ต.ค.66
93 วิชญะ สุริยาอาภรณ์ GI 17-18 ต.ค.66
94 ตรรกพล จันทะโชโต GI 17-18 ต.ค.66
95 ศุภชัย ภัทรรัตนชัย GI 17-18 ต.ค.66
96 Graeme Bayly (Newzeland) GI 17-18 ต.ค.66
97 ปวิช ปุณยพนิตสกุล GI 17-18 ต.ค.66
98 พงศ์พัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา GI 17-18 ต.ค.66
99 พีร์ ศรีปัญญา GI 17-18 ต.ค.66
100 จิศวพล ชัยวรรณจินดา GI 17-18 ต.ค.66
101 นพปฎล พลเหิม GI 17-18 ต.ค.66
102 รชต สุนทรธนากุล GI 17-18 ต.ค.66
103 วงศกร ประวัติเมือง GI 17-18 ต.ค.66
104 Changkyoung Lee (Korea) GI 17-18 ต.ค.66
105 สุรเชษฐ์ วงษ์สอาด GI 17-18 ต.ค.66
106 Ben Godleman (British) GI 17-18 ต.ค.66
107 Jae Ho Lim (Korea) GI 17-18 ต.ค.66
108 Masahiro Kamatani (Japan) GI 17-18 ต.ค.66
109 Masuo Saito (Japan) GI 17-18 ต.ค.66
110 พจน์ เสมรสุต GI 17-18 ต.ค.66
111 อิทธิพล อิ่นติ๊บ GI 17-18 ต.ค.66
112 Bongkook Ko (Korea) GI 17-18 ต.ค.66
113 Jongkyung Woo (Korea) GI 17-18 ต.ค.66
114 กฤตนัย เรือนอินทร์ GI 17-18 ต.ค.66
115 ทัชชา แตงเพ็งนที GI 17-18 ต.ค.66
116 Sunki Kim (Korea) GI 17-18 ต.ค.66
117 Seop Hyeon LEE (Korea) TP+GI 17-20 ต.ค.66
118 ชิษณุพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ GI 17-18 ต.ค.66
119 ประจวบ ไชยสุข GI 17-18 ต.ค.66
120 โสภณ ศิริประทุม TP+GI 17-20 ต.ค.66

 

