ผลการสอบกฏข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ผลสอบ
1 กรกรินทร์ อรุณเกษร ผ่าน
2 กรธวัช จุลมูล ผ่าน
3 กรภพ ฉลาดแพทย์ ผ่าน
4 กฤตชยพล สินไชย ผ่าน
5 กฤตภาส สุวรรณชาติ ผ่าน
6 กฤษณ์ เกตุเกล้า ผ่าน
7 ก้องภพ บุญประเสริฐ ผ่าน
8 กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร ผ่าน
9 กันต์ธีร์ ทิฐินันท์ ผ่าน
10 กันตพงศ์ ขวัญจังหวัด ผ่าน
11 กิตติพศ ไทยประยูร ผ่าน
12 จรูญฤทธิ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ผ่าน
13 จักรพันธ์ อินทจักร์ ผ่าน
14 จิรพัฒน์ เจริญจิตร ผ่าน
15 จีรวัฒน์ บำรุงสุข ผ่าน
16 จีรัชญ์ มีก่ำ ผ่าน
17 เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร ผ่าน
18 ฉัตรเพชร บางเพ็ชร ผ่าน
19 ชยพล เกติวงษ์ ผ่าน
20 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล ผ่าน
21 ชาตรี พลดร ผ่าน
22 ชานน วาทีทิพย์ ผ่าน
23 ชาวดิน รัฐกาญจน์ ผ่าน
24 ชาวินทร์ สมสมัย ผ่าน
25 ฐิติธรรม เกตุอดิศร ผ่าน
26 ฐิติพันธุ์ กุดั่น ผ่าน
27 ณกัญจน์ เตชเถกิง ผ่าน
28 ณฐนน คงเคล้า ผ่าน
29 ณัฏฐ์​ ประโยชน์สมบูรณ์​ ผ่าน
30 ณัฐ ลิ้มมณีวิจิตร ผ่าน
31 ณัฐนนท์ กับปินะ ผ่าน
32 ณัฐพล อมรเวชยกุล ผ่าน
33 ณัฐรัชต์ ชื่นตา ผ่าน
34 ณัฐวุฒิ งดงามจรัส ผ่าน
35 ดรงค์ สุวัฒนพันธ์ ผ่าน
36 เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ ผ่าน
37 ติณณ์ เมตศีย์ ผ่าน
38 เถกิงศักดิ์ ช่วยชู ผ่าน
39 ทรอยส์ นภสินธุ์ ต้นแขม ผ่าน
40 ทวีวัฒน์ ปะพาน ผ่าน
41 ทำเนาว์ แก้วปิง ผ่าน
42 ทีฆทัศน์ อินทเนตร ผ่าน
43 ธนกร ตอสี ผ่าน
44 ธนกฤต เสกจินดา ผ่าน
45 ธนชัย สุขกลับสวรรค์ ผ่าน
46 ธนชาติ เชาวรักษ์ ผ่าน
47 ธนพล บุญยะเดช ผ่าน
48 ธนภูมิ ครรชิตวรกุล ผ่าน
49 ธนะชัย เกียรติศิริลักษณ์ ผ่าน
50 ธนัช ตันติเจริญ (Am) ผ่าน
51 ธรรม์ มังกรงาม ผ่าน
52 นทสรวง ปะมา ผ่าน
53 นนทน์ชลธร อิงค์เพ็น ผ่าน
54 นนนที เเสงสุริยาภรณ์ ผ่าน
55 นพรัฐ พานิชผล ผ่าน
56 นันทนัช กองแก้ว ผ่าน
57 นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง ผ่าน
58 นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ ผ่าน
59 ปภังกร อิทธิรัตนชัย ผ่าน
60 ปรเมษฐ์ วิเศษ ผ่าน
61 ประภัทรพงศ์ ชลวีระวงศ์ ผ่าน
62 ประวิณ เอียดเอื้อ ผ่าน
63 ปาณัท โพธิทัต ผ่าน
64 ปิยะดนัย โชติมงคล ผ่าน
65 ปิยะวัฒน์ มาบุรี ผ่าน
66 ไปศินท์ กานิล ผ่าน
67 ปฏิเวช จริตงาม ผ่าน
68 พงศกร เหล่าภักดี ผ่าน
69 พงศกร บูรณคุณามณี ผ่าน
70 พงศ์พัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา ผ่าน
71 พงศพัทธ์ เวชะวัชนะ ผ่าน
