ขอให้นักกอล์ฟอาชีพและบุคลากรกีฬากอล์ฟอาชีพ เฉพาะที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เพื่ออัพเดทข้อมูลส่วนตัวในทะเบียนการจดแจ้งนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556

โดยติดต่ออัพเดทข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ที่ คุณจามร จามรี ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย โทรศัพท์ 091-0183696 เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9:00 น. – 16:30 น. (หากโทรแล้วให้รอสายหรือไม่มีผู้รับสาย ขอความกรุณารอสักครู่หรือติดต่อใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีผู้ติดต่อเข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก)

*เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่ต้องรอสายนานจนเกินไปในการติดต่อ เจ้าหน้าที่ กกท.เรื่องการจดแจ้ง ท่านสามารถแจ้งอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของท่าน ด้วยการส่งข้อมูลมาทาง SMS ที่หมายเลข 091-0183696 โดยขอให้มีข้อมูลตามฟอร์มดังนี้

1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. ชนิดกีฬา (เช่น กีฬากอล์ฟ)
4. ประเภท (เช่น นักกีฬาอาชีพ หรือ บุคลากรกีฬาอาชีพ)
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ

ประเภทบุคลากรกีฬาอาชีพ
1) ยุทธศิลป์ บรรเทา
2) สุพจน์ วุฒิพัฒน์
3) นิเวศน์ สาครสินธุ์
4) กฤษณรัตน์ อริยชาติ
5) ธนทร ชัยสุขสุวรรณ
6) พิริยะ ดีสถิตกุล
7) ดำรง แซ่เฮ้ง
8) บุญชัย แง้เจริญกุล
9) เทอดพันธ์ บุ้งทอง
10) ณัฏฐวรรษ ปานแก้ว
11) อรัณย์ พีรภูมิ
12) ภุชงค์ ทาบุญมา
13) ธนรัฐ จาตุกานต์นนท์
14) เฉลิมพล หอยสังข์ทอง
15) สุทธิพงษ์ พงศ์วศิน
16) ยรรยงค์ เสารอน
17) แอนโทนี ปริญญ
18) ชาญกฤษณ์ ภักดีมี
19) มรกต โอเอี่ยม
20) อำนาจ บัวคำ
21) ณราวุฒิ รัตนไพบูลย์กิจ
22) พีรวัชร เวียงคา
23) มานัด อินทรักษ์
24) ศึกวัส ทองจีน
25) สิรภัค บูรณไชย
26) ธีรติ ลูวินส์
27) เบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง
28) สิปปภัส รัตนวิมล
29) สราวุธ ปาลีนิเวศ
30) ประหยัด สิทธิมงคล
31) เศรษฐศักดิ์ กีรติอาภากุล
32) วรัณ อิศรภักตี
33) ภครฐติษฐ์ นิลเพ็ชรรัตน์
34) ชยพัทธ์ สุนายนตร์
35) นิทัศน์ ขันกสิกรรม
36) ชยุต ศิลาบุตร

ประเภทนักกอล์ฟอาชีพ
1) ชยพัทธ์ สุนายนตร์
2) นพกร สุวณิชย์
3) ฐิติพัฒก์ ผาธรรม
4) สุรดิษ ยงค์เจริญชัย
5) William Henry Smith
6) สุวรรณ์ สิงห์สกุล
7) ยิ่งศักดิ์ หันตวงษ์
8) วงศกร ชูวงษ์
9) จาตุรนต์ พุ่มสำเภา
10) ธีรชาติ คุรเดโชชัย
11) กฤติน สุนทรนนท์
12) อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์
13) กฤฏิธี สุนทรนนท์
14) ป้อมเพชร สารพุทธิ
15) โชคชัย โชคสมบูรณกุล
16) อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์

ที่มา : http://www.thaips.org/2020/05/07/need_update_athlete
http://www.thaips.org/2020/05/07/need_update_staff

Previous articleขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
Next article“Stay Fit Stay Safe” ออกรอบฟรี! 25 พ.ค. – 30 มิ.ย. นี้