รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม
วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท วันสอบ
1 กรธณมงคล จันทร์มูสิก TP+GI 6-9 ก.พ.
2 กฤตนัย เรือนอินทร์ GI 6-7 ก.พ.
3 กฤตพัส คำสีลา GI 6-7 ก.พ.
4 กฤษกร เอกมงคลไพศาล GI 6-7 ก.พ.
5 กฤษดา เพชรมาลัยกุล TP+GI 6-9 ก.พ.
6 กวินท์ กิติชัยชาญ GI 6-7 ก.พ.
7 กวินธร สุมนาวดี GI 6-7 ก.พ.
8 กษิดิ์เดช วงษ์ศิริ GI 6-7 ก.พ.
9 กัญญ์กฤศน์ ภิรมย์เอี่ยม TP 6-9 ก.พ.
10 กันต์ บุญประเสริฐ GI 6-7 ก.พ.
11 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล GI 6-7 ก.พ.
12 กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล GI 6-7 ก.พ.
13 กิตติคุณ คำนวณ GI 6-7 ก.พ.
14 กิติรัฐ ธัญญศรีสังข์ GI 6-7 ก.พ.
15 เขมชิต ทองไกรแสน GI 6-7 ก.พ.
16 คณณัฏฐ์ ปภาดากุล GI 6-7 ก.พ.
17 คุณานนต์ ชนินทร์สถาปัตย์ GI 6-7 ก.พ.
18 จักรวาล ศักดิ์ศรี TP 6-9 ก.พ.
19 จิรภัทร ทุยบึงฉิม TP 6-9 ก.พ.
20 จิระพงศ์ วงศ์ฟัก GI 6-7 ก.พ.
21 จีรัชญ์ ฮาเซกาวา GI 6-7 ก.พ.
22 เจเรมี จันทร์หอม TP+GI 6-9 ก.พ.
23 ชญภูคา ศรีเกตุ GI 6-7 ก.พ.
24 ชยภัทร สุนทรนนท์ GI 6-7 ก.พ.
25 ชลสิทธิ์ ศรีสำราญ TP+GI 6-9 ก.พ.
26 ชวิน ชลิศราพงศ์ GI 6-7 ก.พ.
27 ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล GI 6-7 ก.พ.
28 ชาวดิน รัฐกาญจน์ GI 6-7 ก.พ.
29 ชาวินทร์ สมสมัย TP 6-9 ก.พ.
30 ชุมพล ชูวิลาศ TCT 8-9 ก.พ.
31 เชาวฤทธิ์ เชิดชูชาติ GI 6-7 ก.พ.
32 ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ GI 6-7 ก.พ.
33 ฐิติพัฒน์ ชูฤทธิ์ GI 6-7 ก.พ.
34 ณภัส สนทอง TP+GI 6-9 ก.พ.
35 ณัฏฐ์ อิสริยานิธิกุ​ล GI 6-7 ก.พ.
36 ณัฐกิตติ์ ตายางคนนท์ TP 6-9 ก.พ.
37 ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์ GI 6-7 ก.พ.
38 ณัฐนนท์ ขันทะชา GI 6-7 ก.พ.
39 ณัฐพล อุดมรัตน์ TP 6-9 ก.พ.
40 ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์ TP+GI 6-9 ก.พ.
41 ณัฐภัทร ธรรมมนุญกุล GI 6-7 ก.พ.
42 ตันติกร มหามนตรี GI 6-7 ก.พ.
43 เตชวัศ กลิ่นภักดี GI 6-7 ก.พ.
44 เตชินท์ ไสลเพ็ชร GI 6-7 ก.พ.
45 ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร GI 6-7 ก.พ.
46 ทรงยศ อาชวสิริพันธ์ GI 6-7 ก.พ.
47 ทัชชา แตงเพ็งนที GI 6-7 ก.พ.
48 เทพฤทธิ์ ภักดีกุล GI 6-7 ก.พ.
49 ธนกฤต คงศุภมานนท์ GI 6-7 ก.พ.
50 ธนะวัตติ์ เมธีธนวิจิตร์ GI 6-7 ก.พ.
51 ธนะศักดิ์ มานนท์ GI 6-7 ก.พ.
52 ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง TP 6-9 ก.พ.
53 ธันณัช ภัคชัยรัชกุล GI 6-7 ก.พ.
54 ธานัท ชิตอรุณ GI 6-7 ก.พ.
55 ธีธัช ทองนวล GI 6-7 ก.พ.
56 ธีรภพ ล้วนเส็ง GI 6-7 ก.พ.
57 ธีรวัฒน์ พงษ์วิเศษ GI 6-7 ก.พ.
58 นที เนตรนิยม GI 6-7 ก.พ.
59 นพปฎล พลเหิม GI 6-7 ก.พ.
60 นัฐพล ชอบธรรม GI 6-7 ก.พ.
61 นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ TP 6-9 ก.พ.
62 ปฐม กองพนันพล GI 6-7 ก.พ.
63 ประจบ ลาภเจือจันทร์ TP 6-9 ก.พ.
64 ประชา กัญญาประสิทธิ์ TP 6-9 ก.พ.