72 พงษ์ชนุรัช พงศพัฒนฤชา ผ่าน
73 พศิน แจ่มหม้อ ผ่าน
74 พัทธดนย์ เวชะวัชนะ ผ่าน
75 พิสิษฐ์ เดชภพ ผ่าน
76 พีรวัส บุญเหมาะ ผ่าน
77 ภัทรพล จงศิริลักษณ์ ผ่าน
78 ภาณุพงศ์ ช่วยชู ผ่าน
79 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร ผ่าน
80 ภูภฤศ ศังขวณิช ผ่าน
81 ภูริ บุญญากาศ ผ่าน
82 ภูวณัฏฐ์ พวงจันทร์แดง ผ่าน
83 มานะ กมล ผ่าน
84 เมธวัจน์ นิธิศกุลไพศาล ผ่าน
85 ยศภัทร เจริญพุฒ ผ่าน
86 โยธิน เพชรโยธิน ผ่าน
87 รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ ผ่าน
88 รัชปภาณ บุญทนาวงค์ ผ่าน
89 รัฐ สุรพล ผ่าน
90 รุ่งโรจน์ บุญศรี ผ่าน
91 ลั่นฟ้า กล้าแข็ง ผ่าน
92 วชิรวิทย์ จิตศักดานนท์ ผ่าน
93 วชิรวิทย์ เทพประเทืองทิพย์ ผ่าน
94 วทัญญู พนายิ่งไพศาล ผ่าน
95 วัชรชัย พันธ์แก้ว ผ่าน
96 วัชรพงษ์​ พันธ์แก้ว ผ่าน
97 วันชัย หลวงนิติกุล ผ่าน
98 วาริษ มั่นธรณ์ ผ่าน
99 วิชญภัทร สินสร้าง ผ่าน
100 วิทยา วรพันธ์ ผ่าน
101 วินัย เทพศิริ ผ่าน
102 วีรภัทร ภาสะวณิช ผ่าน
103 วีรวิชญ์ พิชญ์พิศาล ผ่าน
104 ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย ผ่าน
105 ศราวุธ ประพันธ์พัฒน์ ผ่าน
106 ศิวกร ตวงภัทรพร ผ่าน
107 ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์ ผ่าน
108 ศุภโชค เอกอิทธิพัทธ์ ผ่าน
109 ศุภณัฐ์ มุททารัตน์ ผ่าน
110 ศุภเสกข์ อุดม ผ่าน
111 สราวุธ จึงสุระ ผ่าน
112 สันต์ เสริมรัมย์ ผ่าน
113 สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ผ่าน
114 สิปาณัสม์ จรัณยานนท์ ผ่าน
115 สุกฤษฎิ์ วิเศษสัจจา ผ่าน
116 สุขทัช สโมสร ผ่าน
117 สุทธินันท์ สินสันธิ์เทศ ผ่าน
118 สุปรีย์ ลีรัตนรักษ์ ผ่าน
119 สุรเชษฐ์ คุณกิตติ ผ่าน
120 สุรเชษฐ์ พันธ์พงษ์สานนท์ ผ่าน
121 สุริยา กรัตะนุตถะ ผ่าน
122 สุริยา บุญรอด ผ่าน
123 สุวิชา กรึกสมศาสตร์ ผ่าน
124 อดิศักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล ผ่าน
125 อธิคม สุขวารี ผ่าน
126 อภิมุข กุสลาศรัย ผ่าน
127 อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ ผ่าน
128 อาคม หึมวัง ผ่าน
129 อิทธิกร สายสระสรง ผ่าน
130 อินทรายุธ จันทรัตน์ ผ่าน
131 เอกชัย แช่มสุขขี ผ่าน
132 เอกดนัย ผ่องหทัยกุล ผ่าน
133 เอกรัตน์ เกษฎา ผ่าน
134 เนติพงศ์ ศรีทอง ผ่าน
135 ธนภัทร พิชัยกุล ผ่าน
136 สุรินทร์ เทพทับทิม ผ่าน
137 ภูมิ ภัทโรพงศ์ ผ่าน
138 สายัน พิมพขันธ์ ผ่าน
139 เจริญทรัพย์ สิทธิ ติดต่อสมาคมฯ
Previous articleการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2563
Next articleภิญโญ-ภัทรภูมิ ดีสุดรอบคัดเลือก ทีดีที ขอนแก่น