ผลสอบกฎข้อบังคับครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ สนามปัญญาอินทรา
The Rules of Golf Exam Result at Panya Golf Club , 8 March 2019

No. Name Result
1 Bum Young  Ko (Korea) ผ่าน / PASS
2 David  Yang (Taiwan) (Am) ผ่าน / PASS
3 Giang Pham Truong (Vietnam) ผ่าน / PASS
4 Heewon  Han (Korea) ผ่าน / PASS
5 Hoyeong  Kim (Korea) ผ่าน / PASS
6 Wai Yan  Lin (Myanmar) ผ่าน / PASS
7 กฤษฎิ์ชวินทร์  รตนบุญเสริฐ ผ่าน / PASS
8 กฤษณ์  ชัยบุญ (Am) ผ่าน / PASS
9 กิตติพล มหาผลเจริญ ผ่าน / PASS
10 เกริกฤทธิ์  สินประเสริฐ ผ่าน / PASS
11 คุณานนต์  แม้นเขียว ผ่าน / PASS
12 จักรวาล  ศักดิ์ศรี ผ่าน / PASS
13 จิรพงษ์  ทองคำรัตน์ ผ่าน / PASS
14 เจษฎากร  คำสิงห์ ผ่าน / PASS
15 ชนกพล  พร้อมเพราะ ผ่าน / PASS
16 ชนะศักดิ์  ไพศาลนันทน์ ผ่าน / PASS
17 ชยังกูร  ศรีทอง ผ่าน / PASS
18 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล ผ่าน / PASS
19 ณนัยศักดิ์  เสถียรมงคล ผ่าน / PASS
20 ณพล  บุญบูชาไทย ผ่าน / PASS
21 ณภัทร  พันธ์วงค์ ผ่าน / PASS
22 ณัฐพงษ์  พูลสวัสดิ์ ผ่าน / PASS
23 ณัทเชษฐ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ผ่าน / PASS
24 ณัทพนธ์  เจริญลาภ ผ่าน / PASS
25 ดิตถกร  ชูวงษ์ ผ่าน / PASS
26 เดชา  ธรรมปรีชา ผ่าน / PASS
27 ทัชชา  แตงเพ็งนที ผ่าน / PASS
28 ธนกฤต  ไหมทอง ผ่าน / PASS
29 ธนบดี  สุจริตชัย ผ่าน / PASS
30 ธนภัทร  คลังดิษฐ์ ผ่าน / PASS
31 ธนรัชต์  ศรีสถาพร ผ่าน / PASS
32 ธนัท  อุยสกุล ผ่าน / PASS
33 ธนาคาร  ธิติธางกูร ผ่าน / PASS
34 ธาราดล  จันฤาแสน ผ่าน / PASS
35 ธีรไนย  สนสร้อย (Am) ผ่าน / PASS
36 ธีรภัทร์  ธงชัย ผ่าน / PASS
37 ธีรวัฒน์  แบนนัด ผ่าน / PASS
38 นาวา  ประสพสันติ์ ผ่าน / PASS
39 บุญฤทธิ์  หล่อเมืองทอง (Am) ผ่าน / PASS
40 ปรมินทร์  อินรักษา ผ่าน / PASS
41 ปรียะศักดิ์  รอดแก้ว ผ่าน / PASS
42 เปรม  อริยสุระ ผ่าน / PASS
43 พงศกร  ปัญญาสุ ผ่าน / PASS
44 พงศ์พนิต  อินทรวงส์โชติ ผ่าน / PASS
45 พงศ์พันธุ์  อัศวเดชาฤทธิ์ ผ่าน / PASS
46 พล  พรเจริญทรัพย์ ผ่าน / PASS
47 พลนาท  ศรีเจริญ ผ่าน / PASS
48 พลพิพัฒน์  ผโลศิลป์ ผ่าน / PASS
49 พีรวิทย์  ศรีธัญรัตน์ ผ่าน / PASS
50 พุฒินาท  รัตนรุ่งโรจน์ ผ่าน / PASS
51 เพิ่มพูล เจริญกัลป์ ผ่าน / PASS
52 ภัทรภณ  โล่ห์สถาพรพิพิธ ผ่าน / PASS
53 ภาร์ณุภง  ทานตะวิรยะ ผ่าน / PASS
54 ภูมิ  พรเจริญทรัพย์ ผ่าน / PASS
55 ภูมิพงศ์  วัฒนวิจิตร ผ่าน / PASS
56 ยศพัฒน์  คิดนุรัตน์ ผ่าน / PASS
57 ร็อคกี้ ณ ระนอง ผ่าน / PASS
58 รัฐการย์  ภูกิจวรเศรษฐ์ ผ่าน / PASS
59 รัฐวุฒิ  อันสำราญ ผ่าน / PASS
60 วรพงษ์  สุวรรณโคต ผ่าน / PASS
61 วรวุฒิ  ประสานนาม ผ่าน / PASS
62 วรัญญู  จิตตาศิรินุวัตร ผ่าน / PASS
63 วริทธิ์  กัง ผ่าน / PASS
64 วริศ ชวลิตรุจิวงษ์ ผ่าน / PASS
65 วัชรพงศ์  วิจิตธำรงศักดิ์ ผ่าน / PASS
66 ไวกูณฐ์  เกษหอม ผ่าน / PASS
67 ศุภณัฎฐ์  ไกวสินเดชสกุล ผ่าน / PASS
68 ศุภพณ  พัวเศรษฐภิกุล (Am) ผ่าน / PASS
69 สาริน  เจริญกุล ผ่าน / PASS
70 สุกฤษฎิ์  วงศ์จอม ผ่าน / PASS
71 สุกฤษฎิ์  สุวรรณศรี ผ่าน / PASS
72 สุประวีณ์  สุธีรวงศ์กุล ผ่าน / PASS
73 อาณัฐชัย  พิพัฒน์ไพศาล ผ่าน / PASS
74 อิษฎา  พึ่งสุนทร ผ่าน / PASS
75 เอกบุรษ  มะลาไว ผ่าน / PASS
76 เอกปริษฐิ์  หวู่ ผ่าน / PASS
77 Htet Aung Hlaing (Myanmar) ติดต่อสมาคมฯ
78 กมล  ศรีแก้ว ติดต่อสมาคมฯ
79 คมชาญ  สุวรรณชื่น ติดต่อสมาคมฯ
80 นภัทร  เดี่ยวพานิช ติดต่อสมาคมฯ

 

Previous articleข่าวสาร: การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ครั้งที่ 1/2562
Next articleศรัณย์ แชมป์มันเดย์ ควอลิฟาย ไทยพีจีเอลำพูน