ด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ทางคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ทำการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเห็นว่า ณ ปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นี้ ยังคงไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยข้อปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน

ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนแจ้งว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมฯจะทำการแจ้งกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ให้รับทราบโดยทันทีเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

Previous articleกกท. ยันหาทางเยียวยาบุคลากรกีฬาและนักกีฬาในทุกกลุ่มจาก COVID-19
Next articleสวัสดีปีใหม่ไทย 2563