เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด Coronavirus (Covid-19) ทางผู้จัดโดยมูลนิธิธงชัยใจดีมีมติเลื่อนการแข่งขันไปเพื่อความปลอดภัยของนักกอล์ฟและทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด