ผลการสอบกฎ ข้อบังคับครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ
The Rules of Golf Exam Result at Panya Golf Club , 19 October 2018

ลำดับ / No. ชื่อ -นามสกุล / Name คะแนน / Results
1 Bon Nguyen Ta (Vietnam) ผ่าน / PASS
2 Chan Woo Bae (Korea) (Am) ผ่าน / PASS
3 Hirotake  Sugano (Japan) ผ่าน / PASS
4 Huy Chi Nguyen (Vietnam) ผ่าน / PASS
5 Huy Duong Quang (Vietnam) ผ่าน / PASS
6 Jiho  Jun (Korea) ผ่าน / PASS
7 Jun  Young  You (Korea) ผ่าน / PASS
8 Khuyen Phuong Van (Vietnam) ผ่าน / PASS
9 Kyle  Miller (Canada) ผ่าน / PASS
10 Nam Nghiem Hoang Nguyen (Vietnam) ผ่าน / PASS
11 Nguyen Van Nguyen (Vietnam) ผ่าน / PASS
12 Noriaki Nagaoka (Japan) ผ่าน / PASS
13 Tan Cong Nguyen (Vietnam) ผ่าน / PASS
14 Thang Hong Nguyen (Vietnam) ผ่าน / PASS
15 Thanh Hai Nguyen (Vietnam) ผ่าน / PASS
16 Tuan  Anh  Nguyen (Vietnam) ผ่าน / PASS
17 Wonse  Choi (Korea) ผ่าน / PASS
18 Wooho  Park (Korea) ผ่าน / PASS
19 กนกพัฐ  เตชะศิริประภา ผ่าน / PASS
20 กรชวัส  ชมสะอาด ผ่าน / PASS
21 กฤชฐา  แช่มช้อย ผ่าน / PASS
22 กฤตณัฐ  วายุโชติ ผ่าน / PASS
23 กิตติ  วังขนาย ผ่าน / PASS
24 กุณช์ธณัฎ  พนาดร ผ่าน / PASS
25 เกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง ผ่าน / PASS
26 ไกร  เกียรติเวชช์ ผ่าน / PASS
27 คฑา  พรหมช่วย ผ่าน / PASS
28 คริส  ชินพงศ์ ผ่าน / PASS
29 จงเพียร  ชอบยิ้มหอม ผ่าน / PASS
30 จรุงเดช  ชนประเสริฐ ผ่าน / PASS
31 จิรัฏฐ์  พรโยธิคาร์ ผ่าน / PASS
32 จิรายุ  ทวีเผ่าภาคิน ผ่าน / PASS
33 เจษฎา  จารุเกษม ผ่าน / PASS
34 เจษฎา  จีนเกิด ผ่าน / PASS
35 ฉัตรปกรณ์  ศิริประกอบ ผ่าน / PASS
36 ชนะภัทร  กฤษฎาวรกุล ผ่าน / PASS
37 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ ผ่าน / PASS
38 ชาคริต  สินเย็น (Am) ผ่าน / PASS
39 ญาณภัทร  เจริญพัฒนาสถิตย์ ผ่าน / PASS
40 ณัชพล  ศรีนุ่น ผ่าน / PASS
41 ณัชพล  สมใส ผ่าน / PASS
42 ณัฐชนนท์  วิวัฒน์ธนาฒย์ ผ่าน / PASS
43 ณัฐสิทธิ์  ประสิทธิ์ศาสตร์ ผ่าน / PASS
44 ตรีรัตน์  ศรีเทพ ผ่าน / PASS
45 ถิรวัฒน์  อยู่ถาวร ผ่าน / PASS
46 เทียนชัย  บ่ายโพธิ์ ผ่าน / PASS
