เรื่อง การชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีของสมาชิก
เรียน สมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ข้อที่ 10 กำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคมประจำ ทุกปีๆ ละ 1,000 บาท และตามข้อบังคับสมาคม ข้อที่ 12.4 หากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปี นับจากปีที่ชำระครั้งสุดท้าย โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกได้สิ้นสุดลง ซึ่งสมาชิกทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 จึงแจ้งและขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย โปรดชำระค่าบำรุงสมาคมประจำ พ.ศ. 2563 หรือปีก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ชำระ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสมาชิกสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-136-2092 email: support@thailandpga.or.th หรือ โอนเงินค่าบำรุงสมาคมประจำปี เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เลขที่ 406-2-60623-6 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ email: support@thailandpga.or.th

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากพ้นกำหนดดังกล่าว สมาคมจะได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ต่อไป และหากสมาชิกท่านใดได้ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเรียบร้อยแล้ว สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอขอบคุณ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://thailandpga.or.th/membership-fee

Previous articleรฐนน เพลย์ออฟซิวแชมป์ สิงห์ เอสเอที ขอนแก่น
Next articleการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)