ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท
1 Andrea Vai  GI
2 Giang Pham Truong  GI
3 Heewon Han  GI
4 Jiho Jun  GI
5 Joo Hyung Seo  GI
6 Jun Young You  GI
7 Long Dam Duy  GI
8 Nguyen Ta Bon  GI
9 Nguyen Thanh Hai  GI
10 Noriaki  Nagaoka  GI
11 เกริกฤทธิ์ สินประเสริฐ GI
12 เกรียงศักดิ์  หอมชะเอม GI
13 เจตนิสิฐ เชยแสง GI
14 เจษฎา  จารุเกษม GI
15 เด็จ ปะการะพัง GI
16 เดชา ธรรมปรีชา GI
17 เปรม อริยสุระ GI
18 เพิ่มพูล เจริญกัลป์ GI
19 ไพศาล หลักม่วง GI
20 กมล ศรีแก้ว GI
21 กรชวัส ชมสะอาด GI
22 กฤชฐา แช่มช้อย GI
23 กฤษฎิ์ชวินทร์ รตนบุญเสริฐ GI
24 กฤษณ์  ชัยบุญ (Am) GI
25 ขวัญชัย วิเชตธรรมศักดิ์ GI
26 คทาทอง ไวทยานนท์ GI
27 คมชาญ สายหยุด GI
28 จักรพรรณยุทธ ซื้อสมบูรณ์กุล GI
29 จิรพงษ์  ทองคำรัตน์ GI
30 จิรัฏฐ์ พรโยธิคาร์ GI
31 ชยพัทธ์ มาลัย GI
32 ชวนากร ยศหนองทุ่ม GI
33 ชาคริต สินเย็น (Am) GI
34 ณรงค์  ชาดี GI
35 ณัฐชนนท์  วิวัฒน์ธนาฒย์ GI
36 ณัฐพงษ์ พูลสวัสดิ์ GI
37 ณัฐพล จักษ์ตรีมงคล GI
38 ณัทพนธ์  เจริญลาภ GI
39 ตรีรัตน์ ศรีเทพ GI
40 ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร GI
41 ทวีวัฒน์  ปะพาน GI
42 ทัชชา แตงเพ็งนที GI
43 ธนพงศ์ มนต์สา GI
44 ธนพล นาหัวนิล GI
45 ธนวรรษ  กลศาสตร์ GI
46 ธนวรรษ จิตติรัตน์วัฒนา GI
47 ธนาคาร  ธิติธางกูร GI
48 ธนายุท คณินานันต์ GI
49 ธีรวุฒิ ชัยสุริยะ GI
50 ปรัชญา พรหมโครต GI
51 ปรีดี ลาติ GI
52 ปรียะศักดิ์ รอดแก้ว GI
53 พงศกร ปัญญาสุ GI
54 พงศ์พนิต อินทรวงส์โชติ GI
55 พงศ์พันธุ์ อัศวเดชาฤทธิ์ GI
56 พชร  วงศ์แก้ว GI
57 พชระ การินทร์ GI
58 พลนาท ศรีเจริญ GI
59 พุฒินาท รัตนรุ่งโรจน์ GI
60 ภานุ ภวะกุล GI
61 ภาร์ณุภง ทานตะวิรยะ GI
62 ภูวิศ  สังข์สุวรรณ GI
63 มงคล กำเนิดทรัพย์ GI
64 ยุทธการ พุฒอินทร์ GI
65 รัชชานนท์ รื่นประดิษฐ์ GI
66 รัฐ สุรพล GI
67 รัฐการย์ ภูกิจวรเศรษฐ์ GI
68 วรพงษ์ สุวรรณโคต GI
69 วรัญญู จิตตาศรินุวัตร GI
70 วสวัตติ์ ศรีสุจริตพานิช GI
71 วานิช เจริญสุข GI
72 วารัชกรณ์  ชุณหบุญญทิพย์ GI
73 ศุภณัฎฐ์ ไกวสินเดชสกุล GI
74 ศุภพณ พัวเศรฐภิกุล GI
75 สิทธิโชค  ศุภมนตรี GI
76 สุกฤษฎิ์ วงศ์จอม GI
77 สุกฤษฎิ์ สุวรรณศรี (Am) TP
78 สุประวีณ์ สุธีรวงศ์กุล GI
79 สุรชัย นนทพรหม GI
80 สุริยะ บุญศรี GI
81 อนุวัฒน์ ไตรอนุเชษฐ GI
82 อรรถวิทย์ ชูเจริญชัยกิจ GI
83 อรรถสิทธิ์  ดวงจันทร์ GI
84 อัสนีย์ ยืนยั่ง GI
85 อาณัฐชัย พิพัฒน์ไพศาล GI
86 David  Yang (Am)  TP
87 Wai Yan  Linn  TP
88 เกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง TP
89 เสฏฐวุฒิ อภิรักษ์วรวุฒิ TP
90 เอกปริษฐิ์ หวู่ (Am) TP
91 กิตติพล มหาผลเจริญ TP
92 กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ TP
93 คมชาญ สุวรรณชื่น TP
94 คุณานนต์ แม้นเขียว TP
95 จักรวาล ศักดิ์ศรี TP
96 ชนกพล พร้อมเพราะ TP
97 ชนะศักดิ์  ไพศาลนันทน์ TP
98 ณฐ ศรีจันทรนนท์ TP
99 ณพล บุญบูชาไชย TP
100 ณภัทร  พันธ์วงค์ TP
101 ทิพย์เดช  จูพงศ์เสรฐ TP
102 ธนบดี สุจริตชัย TP
103 ธีรไนย สนสร้อย TP
104 ธีรภัทร์  ธงชัย TP
105 นคร นวลรักษา TP
106 นาวา ประสพสันต์ TP
107 ปรมินทร์  อินรักษา TP
108 ปิยะวัฒน์ ชูพงษ์เดโชชัย TP
109 พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ TP
110 พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ TP
111 ภัทรภณ  โล่ห์สถาพรพิพิธ TP
112 ภัทรภูมิ  ปาจารย์ TP
113 วรุตม์ ฉลาดแพทย์ TP
114 อดิศร มหารักษิต TP
115 อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ TP
116 วริศ ชวลิตรุจิวงษ์ TP+GI
117 ไวกูณฐ์  เกษหอม TP+GI
118 ณัทเชษฐ์ ณ ตะกั่วทุ่ง TP+GI
119 ดิตถกร  ชูวงษ์ TP+GI
120 ธนกฤต ไหมทอง TP+GI
121 นนท์ โต๊ะบุรินทร์ TP+GI
122 นภัทร  เดี่ยวพานิช TP+GI
123 ภูมิ พรเจริญทรัพย์ TP+GI

 

Previous articleสวิง สิงห์ ทีดีที-หัวหิน โปรรุ่นใหม่พร้อมล่าแชมป์คึกคัก
Next articleวินธัย-ฐิติพัส ลุ้นแชมป์แรกทั้งคู่ นำร่วม รอบแรกสิงห์-ทีดีที หัวหิน