รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8:00 – 16:00 น.
ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 กรธณมงคล จันทร์มูสิก
2 กฤตพัส คำสีลา
3 กฤษกร เอกมงคลไพศาล
4 กฤษดา เพชรมาลัยกุล
5 กวินเชษฐ์ มณีนนทเศรษฐ์
6 กวินท์ กิติชัยชาญ
7 กัญญ์กฤศน์ ภิรมย์เอี่ยม
8 กันต์ บุญประเสริฐ
9 กิดาการ ชวนคิด
10 คุณานนต์ ชนินทร์สถาปัตย์
11 จิระพงศ์ วงศ์ฟัก
12 จีรัชญ์ ฮาเซกาวา
13 เจเรมี จันทร์หอม
14 ชยภัทร สุนทรนนท์
15 ชวิน ชลิศราพงศ์
16 ชุมพล ชูวิลาศ
17 ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ
18 ฐิติพัฒน์ ชูฤทธิ์
19 ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์
20 ณัฐวินท์ ลิ่มสกุล
21 ตันติกร มหามนตรี
22 เตชวัศ กลิ่นภักดี
23 เทพฤทธิ์ ภักดีกุล
24 ธนกฤต คงศุภมานนท์
25 ธันณัช ภัคชัยรัชกุล
26 นรวีร์ ศิริวาส
27 นฤสิงห ตั้งทองทวี
28 ปฐม กองพนันพล
29 ปรัชญาวิชญ์ เตชะพงศ์พัทธ์
30 ปวริศ ตะวัน
31 ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา
32 ปานตะวัน บุญโสภาพ
33 พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา
34 พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์
35 พลากร สวัสดิวารี
36 พศิน วิจิตรเจริญไพศาล
37 พัดยศ ยิ่งยืน
38 พันธวิศ สังขาล
39 พิสิษฐ์ เหมะจันทร์
40 ภูพิงค์ จาระนะ
41 มีสิทธิ์ มีทรัพย์
42 รัญชนพงศ์ อยูประยงค์
43 รัฐธีย์ รัตนากร
44 วรเมธ พึ่งเดชะ
45 วันชาติ คงศิริ
46 วิศาสตร์ จริยธีรเวช
47 ศรัณย์ เศรษฐี
48 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์
49 ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์
50 ศุภวิชญ์ สุขแดง
51 สมานน ชนไมตรี
52 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน
53 อรรฐฐะวีจ์ บุญวงศ์
54 อัครวรรษ์ ศิริพรรณมานพ
55 อัชนโชติ บัวดอก
56 อาณกร สรรพกิจ
57 Doyun Kong (Korea)
58 John Stembridge (USA)
59 Joshua Yap (Singapore)
60 Seungju Lee (Korea)
61 Thammalack Bouahom (Lao)
62 TUE NAN (Myanmar)
63 LEE JAEHEE (Korea)

 

Previous article1st SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2024
Next articleรายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม 6-9 ก.พ.นี้ ที่วอเตอร์มิลล์