47 ธงชัย  โคกขุนทด ผ่าน / PASS
48 ธนบัตร  จินณวัฒน์ ผ่าน / PASS
49 ธนพงศ์  มนต์สา ผ่าน / PASS
50 ธนพล  จุ้ยเจริญ ผ่าน / PASS
51 ธนพล  บุญจำรูญ ผ่าน / PASS
52 ธนายุท  คณินานันต์ ผ่าน / PASS
53 นคร  นวลรักษา ผ่าน / PASS
54 ปรัชญา  พรหมโคตร ผ่าน / PASS
55 ปราการ  รัตนประภา ผ่าน / PASS
56 ปรีดี  ลาติ ผ่าน / PASS
57 ปิติภัทร  สุขกันตะ ผ่าน / PASS
58 พงศกร  เจริญวัฒนะ ผ่าน / PASS
59 พงศกร  เหล่าภักดี ผ่าน / PASS
60 พงษ์อนันต์  วัดเล็ก ผ่าน / PASS
61 พจนน์ปกรณ์  สกุลกานต์วณิช ผ่าน / PASS
62 พชระ  การินทร์ ผ่าน / PASS
63 พรมทอง  ภาคพรม ผ่าน / PASS
64 พศวีร์  ลีลางาม ผ่าน / PASS
65 พัชรพล  แซ่ตั้ง ผ่าน / PASS
66 พัฒนม  ยอดสุวรรณ์ ผ่าน / PASS
67 พิสิษฐ์  ชีวากุล ผ่าน / PASS
68 ไพบูลย์  พุ่มเกลี้ยง ผ่าน / PASS
69 ไพศาล  หลักม่วง ผ่าน / PASS
70 ภคเทพ  สุนทรชื่น ผ่าน / PASS
71 ภัทรภูมิ  ปาจารย์ ผ่าน / PASS
72 ภัทรยศ  สิทธิสร ผ่าน / PASS
73 ภาณุวิชญ  อำนวยพล ผ่าน / PASS
74 ภูวิศ  สังข์สุวรรณ ผ่าน / PASS
75 มชิมนต์ธรณ์  พรหมทอง ผ่าน / PASS
76 มติชน  ชูทับทิม ผ่าน / PASS
77 มหาสมุทร ไสยสมบัติ ผ่าน / PASS
78 เมฑา  ส่งศรีสุข ผ่าน / PASS
79 ยุทธการ  พุฒอินทร์ ผ่าน / PASS
80 วรเดช  แจ้งพันธุ์ ผ่าน / PASS
81 วรพจน์  บุญญานันท์ ผ่าน / PASS
82 วรากร  นนทรักส์ ผ่าน / PASS
83 วรุต  ขจรกิตติสกุล ผ่าน / PASS
84 วานิช  เจริญสุข ผ่าน / PASS
85 วารัชภรณ์  ชุณหบุญญทิพย์ ผ่าน / PASS
86 วีรภัทร  รักอยู่ ผ่าน / PASS
87 ศรัณย์  ศิริธร ผ่าน / PASS
88 เศกกุล  เข็มทอง ผ่าน / PASS
89 สง่า  ละครพล ผ่าน / PASS
90 สหชาติ  เขียนนอก ผ่าน / PASS
91 สุรชัย  นนทพรหม ผ่าน / PASS
92 สุวพล  คณะวิวัฒนานนท์ ผ่าน / PASS
93 เสฏญวุฒิ  อภิรักษ์วรวุฒิ ผ่าน / PASS
94 แสงชัย  แก้วเจริญ ผ่าน / PASS
95 อรรถวิทย์  ชูเจริญชัยกิจ ผ่าน / PASS
96 อาทิตย์  โพธิกุล ผ่าน / PASS
97 อาทิตยพงศ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ ผ่าน / PASS
98 อานนท์  ล้วนวัฒนานุกูล ผ่าน / PASS

 

Previous articleข่าวสาร: การปฐมนิเทศและอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ครั้งที่ 2/2561
Next articleSingha-SAT Khon Kaen Championship 2018