65 ปรัชญาวิชญ์ เตชะพงศ์พัทธ์ GI 6-7 ก.พ.
66 ปวริศ ตะวัน GI 6-7 ก.พ.
67 ปวินท์ ปรัชญาโณทัย GI 6-7 ก.พ.
68 ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา GI 6-7 ก.พ.
69 ปานตะวัน บุญโสภาพ TP 6-9 ก.พ.
70 ปิยวุฒิ สิญจนาคม GI 6-7 ก.พ.
71 ปิยะดนัย โชติมงคล GI 6-7 ก.พ.
72 พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา GI 6-7 ก.พ.
73 พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ GI 6-7 ก.พ.
74 พจน์ เสมรสุต GI 6-7 ก.พ.
75 พรศักดิ์ ตั้งคำ TP 6-9 ก.พ.
76 พลนาท ศรีเจริญ TP 6-9 ก.พ.
77 พลากร สวัสดิวารี GI 6-7 ก.พ.
78 พัชรพล สายหยุด TP 6-9 ก.พ.
79 พัดยศ ยิ่งยืน GI 6-7 ก.พ.
80 พันธวิศ สังขาล GI 6-7 ก.พ.
81 พันแสง จ่างตระกูล GI 6-7 ก.พ.
82 พิษณุ ศิริเมฆา TP 6-9 ก.พ.
83 ภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์ TP+GI 6-9 ก.พ.
84 ภูพิงค์ จาระนะ GI 6-7 ก.พ.
85 มงคลไชย มานะดี GI 6-7 ก.พ.
86 มิตร์ ทองอ้ม GI 6-7 ก.พ.
87 มีสิทธิ์ มีทรัพย์ GI 6-7 ก.พ.
88 ยศวัจน์ นิธิมาเจริญกิจ GI 6-7 ก.พ.
89 รัชฐพงศ์ กุลศิริวุฒิชัย GI 6-7 ก.พ.
90 รัฐธีย์ รัตนากร GI 6-7 ก.พ.
91 ราชเดช วาสะศิริ TP 6-9 ก.พ.
92 วรธน สมนึก TP+GI 6-9 ก.พ.
93 วรเมธ พึ่งเดชะ GI 6-7 ก.พ.
94 วรเศรษฐ์ พิชยเกียรติกุล GI 6-7 ก.พ.
95 วัชรพงษ์ สรวิสูตร GI 6-7 ก.พ.
96 วิโรจน์ เพ็งพุก GI 6-7 ก.พ.
97 วิศรุต นำศิริโยธิน GI 6-7 ก.พ.
98 ศรัณย์ เศรษฐี GI 6-7 ก.พ.
99 ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ TP 6-9 ก.พ.
100 ศุภวิชญ์ สุขแดง GI 6-7 ก.พ.
101 สถาพงศ์ นันทสำเริง GI 6-7 ก.พ.
102 สมานน ชนไมตรี GI 6-7 ก.พ.
103 สุกฤต ชลวณิช GI 6-7 ก.พ.
104 สุชาติ หอมพวงภู่ GI 6-7 ก.พ.
105 สุทธิพงศ์ ภูริทัพ GI 6-7 ก.พ.
106 สุริยา กรัตะนุตถะ GI 6-7 ก.พ.
107 หลักทรัพย์ เต็มแสวงเลิศ GI 6-7 ก.พ.
108 อัครวรรษ์ ศิริพรรณมานพ GI 6-7 ก.พ.
109 อัชนโชติ บัวดอก GI 6-7 ก.พ.
110 อัฐทวุฒิ เชคฮัสซัน GI 6-7 ก.พ.
111 อาณกร สรรพกิจ GI 6-7 ก.พ.
112 Bayly Gareme Lewis (Newzeland) GI 6-7 ก.พ.
113 BONGKOOK KO (Korea) GI 6-7 ก.พ.
114 Changkyoung Lee (Korea) GI 6-7 ก.พ.
115 Daito Nishiyama (Japan) TP+GI 6-9 ก.พ.
116 Dong Hyun Park (Korea) TP 6-9 ก.พ.
117 Doyun Kong (Korea) GI 6-7 ก.พ.
118 JONGKYUNG WOO (Korea) GI 6-7 ก.พ.
119 LAWT AUNG (Myanmar) TP+GI 6-9 ก.พ.
120 LIM JAE HO (Korea) GI 6-7 ก.พ.
121 Masahiro Kamatani (Japan) GI 6-7 ก.พ.
122 MASUO SAITO (Japan) GI 6-7 ก.พ.
123 Min Sang Chung (Korea) GI 6-7 ก.พ.
124 SEOKMIN KO (Korea) GI 6-7 ก.พ.
125 Seungju Lee (Korea) GI 6-7 ก.พ.
126 SUNKI KIM (Korea) GI 6-7 ก.พ.
127 TUE NAN (Myanmar) TP+GI 6-9 ก.พ.
128 YE LWIN OO (Myanmar) TP+GI 6-9 ก.พ.

 

Previous articleรายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับฯ 1 ก.พ. 67
Next articleกอล์ฟอาชีพฯ จัดอบรมกฎข้อบังคับฯปี 67