8-10 November 2023 at Rancho Charnvee Resort and Country Club, Nakhon Ratchasima, Prize money 2,000,000 Baht

Contact & Apply: Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996  Line id: pu6996

TOURNAMENT ROUND

• Positions 1-60 from Thailand Champions Tour Order of Merit 2023

1 อุดร ดวงเดชา
2 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์
3 ถาวร วิรัตน์จันทร์
4 ประหยัด มากแสง
5 นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ
6 รังสรรค์ รักสมจิตร
7 NADEEM INAYAT
8 NACHIMUTHU RAMASAMY
9 ธงฤทธิ์ เชียงคอน
10 สมบูรณ์ ลีลาฐิติกุล
11 SIMON  YATES
12 ทินกร จันทร์สมบูรณ์
13 พีรพล งามทองประกาย
14 FEROZ MOLLAH
15 ธเนศ แสงสุย
16 JORGEN PERSSON
17 นิพนธ์ ภวะกุล
18 วิมล โสดารัตน์
19 อวยชัย ภูริปัญญานนท์
20 พีรันธร จตุรกูล
21 พิเชต ภุมราสกุล
22 ประพันธ์  มากแสง
23 จตุรงค์ หุนสวัสดิ์
24 อำนวย คงเกื้อ
25 สำราญ ทิวาลัย
26 JAMES LITHIBY
27 สมชาย สายวงค์
28 พจน์ ประจักษ์ธนาทร
29 LAM KONG LOONG
30 MATTHEW RICHARDSON
31 ราเมศว์  อินทรเจริญศักดิ์
32 เสน่ห์ แสงสุย
33 CHIA CHEE WING
34 ยุทธพร มหรรณพ
35 จำเนียร จิตรประสงค์
36 วชิระ ธนานันท์
37 ทนงศักดิ์ หาญณรงค์
38 วิชัย เวียงนนท์
39 สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ
40 SCOTT  PUZEY
41 บุญชู เรืองกิจ
42 มนตรี การีพัฒน์
43 JONG SOO LEE
44 SEIICHIRO KANEMARU
45 ศุภสิทธิ  เกษร
46 ธีรพล พงศ์พิทยาไพโรจน์
47 ธงชัย  ทิมา
48 ธนกร ตนานุวัฒน์
49 รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์
50 ไมตรี อริยสัจกุล
51 จรูญ วันแย้ม
52 สมชาย  สรศรี
53 ธงชัย ไกรกรุง
54 โดม  คาโนวา
55 ทัชชภัทร หมอยาดี
56 ฉกาจ วารุณประภา
57 พุฒ ดอนเหลื่อม
58 วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์
59 ชูชีพ นิราช
60 เลิศ ภักดีภูมิ

• 45 Invite from Thailand Champions Tour

61 วุฒิชาติ  กัลยาณมิตร
62 พิมล  พุทธรัก
63 S.Phanrakorn
64 Hakeem Jefri
65 คุณมนัส  อยู่วัน
66 ภณทยา  เมืองพันธ์
67 อัมพล  จันทร์โสม
68 ชุมพล  ชูวิลาศ
69 Giovanni Palazzoli
70 สุวิทย์  ธนาพัฒนสกุล
71 มนต์ชัย  อิฐวรากร
72 ธีระ  ดีฤทธิ์เดชา
73 นิธิศ  สุขสำราญทวี
74 นิวัฒน์  ถี่ถ้วน
75 อนันต์  ชูช่วย
76 วิรัตน์  สกุลรัตน์
77 จรุง เถาจันทร์
78 จงจินต์  รัตนอังกูร
79 ธนวิฒน์  ตันติวิทย์
80 อุธรณ์  หนูเกตุ
81 Alex Mckay
82 จารุกิต  นิติพล
83 กิตติ  อดิเรก
84 ประเมิน  เสมแย้ม
85 สังวาล  วิรัตน์จันทร์
86 อรพล  โคตรเนินกอก
87 อภิวัฒน์  อัสโสรัตน์กุล
88 เจษฏา  โวศยะ
89 ปฏิภาณ  ภูระย้า
90 ฉัตรพร  แขวัฒนะ
91 ณัฐพฤทธ์ ณ พัทลุง
92 เนติ  รุจิธรรมธัช
93 Takashi Kosuge
94 พัฒนา  อันติมานนท์
95 ทศ  อินทรทัต
96 Zaw Moe
97 Zaw Moe (am)
98 อาทิตย๋  โฆตรมหา
99 สมคิด  ชื่นฉ่ำ
100 เมธี  สุทัศน์ ณ อยุธยา
101 เอกภณ  หว่างสกุล
102 ตรงสธน  วิศวจินดา
103
104 ธนวินท์  พวงมะลิ
105 วิทยา  วรพันธ์

