ประกาศ กำหนดการแข่งขัน 6 รายการ ณ จังหวัด ภูเก็ต โดยมีรายการแข่งขันดังต่อไปนี้

1) การแข่งขัน SAT – Thailand PGA One Day Tour รายการ 1st SAT – Thailand PGA One Day Tour 2021 วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 250,000.00 บาท (ใช้เป็นรอบคัดเลือกของ TDT รายการ Singha-SAT TDT Blue Canyon 2021) ค่าสมัคร 1,900 บาท

2) การแข่งขัน Thailand Development Tour รายการ Singha-SAT TDT Blue Canyon 2021 วันที่ 14-15 กันยายน 2564 ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 1,000,000.00 บาท ค่าสมัคร 1,900 บาท (การแข่งขันรายการนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว จะรับสมัครเพิ่มได้เมื่อมีผู้เล่นถอนตัวเท่านั้น)

3) การแข่งขัน Thailand PGA Tour รายการ Singha-SAT Blue Canyon Championship 2021 วันที่ 17-19 กันยายน 2564 (รอบคัดเลือก 16 กันยายน 2564) ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 2,000,000.00 บาท ค่าสมัคร 2,300 บาท (การแข่งขันรายการนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว จะรับสมัครเพิ่มได้เมื่อมีผู้เล่นถอนตัวเท่านั้น)

4) การแข่งขัน SAT – Thailand PGA One Day Tour รายการ 2nd SAT – Thailand PGA One Day Tour 2021 วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 250,000.00 บาท (ใช้เป็นรอบคัดเลือกของ TDT รายการ Singha-SAT TDT Phuket 2021) ค่าสมัคร 1,900 บาท

5) การแข่งขัน Thailand Development Tour รายการ Singha-SAT TDT Phuket 2021 วันที่ 28-29 กันยายน 2564 ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 1,000,000.00 บาท ค่าสมัคร 1,900 บาท

6) การแข่งขัน Thailand PGA Tour รายการ Singha-SAT Phuket Classic 2021 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2564 (รอบคัดเลือก 30 กันยายน 2564) ณ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course) เงินรางวัลรวม 2,000,000.00 บาท ค่าสมัคร 2,300 บาท

นักกอล์ฟสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ดังนี้
1) รายการ 1st SAT – Thailand PGA One Day Tour 2021

2) รายการ Singha-SAT TDT Blue Canyon 2021

3) รายการ Singha-SAT Blue Canyon Championship 2021

4) รายการ 2nd SAT – Thailand PGA One Day Tour 2021

5) รายการ Singha-SAT TDT Phuket 2021

6) รายการ Singha-SAT Phuket Classic 2021

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำคัญในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต / SANDBOX SWING
CONDITIONS FOR ALL WHO ARE TRAVELING INTO PHUKET / SANDBOX SWING

ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทั้งทางรถยนต์ หรือเครื่องบิน ต้องเตรียมเอกสาร (ทุกรายการให้พิมพ์เป็นเอกสารเพื่อแนบกับบัตรประชาชน) ดังนี้
หมายเหตุ: การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยเครื่องบิน ให้เดินทางถึงสนามบินก่อนเวลามากกว่าปกติเนื่องจากจะมีการตรวจเอกสารอย่างละเอียด
To all who travel into Phuket either by car or by airplane are required to prepare traveling documents as follows: (all items are required to print and carry with you)
Note: To ensure to have extra time to arrive the airport prior the departure time as it will take time for the airport official to check all traveling documents.

1. บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต / ID card or Passport
2. หนังสือขออนุญาตเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (ขอได้จากเจ้าหน้าที่สมาคมฯ) / Letter from SAT to allowed travel into Phuket (available at Thailand PGA staff)
3. หลักฐานการฉีดวัคซีน / Vaccinated document:
ต้องได้รับวัคซีน Covid-19 / Must be vaccinated with 1 of the following
• Sinovac : ครบ 2 เข็ม / 2 Doses
• Sinopharm : ครบ 2 เข็ม / 2 Doses
• Sputnik V : ครบ 2 เข็ม / 2 doses
• AstraZeneca : 1 เข็ม / 1 Dose
• Moderna : 1 เข็ม / 1 Dose
• Pfizer : 1 เข็ม / 1 Dose
• Johnson & Johnson : 1 เข็ม / 1 Dose
ไม่น้อยกว่า 14 วัน
หรือ เป็นผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน

4. ผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test (ATK) / Covid-19 test result by RT-PCR or ATK – PRINT
• ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ / not more than 72 hours
before date of entry.
5. ลงทะเบียนใน www.gophuget.com / Capture หน้าที่อนุมัติไว้ เพื่อสามารถตรวจสอบ
Registered in www.gophuket.com / capture approved page for checking process

หลังจากเครื่องบินลงที่สนามบินภูเก็ตและเข้าไปในอาคารสนามบิน จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารอีกครั้ง
After arrived at the Phuket airport building / all documents will be check again

การเดินทางโดยรถยนต์ผ่านด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23:00 น. ถึงเวลา 04:00 น. ของวันรุ่งขึ้น
Traveling by car through Tha-chat-chai checking point, all passengers and all vehicles are not allowed to enter into Phuket between 23:00 pm. to 04:00 am. on the next day.

หมายเหตุ:
1. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
Please check further information for traveling into Phuket.

2. กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องแจ้งสถานที่พักในจังหวัดภูเก็ตให้สมาคมฯทราบ ไม่เกิน วันที่ 8 กันยายน 2564 หรือ 1 วัน ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
All participants are required to inform Thailand PGA for your hotel information in Phuket no later than 8 September 2021 or 1 day prior enter into Phuket.

3. เนื่องจากเป็นรายการแข่งขันที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งในและนอกสนามแข่งขัน ผู้ฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในรายการแข่งขันทุกรายการในจังหวัดภูเก็ต
Note: All participants are required to strictly comply with the Covid-19 terms. Anyone who breaches any of the above terms will be prohibited from participating in the tournament.

4. เพื่อความสะดวกของสมาชิกทุกคน ลำดับสิทธิ์การเข้าแข่งขันรายการที่จังหวัดภูเก็ตของ
SAT-Thailand PGA One Day Tour / Thailand Development Tour และ Thailand PGA Tour แต่ละ Tour จะใช้ลำดับสิทธิ์เดียวกันทั้ง 2 รายการโดยไม่มีการเปลี่ยนหลังจบการแข่งขันแต่ละรายการ
For convenience of members, the same categories will be maintained and used for the entries into each of the tournaments in Phuket without updating after completion of each.

5. การจ่ายเงินรางวัลทั้ง 6 รายการที่แข่งขันในจังหวัดภุเก็ต จะจ่ายพร้อมกันครั้งเดียวในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยวิธีการโอนเงินทางบัญชี
Prize Money for all the 6 events played in Phuket will be paid on 11 October 2021 via bank transfer only.

6. ตามมาตรการของจังหวัดภูเก็ต หลังจากเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตแล้ว นักกอล์ฟ แคดดี้ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับการตรวจ Covid-19 ด้วยวิธี ATK ทุกๆ 5 วัน ตามวัน เวลาที่กำหนดโดยสมาคมฯ โดยสมาคมฯจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใสส่วนนี้ นักกอล์ฟที่ไม่มาตรวจตามวัน เวลาที่กำหนด จะต้องหาสถานที่ตรวจ ATK ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
After arrive Phuket, all players, caddies and all official must go through covid test (ATK) every 5 days. Thailand PGA will pay for the cost.

สามารถดูรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpga.or.th
For further information, please go to www.thailandpga.or.th

Previous article[ประกาศ] ยกยอดค่าสมัครรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม
Next articleสวิงอาชีพจับมือ กกท. เปิดศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟด้วยเทคโนโลยีกีฬาชั้นสูง