รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 8:30-17:00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ลำดับ รายชื่อ
1 กนกชนม์ โพธิสุนทร
2 กฤตพันธุ์ พันธุ์ทอง
3 กฤตภัทร กาวิล
4 กัลชาญ พรสกุลไพศาล
5 กิตตินันท์ ประเศรษฐสุต
6 เกียรติอนงค์ ผ่องโสภณ
7 ไกรสร เหลื่อมศรี
8 ขวัญชัย แท่นนิล
9 คมวุฒิ เซน หุตะจินดา
10 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้
11 โฆษิต หมั่นถนอม
12 จักรกฤษณ์  ทุยบึงฉิม
13 จักรพันธุ์ แก้วพิบูลย์
14 จักรภพ เวชยันต์วุฒิ
15 จิรัฐติ ยอดเพ็ชร์
16 เจริญทรัพย์ สิทธิ
17 ฉัตรชัย นิลาพันธ์
18 ชญานิษฐ์ หวังมหาพร
19 ชนินทร์ อมรรัตนสิริโชค
20 ชยกร ธนินทรดำรงเดช
21 ชวนากร ยศหนองทุ่ม
22 ชัยยงค์ วงษ์ตั้งเจริญสุข
23 ชาติชาย ลิมปิสวัสดิ์
24 ชูเกียรติ จีนากูล
25 เชาวรัตน์ เขมรัตน์
26 ณัฐติกานต์ มาทซอน
27 ณัฐนันท์ วิเศษฤทธิ์
28 ณัฐพงศ์ เครือแปง
29 ณัฐภัทร ขาวหนูนา
30 ดลชนก โต๊ะบุรินทร์
31 เดชา ธรรมปรีชา
32 เดชาวัต ปัสนานนท์
33 ทองพันธ์ วิมลวรรณ
34 ธนกร ศศะยานันท์
35 ธนกฤต สุจริตธรรม
36 ธนวัฒน์ เณรทรัพย์
37 ธนะเมศฐ์ ธนโชติชุติวัฒน์
38 ธนัญไชย คล้ายทับทิม
39 ธนินทร์ ฉันทนานุวัฒน์
40 ธัชกร เก้าพัฒนสกุล
41 ธัชดล พวงทับทิม
42 ธามม์ ปวรสิทธิ์
43 ธีรติ ลูวินส์
44 ธีรพล พิลัยพงษ์
45 ธีรยุทธ์ ยุติโยธิน
46 นที  สีตวรรณมาศ
47 นพดล ถนัดกุลกิจ
48 น้อย กระแสร์ชล
49 นักรบ เนียมนามธรรม
50 น้ำฝน  อุ่นอินต๊ะ
51 นิติ ศิริสมบูรณ์
52 นิธิ นิธิปรีดิยาภรณ์
53 นิรุตติ์  แสนไชย
54 นุจิรา จันทวงษ์
55 ประสงค์ สูงปานเขา
56 ปัญจมา สุระสัจจะ
57 ปิติภัทร สุขกันตะ
58 พงศกร ควรรู้ดี
59 พงศกร พรจรัสกุล
60 พงศ์พิพัฒน์ กองทอง
61 พงษ์สุพรรณ กันธิมา
62 พรนภา อินมี
63 พล เขมรัตน์
64 พลเอก ตั้งเจริญ
65 พศิน เก้าพัฒนสกุล
66 พฬส สุขนันทฬส
67 พิชญา รุจิรวัฒน์
68 พินิจ แสงมณีโชติ
69 พีรพล  ศรีธัญรัตน์
70 พีรพัฒน์ ประสมผง
71 พีรวรรธน์ พฤทธิวิวัฒน์กุล
72 พุทธพงศ์ เอี่ยมอุดม
73 โพธิ์สินธุ์ เมืองไทย
74 ภัทรพล  บุญบูชาไชย
75 ภัทรภรณ์ มวลชู
76 ภูริชญา พวงมะลิ
77 ภูริบูรณ์  ไกวัลนาโรจน์
78 ภูริศักย์ จิรทวีพัชร์
79 มนตรี เจริญสุข
80 มหินทร์ กรัยวิเชียร
81 มาริษา นิสารักษ์
82 ยงค์ยุทธ มวลชู
83 ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์
84 ยศภัทร เจริญพุฒ
85 ยุทธศิลป์ บรรเทา
86 ราชวัตร ยศหนองทุ่ม
87 ราชัน  ศรีวงษ์
88 ฤทธิชัย  วิศวปัทมวรรณ
89 วรากร นนทรักส์
90 วราวุธ ชื่นตา
91 วสวัตติ์ วรรณศิลปิน
92 วัชรี ขาวหนูนา
93 วิจิตรา ไทยสา
94 วิทยา วรพันธ์
95 วิทวัส แซ่อึ้ง
96 วีรศักดิ์  เอียดเอื้อ
97 วีระยุทธ​ ศรีจำปา
98 วีระศักดิ์ สถิตทรัพย์สิน
99 ศรชัย  ดีบุญมี
100 ศราวุธ ประพันธ์พัฒน์
101 ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์
102 ศิริชัย ขาวหนูนา
103 ศิริรัตน์ เอื้อเวชนิชกุล
104 ศิริวัฒน์  มาลา
105 ศุภจักร ศุภภิญโญ
106 ศุภโชค พุทธเจริญลาภ
107 สงัด ดำเลิศ
108 สมเกียรติ สุพรรณ
109 สมนึก ยอดดำเนิน
110 สมศักดิ์ อุดคำเที่ยง
111 สมุทร สมปอง
112 สัญญา  จินดาย้อย
113 สัมพันธ์ จันแสวง
114 สาธิต เจริญกุล
115 สิรภพ สำเริศรัมย์
116 สิรภัค บูรณ์ไชย
117 สิรวุฒ กิตติโกษา
118 สุกัลย์​ ปัญโญ
119 สุขทัช  สโมสร
120 สุชาติ สกุลมาลัยทอง
121 สุธี วงศาโรจน์
122 สุภาพ สิทธิชัย
123 สุรเดช อุยสกุล
124 สุรพงษ์ ตรีก้อน
125 สุรศักดิ์ เเสงอุไร
126 สุวิทย์ ชุ่มคำ
127 เสนีย์  พุ่มพวย
128 หนึ่ง ธรรมพานิช
129 อชิร กิจคาม
130 อนุยุต  ปิ่นประยูร
131 อมรรัตน์ สุขแก้ว
132 อัครชัย สุวรรณรัตน์
133 อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์
134 อามีน มรรคาเขต
135 อารีรัตน์ บุญรัตน์
136 อิงนที ศรีลาเทพ
137 อิสราภรณ์  วิศวปัทมวรรณ
138 เอกธนัช เขตอนันต์
139 Yang Sheng-Yu
140 พรต แจ้งมี
141 รตน กฤษณะวานิช
142 วีรวิชญ์ บารมีธนเศรษฐ์
143 สราวุธ เด่นดวงแก้ว
144 ภัทรพล จงศิริลักษณ์

หมายเหตุ: ทีมงานส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมการอบรมให้ทางอีเมลทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
Tel: 099-038-8010
E-mail: support@thailandpga.or.th
FB: m.me/thailandpga
LINE: @thailandpga

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
www.thailandpga.or.th
www.facebook.com/thailandpga

Previous articleประหยัด ปิดเกมลบ 10 รับแชมป์สวิงแชมเปี้ยนส์ ทัวร์ หัวหิน
Next articleการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี