วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก เงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996

2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023
1 กนิษพันธ์  สายชุ่มอินทร์ THA
2 กรชาล มีชัยผาสุข THA
3 กฤษณะ  จักรกฤษ THA
4 กลิ่นนพพร ผดุงอรรถ THA
5 กิตติ อดิเรก THA
6 กิตติพัฒน์ วันเมือง THA
7 กู้เกียรติ  คำนิยม THA
8 เกรียงศักดิ์  หอมชะเอม THA
9 จงจินต์  รัตนอังกูร THA
10 จตุรงค์ หุนสวัสดิ์ THA
11 จรัล  แก้วมูล THA
12 จรูญ วันแย้ม THA
13 จำเนียร จิตรประสงค์ THA
14 จิณณาวัฒน์  สาลิกา THA
15 จิระชาย ทองเหลือง THA
16 จิรายุส กิตติวัฒนากูล THA
17 เฉลิมพล  นาเมืองรักษ์ THA
18 ชยุต  ศิลาบุตร THA
19 ชัยกร  รัตน์พันธ์ THA
20 ชุมพล  ชูวิลาศ THA
21 ชูชีพ  นิราช THA
22 เชียวชาญ  วังผือ THA
23 ไชยวิทย์  มาตรสิงห์ THA
24 ณัฏฐวรรษ  ปานแก้ว THA
25 ณัฐ เปรมจิตต์ THA
26 ณัฐพฤทธิ์  ณ พัทลุง THA
27 ดุสิต สมศักดิ์ THA
28 โดม  คาโนวา THA
29 ถวิล  หม่อมพันธ์ THA
30 ถาวร วิรัตน์จันทร์ THA
31 ทนงศักดิ์ หาญณรงค์ THA
32 ทัชชภัทร หมอยาดี THA
33 ทินกร จันทร์สมบูรณ์ THA
34 ธงชัย  ไกรกรุง THA
35 ธงชัย  ทิมา THA
36 ธงฤทธิ์ เชียงคอน THA
37 ธนกร ตนานุวัฒน์ THA
38 ธนพงษ์  บุษบก THA
39 ธนพัฒน์  แดงนา THA
40 ธนยศ ทับทิม THA
41 ธนวัฒน์  ประจันตเสน THA
42 ธนสิทธิ์  หริเลิศรัฐ THA
43 ธนาชัย สอนธรรม THA
44 ธนายุทธ พ่วงอำภัย THA
45 ธรรมชาติ เลิศบุญธรรม THA
46 ธวัชชัย  ชายชาญ THA
47 ธวัชชัย  ต้องตรงทรัพย์ THA
48 ธานินทร์  เหลืองภูมิยุทธ THA
49 ธีรพล พงศ์พิทยาไพโรจน์ THA
50 นิธิศ สุขสำราญทวี THA
51 นิพนธ์  สกุลวีรวรรณ THA
52 นิพนธ์ ภวะกุล THA
53 บุญชู  เรืองกิจ THA
54 บุญยงค์  เจริญรอด THA
55 บุญยิ่ง  นิลจ้อย THA
56 ปฏิภาณ  ภู่ระย้า THA
57 ประทีป  ค้ายาดี THA
58 ประเมิน  เสนแย้ม THA
59 ปรัชญา พรหมโคตร THA
60 ปิตุภูมิ สุบงกช THA
61 พงษ์พัฒน์  พงศ์วิจิตรคุณ THA
62 พงษ์พันธ์    พรหมชัยศรี THA
63 พงษ์ภูมินทร์  กล้าหาญ THA
64 พงษ์ยุทธ  บุพจันโท THA
65 พจน์ ประจักษ์ธนาทร THA
66 พัฒนา อันติมานนท์ THA
67 พิทักษ์สรรค์ นพสิทธิพร THA
68 พิมล พุทธรัก THA
69 พิศิษฐ์  ภิญโญปรวัฒน์ THA
70 พีรพล  งามทองประกาย THA
71 พีระ ตัณตสิรินทร์ THA
72 พีรันธร จตุรกูล THA
73 พุฒ ดอนเหลื่อม THA
74 พูลลาภ เยือกเย็น THA
75 ไพรัช ชิวารักษ์ THA
76 ภณทยา  เมืองพันธ์ THA
77 ภิเชต  ภุมราสกุล THA
78 ภูษิต  สารพานิช THA
79 มนตรี บูรณ์เจริญ THA
80 มนูญ  จันฤไชย THA
81 มีเดช  แสนมงคล THA
82 เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา THA
83 ไมตรี อริยสัจกุล THA
84 ยืนยง ธรรมวิจิตเดช THA
85 ยุทธพร มหรรณพ THA
86 รังสรรค์  รักสมจิตร THA
87 รัฐวิชญ์  โรจน์วรากิตต์ THA
88 ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ THA
89 วชิระ  ธนานันท์ THA
90 วรกิจ ยั่งสกุล THA
91 วรณัน ผองขัมน์ THA
92 วรสิทธิ์ ปรีชาเกษตรกิจ THA
93 วัชระ ปภาคีรี THA
94 วิชัย เวียงนนท์ THA
95 วิเชียร  สกุนินนท์ THA
96 วิมล โสดารัตน์ THA
97 วิรัตน์ อริยวงศ์ THA
98 วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ THA
99 วิศิษฐ์ พูลสมบัติ THA
100 วีระพล  ทะนันชัย THA
101 ศรัญ  ยิ้มย่อง THA
102 ศราวุฒิ  กลวิเศษ THA
103 ศรีสุภัค  วรวงศ์ THA
104 ศักดิ์ชาย  มีชัยผาสุข THA
105 ศุภสิทธิ์  เกสร THA
106 ศุภสิทธิ์ เศรษฐ์ศิริกุล THA
107 สมคิด ชื่นฉ่ำ THA
108 สมชาย  สรศรี THA
109 สมชาย สายวงค์ THA
110 สมบัติ ขันแก้ว THA
111 สมพงษ์ บุญหว่าน THA
112 สมศักดิ์ เด่นชัย THA
113 สมศักดิ์ศรี ส ศรีสุวรรณ THA
114 สมัย  พิลึก THA
115 สำราญ  ทิวาลัย THA
116 สิน  การินทร์ THA
117 สิริกร  วงศ์เมืองแก่น THA
118 สีไพร  อภิสนธ์ THA
119 สุจิโรจน์  เอ่งฉ้วน THA
120 สุธรรม ไอยศูรย์ THA
121 สุรเดช  สุขสมบูรณ์ THA
122 สุรัช  จารุจินดา THA
123 เสน่ห์  แสงสุย THA
124 อภิวัฒน์  แย้มเรืองรัตน์ THA
125 อรรคพล  โคกเนินกอก THA
126 อวยชัย ภูริปัญญานนท์ THA
127 อัจริยะ  เสี้ยวสีชล THA
128 อาทิตย์  โคตรมหา THA
129 อำนวย  คงเกื้อ THA
130 อิทธิพล  ชมพูนุช THA
131 อุดม  พูลสวัสดิ์ THA
132 อุดร ดวงเดชา THA
133 อุธรณ์ หนูเกตุ THA
134 เอกชัย  ศรีวรมัยกุล THA
135 Alex  Mckay GBR
136 Chia Chee Wing MYS
137 ERIK JORGEN PERSSON SWE
138 Franjo Blazevic AUS
139 Gilmour David AUS
140 Giovanni Palazzoli ITA
141 JAEHAN KIM KOR
142 James Lithiby GBR
143 Jim Lam USA
144 Junesang  Lee am KOR
145 Kanemaru  Seitchiro JPN
146 Lam Kong Loong MYS
147 Lee Jung Soo KOR
148 Moon Choong Hwan KOR
149 Nachimuthu Ramasamy MYS
150 NADEEM INAYAT PAK
151 OWEN JOHN LLOYD GBR
152 Robin Briars
153 SCOTT DEWAYNE PUZEY USA
154 William Smith AUS
155 WON SHUNG FATT SGP

