เรื่อง แจ้งสมาชิกให้ชำระค่าบำรุงประจำปี และค่าบำรุงประจำปีที่ค้างชำระ ครั้งที่ 1
เรียน สมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ข้อที่ 10 กำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี ทุกปีๆ ละ 1,000 บาท และตามข้อบังคับสมาคม ข้อที่ 12.4 หากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปีนับจากปีที่ชำระครั้งสุดท้ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกได้สิ้นสุดลง

เพื่อให้การบริหารสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 จึงแจ้งและขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย โปรดชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี พ.ศ.2565 หรือปีก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยสมาชิกสามารถโอนค่าบำรุงสมาคมประจำปี เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี: สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย หมายเลขบัญชี: 406-2-60623-6 และส่งหลังฐานการชำระเงินมาที่ Email: support@thailandpga.or.th หรือติดต่อสอบถามยอดค้างชำระได้ที่ 093-495-2269 (ฝ่ายทะเบียนสมาชิก)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว สมาคมฯจะได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ต่อไป และหากสมาชิกท่านใดได้ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเรียบร้อยแล้ว สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

Previous articleประกาศ มอบเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับเงินรางวัลสะสม (Order of Merit) Thailand PGA Tour
Next articleแบบสำรวจโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการกีฬาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา