Q-School 2019

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกวิสามัญ/สามัญ
ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

  • หลักสูตรการเรียนการสอบของ (Thailand PGA Q-school 2019 ประเภท Tournament Player) > Download
  • หลักสูตรการเรียนการสอบของ (Thailand PGA Q-school 2019 ประเภท Golf Instructor) > Download
  • ใบสมัครเพื่อสอบเป็นสมาชิก (Thailand PGA Qualifying School Entry Form) > Download
  • ใบยืนยันรักษาสถานภาพนักกอล์ฟสมัครเล่น (Amateur Status Form) > Download
  1. การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปิดรับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น. ปิดถอนตัววันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.
No. Date Venue Result
1 8 มี.ค. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ 1/2562
2 18 ต.ค. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ 2/2562
  1. การสอบภาคสนาม ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี) ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ปิดรับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น. ปิดถอนตัววันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 12:00 น.

ครั้งที่ 1 วันที่ 9-12 เมษายน 2562   YARDS | Entry List

Tee Times Result
Day 1 TP | GI
Day 2 TP | GI
Day 3 TP | GI
Day 4 TP | GI

***ซ้อมก่อนสอบ วันธรรมดา 300 บาท วันหยุด 500 บาท แคดดี้ 350 บาท ***วันสอบ กรีนฟี 500 บาท แคดดี้ 350 บาท คูปองอาหาร 1 ใบ

ครั้งที่ 2 วันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 | Weather | YARDS | Entry List

Tee Times Result
Day 1 TP | GI
Day 2 TP | GI
Day 3 TP | GI
Day 4 TP | GI

 

  1. การอบรมภาคทฤษฎี ค่าสมัคร GI= 21,000 บาท และ TP= 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปิดรับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น. ปิดถอนตัววันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
No. Date Venue
1 9-13 ก.ค. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
2 26-30 พ.ย. สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

***สำหรับผู้สมัครอบรมประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) อบรมในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562

การชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เอสพลานาด เลขบัญชี 406-260623-6 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail: support@thailandpga.or.th หรือ Fax 02-136-2092

(หากโอนค่าสมัครแล้วไม่ส่งหลักฐานการชำระเงินถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ สมาคมจะไม่รับทราบการสมัคร)

***การส่งเอกสารสมัครเบื้องต้น ให้แนบใบสมัคร, หลักฐานการชำระเงิน, สำเนาหรือภาพถ่ายหน้าบัตรประชาชน มาที่ e-mail: support@thailandpga.or.th หรือ Fax: 02-136-2092 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน

เอกสารการสมัครที่ต้องนำมายื่นในวันอบรม
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

หมายเหตุ : การสมัครหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ให้ผู้อำนวยการสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ ซึ่งผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้นรายการละ 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยบังคับใช้ทุกรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-136-2091