อุดร ดวงเดชา เบิ้ลแชมป์ที่ 2 สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน “สิงห์ เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023” สนามที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, อินฟินิท และอะเบ้าท์ กราส ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท แบ่งเป็นประเภท ซีเนียร์ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) แข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ สามวันๆละ 18 หลุม รวม 54 หลุม...

ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023 สนามสอง 15-17 มี.ค.นี้ ที่วอเตอร์มิลล์

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023 จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย รายการที่ 2 ของฤดูกาลระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ที่สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท สนับสนุนโดย สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, อินฟินิท และอะเบ้าท์ กราส สำหรับนักกอล์ฟซีเนียร์โปร อายุ 50 ปีขึ้นไป แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 3 รอบ...

เปิดรับสมัครแล้ว! 2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023

เปิดรับสมัครแล้ว! การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ รายการ 2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก เงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (พู) โทรศัพท์ 089-956-6996 รายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม https://thailandpga.or.th/2nd-singha-sat-thailand-champions-tour-2023/

2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023

วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก เงินรางวัลรวม 1,000,000 บาทสมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996 2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023 1 กนิษพันธ์  สายชุ่มอินทร์ THA 2 กรชาล มีชัยผาสุข THA 3 กฤษณะ  จักรกฤษ THA 4 กลิ่นนพพร ผดุงอรรถ THA 5 กิตติ อดิเรก THA 6 กิตติพัฒน์ วันเมือง THA 7 กู้เกียรติ  คำนิยม THA 8 เกรียงศักดิ์  หอมชะเอม THA 9 จงจินต์  รัตนอังกูร THA 10 จตุรงค์ หุนสวัสดิ์ THA 11 จรัล  แก้วมูล THA 12 จรูญ วันแย้ม THA 13 จำเนียร...
Previous articleThailand PGA Q-School ก้าวแรกสู่เส้นทาง “นักกอล์ฟมืออาชีพ”
Next articleปฐมนิเทศผู้สมัครสอบเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ประเภทผู้ฝึกสอน (GI)