รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎฯและมารยาทกีฬากอล์ฟ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพมหานคร
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 Bon Nguyen Ta Vietnam
2 Gobert  Eric France
3 Hirotake  Sugano Japan
4 Huy Chi Nguyen Vietnam
5 Huy Duong Quang Vietnam
6 Jiho Jun Korea
7 Jun Young You Korea
8 Khuyen Dhuong Van Vietnam
9 Luke  Barblan Switzerland
10 Nam Nghiem Hoang Nguyen Vietnam
11 Nguyen Van Nguyen Vietnam
12 Noriaki Nagaoka Japan
13 Robin Hyungmin Park USA
14 Tan Cong Nguyen Vietnam
15 Thang Hong Nguyen Vietnam
16 Thanh Hai Nguyen Vietnam
17 Tuan  Anh  Nguyen Vietnam
18 Wonse  Choi Korea
19 Wooho  Park Korea
20 Chan Bae Korea (Am)
21 กนกพัฐ  เตชะศิริประภา
22 กรชวัส  ชมสะอาด
23 กรภพ  ฉลาดแพทย์
24 กฤชฐา  แช่มช้อย
25 กฤตณัฐ  วายุโชติ
26 กิตติ  วังขนาย
27 กุณช์ธณัฎ  พนาดร
28 เกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง
29 ไกร  เกียรติเวชช์
30 คฑา  พรหมช่วย
31 คริส  ชินพงศ์
32 จงเพียร  ชอบยิ้มหอม
33 จรุงเดช  ชนประเสริฐ
34 จิรัฏฐ์  พรโยธิคาร์
35 จิรายุ  ทวีเผ่าภาคิน
36 เจษฎา  จารุเกษม
37 เจษฎา  จีนเกิด
38 ฉัตรปกรณ์  ศิริประกอบ
39 ชนะภัทร  กฤษฎาวรกุล
40 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์
41 ชาคริต  สินเย็น Am
42 ญาณภัทร  เจริญพัฒนาสถิตย์
43 ณัชพล  ศรีนุ่น
44 ณัชพล  สมใส
45 ณัฐชนนท์  วิวัฒน์ธนาฒย์
46 ณัฐสิทธิ์  ประสิทธิ์ศาสตร์
47 ตรีรัตน์  ศรีเทพ
48 ถิรวัฒน์  อยู่ถาวร
49 เทียนชัย  บ่ายโพธิ์
50 ธงชัย  โคกขุนทด
51 ธนกฤต  มคธดล
52 ธนกฤต  ไหมทอง
53 ธนบัตร  จินณวัฒน์
54 ธนพงศ์  มนต์สา
55 ธนพล  จุ้ยเจริญ
56 ธนพล  บุญจำรูญ
57 ธนายุท  คณินานันต์
58 นคร  นวลรักษา
59 ปรัชญา  พรหมโครต
60 ปราการ  รัตนประภา
61 ปรีดี  ลาติ
62 ปิติภัทร  สุขกันตะ
63 พงศกร  เจริญวัฒนะ
64 พงศกร  เหล่าภักดี
65 พงษ์อนันต์  วัดเล็ก
66 พจนน์ปกรณ์  สกุลกานต์วณิช
67 พชระ  การินทร์
68 พรมทอง  ภาคพรม
69 พศวีร์  ลีลางาม
70 พัชรพล  แซ่ตั้ง
71 พัฒนม  ยอดสุวรรณ์
72 พิสิษฐ์  ชีวากุล
73 ไพบูลย์  พุ่มเกลี้ยง
74 ไพศาล  หลักม่วง
75 ภคเทพ  สุนทรชื่น Am
76 ภัทรภูมิ  ปาจารย์
77 ภัทรยศ  สิทธิสร
78 ภาณุวิชญ  อำนวยพล
79 ภูวิศ  สังข์สุวรรณ
80 มชิมนต์ธรณ์  พรหมทอง
81 มติชน  ชูทับทิม
82 มหาสมุทร ไสยสมบัติ
83 เมฑา  ส่งศรีสุข
84 ยุทธการ  พุฒอินทร์
85 วรเดช  แจ้งพันธุ์
86 วรพจน์  บุญญานันท์
87 วรากร  นนทรักส์
88 วรุต  ขจรกิตติสกุล
89 วานิช  เจริญสุข
90 วารัชภรณ์  ชุณหบุญญทิพย์
91 วีรภัทร  รักอยู่
92 ศรัณย์  ศิริธร
93 เศกกุล  เข็มทอง
94 สง่า  ละครพล
95 สหชาติ  เขียนนอก
96 สุรชัย  นนทพรหม
97 สุวพล  คณะวิวัฒนานนท์
98 แสงชัย  แก้วเจริญ
99 เสฏฐวุฒิ อภิรักษ์วรวุฒิ
100 อรรถวิทย์  ชูเจริญชัยกิจ
101 อาทิตย์  โพธิกุล
102 อาทิตยพงศ์  ศรีภัทรประสิทธิ์
103 อานนท์  ล้วนวัฒนานุกูล
104 Kyle Miller Canada

 

Previous articleSINGHA TDT Nakhon Ratchasima 2018
Next articleไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก รายการ SINGHA TDT Kabinburi 2018 #2