• Positions 1-40 from the Qualifying Round

QUALIFYING ROUND

1 ศุภสิษฐ์  เศรษฐ์ศิริกูล
2 Robin Briars
3 ชัยนคร นวไตรทิพย์สกุล
4 กิตติพัฒน์  วันเมือง
5 ประสิทธิ์ ชิ้นปิ่นเกลียว
6 Lee Whisuk
7 จิรายุส กิตติวัฒนากูล
8 วินัย วงศ์วรกุล
9 นทีเทพ  จามิกรณ์
10 สมศักดิ์ เด่นชัย
11 จรัญ  แก้วมูล
12 วิเชียร  สกุนินนท์
13 ณัฐวรรษ ปานแก้ว
14 ธนาพิสิฏฐ์ นิธิสุนทร
15 ธรรมชาติ​ เลิศ​บุญธรรม​
16 อมฤต เที่ยงดาห์
17 วิสัน ภิรมกาญจนศักดิ์
18 วิขยะ ศรีนาคาร์
19 อิทธิพล​ ชม​ภู​นุช​
20 Nigel Walker
21 วีระพล ทะนันชัย
22 ธนวัฒน์ ประจันตเสน
23 กรชาญ​ มีชัยผาสุข
24 กู้เกียรติ คำนิยม
25 เรียนจด นิลขำ
26 ธนิต เหลืองวิลัย
27 บรรหาร ศิริวุฒิ
28 ไชยวิทย์ มาตรสิงห์
29 Jong Hwa Nam
30 นิรันดร ฉัตรไกรเสรี
31 พงษ์พันธุ์ พรหมชัยศรี
32 บุญเลิศ ชูจันทร์
33 Kim Jae Han
34 นบ เศรษฐบุตร
35 Franjo Blazevic
36 หิรัญย์ ศรีสมบัติ
37 วีระสันต์ วรรธโยธิน
38 พิทักษ์สรรค์ นพสิทธิพร
39 กลิ่นนพพร ผดุงอรรถ
40 ธนยศ ทับทิม
41 ดุสิต สมศักดิ์
42 Owen Lloyd
43 ไพรัช ชิวารักษ์
44 สิน  การินทร์
45 ศักดิ์ชาย  มีชัยผาสุข
46 ธนวิน  สมศรี
47 อัมรินทร์  นิติพล
48 นิติพล  นิยมไทย
49 ดำรง  บุญรอด
50 ยรรยง  ทองแท่งไทย
51 ณัฐ  เปรมจิตต์
52 สุจิโรจน์  เอ่งฉ้วน
53 บุญยิ่ง  นิลจ้อย
54 ศรชัย  ศิลาวรรณา
55 ไพรินทร์  นาคประนม
56 พุลลาภ  เยือกเย็น
57 ภูษิต  สารพานิช
58 ธวัชชัย  ชายชาญ
59 ชัยกร  รัตนพันธ์
60 Byungsuk  Park
61 บรม  ทะน้อม
62 Tom  Marshall
63 นันทพงศ์  อินทอง
64 ธนายุทธ  พ่วงอำภัย
65 จิณณาวัฒน์  สาลิกา
66 เชียวชาญ  วังผือ
67 กุลเดชา  หัสถาดลอรุณ
68 วิเชียร  คลังทอง
69 พงษ์พิพัฒน์  พงศ์วิจิตรคุณ
70 David Gilmour
71 ศิริพงษ์  ชุ่มชูศรี
72 ธนกฤต  สุพัฒน์
73 ปริญญา  นนท์ตา
74 ไพรัช  มีสวัสดิ์
75 วรสิทธิ์  ปรีชาเกษตรกิจ
76 Makoto  Takahashi
77 สมบัติ  ขันแก้ว
78 Choong Hwang Moon
79 ฉลาด  ดีนาน
80 ภิเภก  รัตนา
81 พรมทอง  ภาคพรม
82 ธนกฤต  เสกจินดา
83 ธวัชชัย  ต้องตรงทรัพย์
84 กานต์  เทศแก้ว
85 เฉลิม  นรสีห์
86 ทินพันธ์  พิลึก
87 Won Shung Fatt
88 พรชัย  กล้าขยัน
89 สมพงษ์  บุญหว่าน
90 สิทธิโชค  ชินนุรัตน์
91 สวาสดิ์  ขนานไต้
92 สุขสันต์  เมืองชุมพล
93 ธนนันท์ชัย  ประเสริฐแก้ว

