ประกาศ

การชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี (ต่อบัตรสมาชิก)

ข้อบังคับสมาคมฯข้อที่ 10 กำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ต้องเสียค่าบำรุงสมาคมประจำปี (ค่าต่อบัตรสมาชิก) ปีละ 1,000 บาท จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้โปรดร่วมกันชำระค่าบำรุงประจำปี รวมถึงค่าบำรุงสมาคมของปีก่อนๆที่ผ่านมา โดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากวิธีการชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี ณ ที่ทำการสมาคมฯ หรือ ณ สนามแข่งขันแล้ว สมาชิกสามารถดำเนินการชำระค่าบำรุงสมาคม ดังนี้ คือ

 • ค่าบำรุงสมาคม (ค่าต่อบัตรสมาชิก) ประจำปีละ 1,000 บาท (ชำระล่วงหน้าได้ 2 ปี)
 • โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ ชื่อบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 406-260623-6
 • เขียนชื่อ-นามสกุล สมาชิก แนบมาพร้อมสำเนาการโอนเงิน (pay-in) โดยการถ่ายรูปหรือสแกน ส่งมาทาง E-mail : support@thailandpga.or.th หรือ Fax มาที่ 02-136-2092
 • กรณีส่งบัตรสมาชิกทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท โดยโอนมาพร้อมกับค่าบำรุงประจำปี
 • สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิกภายใน 2-3 สัปดาห์
 • กรณีสมาชิกเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
 • กรณีบัตรสมาชิกชำรุด สูญหาย หรือแก้ไขข้อมูลในบัตร สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

หมายเหตุ:    ข้อบังคับสมาคมฯข้อที่ 12.4 กำหนดไว้ว่าหากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปี สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดลง

******************************

NOTICE

MEMBERSHIP FEE PAYMENT

Thailand PGA Members are required to pay the yearly membership fee at 1,000 Baht per year. Beside paying the membership fee at the Thailand PGA office or at the tournament venue, below are the methods to pay the membership fee:

 • Membership Fee: 1,000 Baht per year.
 • Transfer the membership fee to Siam Commercial Bank, Account Name: Professional Golf Association of Thailand, Account Number 406-260623-6
 • Send the photograph or scan the copy of the bank’s pay slip including member’s full name through email: support@thailandpga.or.th or Fax: 02-136-2092
 • In case of need to send the membership card through postal service, 50 Baht will be charged and must pay together with the membership fee.
 • The membership card will be received in 2-3 weeks.
 • In case the membership card information has been changed, please send new information to the Thailand PGA.
 • In case lost, damage or change of information, 200 Baht will be charged.

Note: The membership will be terminated by the Thailand PGA if a member fails to pay his annual subscription fees more than 3 years

******************************

Previous articleโปรฟิลิปปินส์ชนะ 3 สโตรก ซิวแชมป์ควีนส์คัพที่เลกาซี่
Next articleSummary on New Rules of Golf 2019 by Thailand PGA