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท วันสอบ
1 Alan James Davidson (USA) GI 19-20 ต.ค.66
2 Yongfeng Yang (China) GI 19-20 ต.ค.66
3 กฤตวัฒน์ เพ็ญศรี GI 19-20 ต.ค.66
4 กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท GI 19-20 ต.ค.66
5 กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ GI 19-20 ต.ค.66
6 กวิน แตภิรมย์กุล GI 19-20 ต.ค.66
7 กษกร วงศ์พนากร GI 19-20 ต.ค.66
8 กันตาพิชญ์ ชูเกษมพิสุทธิ์ GI 19-20 ต.ค.66
9 กำธร ณัฐวิริยกุล GI 19-20 ต.ค.66
10 กิตติทัศน์ รัตนาชิราสุทธิ์ GI 19-20 ต.ค.66
11 กิตติพล คำบุศย์ GI 19-20 ต.ค.66
12 คณพัฒน์ ร้อยกรแก้ว GI 19-20 ต.ค.66
13 ชยพัทธ์ มาลัย GI 19-20 ต.ค.66
14 ชาตรี ตั้งสันติกุล GI 19-20 ต.ค.66
15 ชาวดิน รัฐกาญจน์ GI 19-20 ต.ค.66
16 ชิษณุชา คลื่นแก้ว GI 19-20 ต.ค.66
17 ชุติพนธ์ ศิริโวหาร GI 19-20 ต.ค.66
18 โชติธนินท์ ธิติระพีวัชร์ GI 19-20 ต.ค.66
19 ณัชพล ชนไมตรี GI 19-20 ต.ค.66
20 ณัฏฐ์ อิสริยานิธิกุล GI 19-20 ต.ค.66
21 ณัฏฐวัฒน์ เจริญธนาสรศิริ GI 19-20 ต.ค.66
22 ณัฐกิตติ์ ตายางคนนท์ GI 19-20 ต.ค.66
23 ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์ GI 19-20 ต.ค.66
24 ณัฐพันธ์ จิรนันทกาญจน์ GI 19-20 ต.ค.66
25 ณิธิศ ไชยเลิศ GI 19-20 ต.ค.66
26 เดชณัฐรัชย์ จิตต์เจริญชัยชนะ GI 19-20 ต.ค.66
27 เดชา ธรรมปรีชา GI 19-20 ต.ค.66
28 ต่อลักษณ์ ลักษณลม้าย GI 19-20 ต.ค.66
29 เตชินท์ ไสลเพ็ชร GI 19-20 ต.ค.66
30 ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร GI 19-20 ต.ค.66
31 ทำเนาว์ แก้วปิง GI 19-20 ต.ค.66
32 ธนเกียรติ แก้ววาปี GI 19-20 ต.ค.66
33 ธนเดช ศิริคำภา GI 19-20 ต.ค.66
34 ธนเทพ จิรนันทกาญจน์ GI 19-20 ต.ค.66
35 ธนวรรษ จิตติรัตน์วัฒนา GI 19-20 ต.ค.66
36 ธนะชัย เกียรติศิริลักษณ์ GI 19-20 ต.ค.66
37 ธนะวัตติ์ เมธีธนวิจิตร์ GI 19-20 ต.ค.66
38 ธนัตถ์ พึ่งเดช GI 19-20 ต.ค.66
39 ธนินทร์ ฉันทนานุวัฒน์ GI 19-20 ต.ค.66
40 ธีรเดช ธีรธาตรี GI 19-20 ต.ค.66
41 นที เนตรนิยม GI 19-20 ต.ค.66
42 นพปฎล ศรีวงษ์รัตน์ GI 19-20 ต.ค.66
43 นุฒิพงษ์ บุญมาก GI 19-20 ต.ค.66
44 บุญส่ง พรมนา GI 19-20 ต.ค.66
45 ปรเมษฐ์ วิเศษ GI 19-20 ต.ค.66
46 ประเสริฐ ศิริชัยคีรีโกศล GI 19-20 ต.ค.66
47 ปัณณทัต อัคสินธวังกูร GI 19-20 ต.ค.66
48 ปัณณธร ปิงเมือง GI 19-20 ต.ค.66
49 ปิยะดนัย โชติมงคล GI 19-20 ต.ค.66
50 พงศ์ธาริน กิตติพิบูลย์ GI 19-20 ต.ค.66
51 พลนาท ศรีเจริญ GI 19-20 ต.ค.66
52 พสิษฐ์ วงษ์ไวยเวช GI 19-20 ต.ค.66
53 พันธ์เทพ ก้านสังวอน GI 19-20 ต.ค.66
54 พันแสง จ่างตระกูล GI 19-20 ต.ค.66
55 พิสิฐสิริ เลิศสิริสมบัติ GI 19-20 ต.ค.66
56 พีระวัฒน์ นาเมืองรักษ์ GI 19-20 ต.ค.66
57 พุฒิพงศ์ ชวพงศ์ GI 19-20 ต.ค.66
58 พุฒิพงศ์ ผิวอ่อน GI 19-20 ต.ค.66
59 ภูมิพัฒน์ เก็งวินิจ GI 19-20 ต.ค.66
60 มนตรี บุบผากลิ่น GI 19-20 ต.ค.66
61 มิตร์ ทองอ้ม GI 19-20 ต.ค.66
62 เมียงจิน จู GI 19-20 ต.ค.66
63 ยศพล ไสลเพ็ชร GI 19-20 ต.ค.66
64 ยอดชาย มุงคุณคำชาว GI 19-20 ต.ค.66
65 รัฐ สุรพล GI 19-20 ต.ค.66
66 ราชันต์ เผ่าดี GI 19-20 ต.ค.66
67 วรกุล นนทรักส์ GI 19-20 ต.ค.66
68 วัชรพงษ์ สรวิสูตร GI 19-20 ต.ค.66
69 วิโรจน์ เพ็งพุง GI 19-20 ต.ค.66
70 ศรัณยุทธ ธงวิชัย GI 19-20 ต.ค.66
71 ศักรฎา เกษมศรี GI 19-20 ต.ค.66
72 ศุภวิชญ์ สุขแดง GI 19-20 ต.ค.66
73 เศรษฐสรรค์ สุวรรณรัตน์ GI 19-20 ต.ค.66
74 สตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย GI 19-20 ต.ค.66
75 สถาพงศ์ นันทสำเริง GI 19-20 ต.ค.66
76 สรศักย์ ชยารักษ์ GI 19-20 ต.ค.66
77 สิทธิโชค ศุภมนตรี GI 19-20 ต.ค.66
78 สิปาณัสม์ จรัณยานนท์ GI 19-20 ต.ค.66
79 สุรเชษฐ์ พันธ์พงษ์สานนท์ GI 19-20 ต.ค.66
80 หลักทรัพย์ เต็มแสวงเลิศ GI 19-20 ต.ค.66
81 อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์ GI 19-20 ต.ค.66
82 อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ GI 19-20 ต.ค.66
83 เอกรัตน์ เกษฎา GI 19-20 ต.ค.66

 

Previous articleรายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ 13 และ 14 ต.ค. (2 รอบ)
Next articleขอเชิญสมาชิก GI เข้าร่วมตลาดนัดแรงงาน