สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวาระสำคัญรับรองรายงานประชุม ชี้แจงผลการดำเนินการของสมาคม รายรับ-รายจ่าย และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมปลดล็อคข้อบังคับในการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ติดต่อกัน หากได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเกิน 2 ใน 3 พร้อมตัดสิทธิ์สมาชิกที่ไม่ต่อสมาชิกเกิน 3 ปี ให้ออกจากการเป็นสมาชิก ณ ห้องประชุมคลับเฮ้าส์ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี เมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 เมษายน 2566

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 หมวด 4 การประชุมใหญ่ ข้อ 26 คณะกรรมการสมาคมฯ ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆละครั้ง ไม่เกินเดือนเมษายนของทุกปี โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายวัลลภ ขนาดนิด อุปนายกและนายทะเบียน และ นายวันชัย มีชัย อุปนายกและเหรัญญิก มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 65 ราย

เริ่มต้นด้วยประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ ก่อนมีการรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงผลการดำเนินการของสมาคมฯ และแถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา จนมาถึงการแต่งตั้งให้ นายพจน์ สีลวานิช ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชี ให้กับสมาคมฯและสมาชิกรับรอง

วาระต่อมาเป็นการชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงข้อบังคับใหม่ ซึ่งเกี่ยวกับสถานภาพสมาชิก โดยสมาชิกที่ไม่ต่อบัตรสมาชิกเกิน 3 ปีซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 900 คน ให้ดำเนินการตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นสมาชิก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นี้ เป็นต้นไป

ก่อนถึงวาระการปลดล็อคข้อบังคับเรื่องการดำรงตำแหน่งของนายกสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพพ.ศ. 2556 จากเดิม 2 สมัยๆละ 4 ปี แก้ไขข้อบังคับใหม่ให้สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่และสมาชิกให้การรับรองด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ตามวาระที่ประชุมใหญ่สมาคมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบุคคลอื่นที่สมาชิกเห็นชอบได้เข้ามาทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และในข้อบังคับนี้หลายสมาคมฯได้ปลดล็อคไปแล้วด้วยเช่นกัน

นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคม กล่าวว่า ครั้งนี้รู้สึกปลื้มใจสิ่งแรกที่เห็นคือสมาชิกมาครบองค์ประชุมก่อนเวลาที่กำหนด ส่วนหนึ่งยังให้ความสำคัญในข้อซักถามต่างๆ ทั้งเรื่องงบดุล การบริหารจัดการ นี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆ ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงการให้คำมั่นในหน้าที่ ซึ่งนักกีฬาเองหมั่นทำผลงานให้ดีขึ้นและกรรมการบริหารสมาคมฯที่มุ่งมั่นพัฒนาให้ทุกอย่างดีขึ้นต่อไป

Previous articleทีม ททท.2 แชมป์ AMAZING THAILAND PRO-AM 2023 สนามที่ 2
Next article‘ตะวัน’กดลบสิบรั้งฝูงรอบแรก ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ ปราจีนบุรี แชมเปียนชิพ