ขั้นตอนลงทะเบียน จดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ทำได้ดังนี้
1) เข้าไปที่เว็บไซต์ กีฬาอาชีพ www.thaips.sat.or.th
2) เลือกหัวข้อ ระบบจดแจ้ง


3) คลิกหัวข้อ คำขอ เลือก นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ


4) เลือกประเภทการจดแจ้ง
นักกีฬาอาชีพ คลิก จจ11
บุคลากรกีฬาอาชีพ คลิก จจ15


5) Login เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ที่เคยยื่นจดแจ้งแล้ว กรอก Username และ Password ที่เคยลงทะเบียนไว้ พร้อมยืนยันตัวตนกับระบบ reCAPTCHA ให้เรียบร้อย
*สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นจดแจ้ง คลิกที่ Register Now! กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน, Email, รหัสผ่าน ให้เรียบร้อยแล้ว คลิก Sign up


6) กรอกข้อมูลในแบบคำร้องขอจดแจ้งให้เรียบร้อย
สำหรับเอกสารประกอบการจดแจ้งมีดังนี้
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– รูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก
– หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก (ติดต่อขอรับหนังสือรับรองจากสมาคมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน) โดยส่งคำร้องเรื่องขอหนังสือรับรอง พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และ หมายเลขสมาชิก มาที่ email: support@thailandpga.or.th
– ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายใน 30 วัน ก่อนวันจดแจ้ง


7) กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบเรียบร้อยแล้ว คลิก Submit
8) รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารภายใน 14 วัน
9) ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
– สำหรับนักกีฬาอาชีพ คลิกที่นี่
– สำหรับบุคลากรกีฬาอาชีพ คลิกที่นี่

Previous articleกอล์ฟอาชีพหารือการกีฬาเสนอมาตรการช่วยเหลือนักกีฬาจากวิกฤต COVID-19
Next articleนายกเอกซ์ พูดถึงทางออกสวิงอาชีพสู้วิกฤตโควิด-19