ประหยัด รับ 2.4 แสน ทีซีที รายการบุญชู ฯ ทำทริปเปิ้ลแชมป์ปิดซีซั่น ที่แรนโชฯ

ประหยัด มากแสง นักกอล์ฟวัย 57 ปี จบเกมรอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก 6 อันเดอร์พาร์ 66 คว้าแชมป์ สิงห์ บุญชู เรืองกิจ อินวิเตชั่น 2023 ด้วยสกอร์รวมสามวัน 15 อันเดอร์พาร์ 201 รับเงินรางวัล 240,000 บาท นับเป็นถ้วยแชมป์ใบที่ 3 ติดต่อกันก่อนปิดซีซั่นนึ้ ในไทยแลนด์ แชมเปี้ยนส์ ทัวร์ โดยมี ธรรมนูญ ศรีโรจน์ รั้งอันดับ 2 สกอร์รวม...

ประหยัด ตี 9 อันเดอร์ นำเดี่ยวก่อนรอบสุดท้าย ธรรมนูญ จี้สโตรคเดียว กอล์ฟบุญชูฯ ที่แรนโชฯ

ประหยัด มากแสง สวิงมือ 1 จากเจแปน ซีเนียร์ ทัวร์ 3 สมัยจากหัวหิน ปิดเกมด้วยสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 135 ขึ้นนำเดี่ยวลุ้นทำแฮตทริคแชมป์ในศึก ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนส์ ทัวร์ หรือ ทีซีที โดยมี ธรรมนูญ ศรีโรจน์ จากชลบุรีตามจี้สโตรคเดียวที่สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 136 ในรายการ "สิงห์ บุญชู เรืองกิจ อินวิเตชั่น 2023" ชิงเงินรางวัลรวม 2...

สามตำนานสวิง สตาร์ทนำร่วม 6 อันเดอร์ กอล์ฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนส์ ทัวร์ บุญชู เรืองกิจฯ

อุดร ดวงเดชา, ธรรมนูญ ศรีโรจน์ และ ประหยัด มากแสง สามนักกอล์ฟระดับตำนานของเมืองไทย ทำสกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 66 เท่ากัน โดยไม่เสียโบกี้ทั้งหมด สตาร์ทนำร่วม กอล์ฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนส์ ทัวร์ รายการ บุญชู เรืองกิจ อินวิเตชั่น 2023 ชิงเงินรางวัล 2 ล้านบาท ณ สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ...

สิงห์ บุญชู เรืองกิจ อินวิเทชั่น 2023 พร้อมชิง 2 ล้าน 8-10 พ.ย. ที่แรนโช ชาญวีร์

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ รายการ สิงห์ บุญชู เรืองกิจ อินวิเทชั่น 2023 จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย รายการสุดท้ายของปีนี้ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ต แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, อินฟินิท อะเบ้าท์ กราส, อีจีเอ,...

SINGHA Boonchu Ruangkit Invitation 2023

8-10 November 2023 at Rancho Charnvee Resort and Country Club, Nakhon Ratchasima, Prize money 2,000,000 BahtContact & Apply: Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996  Line id: pu6996TOURNAMENT ROUND • Positions 1-60 from Thailand Champions Tour Order...
Previous articleTOP 5 Thailand PGA Tour Order of Merit 2023
Next articleรายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ 13 และ 14 ต.ค. (2 รอบ)