ผลสอบกฎข้อบังคับครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ
The Rules of Golf exam result on 18 October 2019 at Panya Indra Golf Club

 

No. Name Result
1 Gilbum Kang Pass
2 Inhyok Shon Pass
3 Jae Jung Lee Retest
4 Jinseo  Hwang Retest
5 Joh  Takeuchi Pass
6 Katsuya  Tomita Pass
7 Kyle  Lucas Pass
8 Makoto  Takahashi Pass
9 Matthew  Williams Pass
10 Phachanh  Siphayvanh Pass
11 Seok Min Ko Pass
12 Shinji  Matsumoto Retest
13 Teemu  Nuolioja Pass
14 Woonsang  Lee Pass
15 Yong Feng Yang Pass
16 กฤตภาส  มณีมาศ Pass
17 กษิดิศ  สุวรรณเตมีย์ Pass
18 การุณย์  โลห์ติวิกุล Pass
19 กีรติ  เรืองรุ่ง Pass
20 ไกรสร  พงษ์พานิช Pass
21 กฤษฎา  วรรณลังกา Pass
22 คทาทอง ไวทยานนท์ Pass
23 คมศักดิ์  น้อยเจริญ Pass
24 โฆษิต  คุณวงศ์ Pass
25 จักรนาถ  อินมี Pass
26 จักรภัทร  ฮ้อแสงชัย Pass
27 จิรภาส  กิติประเสริฐ Pass
28 เจษฎา  พิมาลัย Pass
29 ชนินทร์  ทินตระกูล Pass
30 ชลธี  สุธรรม Pass
31 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ Pass
32 ชินาธิป  แสงมณีโชติ Pass
33 ชิษณุพงศ์  พรเอนก Pass
34 ณพชร  ศิริรัตน์ Pass
35 ณภัทร  ปรมะเจริญโรจน์ Pass
36 ณรงค์วิทย์  ครองสิน Pass
37 ณัฐนนท์  ขันทะชา Pass
38 ณัฐภัทร  หาญโชคชัยสกุล Pass
39 เดชาวัต  เพชรประยูร Pass
40 ติณณภพ  พุ่มพวง Pass
41 ไตรภพ  ศิริสัมพันธ์ Pass
42 ทวีชาติ  รุยปริง Pass
43 ทัตพงศ์  ชุติมาภรณ์ Pass
44 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ Pass
45 ไทเกอร์  ไวสแมน Pass
46 ธนกร  ทิพย์จันทร์ Pass
47 ธนวัฒน์  ยุทธสุนทร Pass
48 ธนเสฏฐ์  ภิรมย์เอี่ยม Pass
49 ธนัญชัย  จักษ์ตรีมงคล Pass
50 ธวัชชัย  เพียกุณา Pass
51 นิธิศ  พิสิฐพยัต Pass
52 นิพนธ์  ภวะกุล Pass
53 บัณฑิต  น้อยเจริญ Pass
54 บุญชัย  ก่อกิจฤกษ์ชัย Pass
55 ประสบโชค  ไชยยันต์บูรณ์ Pass
56 ปรัชญา  สุทธิวรรณ Pass
57 กิตติวุฒิ  มาเจริญ Pass
58 ปัณณทัต  ปัญญามี Pass
59 พชร  สกุลยง Pass
60 พรรษา  พรรณทรัพย์ Pass
61 พลวีรกร  หร่ายวงศ์ Pass
62 พิธิวัต  ขวานทอง Pass
63 พิภพ  กิตินิรันดร์กูล Pass
64 พีระเมศร์  โชติธีรจินดา Pass
65 พุทธพงศ์  เอี่ยมอุดม Pass
66 ภัทร  อินทรมณี Pass
67 ภีสะภัสสร์  ดวงทิพย์บุลากร Pass
68 ภูวดล  ศรัทธาทิพย์ Pass
69 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ Pass
70 วรวิทย์  วรพันธ์ Pass
71 วันชัยชนะ  พสิษฐ์วสาร Pass
72 วีระชัย  ศิระสากร Pass
73 ศตเมธ นพสุวรรณวงศ์ Pass
74 ศุภกร  รัตนธารทิพย์ Pass
75 สิทธิพล  นาคประนม Pass
76 สุขอนันต์  อังกุรเศรณี Pass
77 สุชน  คำเหมือง Pass
78 เสฏฐวุฒิ  อุดาการ Pass
79 อนุชิต  นุชิต Pass
80 อมรินทร์  กรัยวิเชียร Pass
81 อาทรวุธ  ดุสรักษ์ Pass
82 เอกภพ  เอกวงษา Pass
83 เอกรัฐ  เล็กสุวรรณ Pass
84 สตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย Pass
85 เกริกพล คำควร Pass
86 พาสิศร์ ฑีฆาอุตมากร Pass
87 Dong Wo Ko Pass
88 มารุดิศ​ ศรีวานิชภูมิ Pass
Previous articleรายชื่อผู้เข้าอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 2/2562
Next articleข่าวสาร: การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ครั้งที่ 2/2562