การชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี (ต่อบัตรสมาชิก)

Membership Renewal

รายละเอียดการชำระค่าสมาชิก / How to renew membership
1) ค่าบำรุงสมาคม (ค่าต่อบัตรสมาชิก) ประจำปีละ 1,000 บาท (ชำระล่วงหน้าได้ 2 ปี)
Membership Fee: 1,000 Baht per year. (Advance payment not over 2 years)

2) โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 406-260623-6
Transfer the membership fee to the Siam Commercial Bank, Account Name: Professional Golf Association of Thailand, Account Number 406-260623-6

3) กรอกข้อมูลสมาชิกและแนบหลักฐานการโอนเงิน > คลิก!
Please enter your information and attach proof of payment (Payment slip) > Click!

4) กรณีส่งบัตรสมาชิกทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท โดยโอนมาพร้อมกับค่าบำรุงประจำปี
In case of need to send the membership card through postal service, 50 Baht will be charged and must pay together with the membership fee.

5) บัตรสมาชิกจะได้รับภายใน 2-3 สัปดาห์ หลังได้รับการชำระเงิน
The membership card will be delivered within 2-3 weeks.

6) กรณีสมาชิกเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
In case the membership card information has been changed, please send new information to the Thailand PGA.

7) กรณีบัตรสมาชิกชำรุด สูญหาย หรือแก้ไขข้อมูลในบัตร สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท
In case lost, damage or change of information, 200 Baht will be charged.

หมายเหตุ: ข้อบังคับสมาคมข้อที่ 12.4 กำหนดไว้ว่าหากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปี สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดลง
Note: The membership will be terminated by the Thailand PGA, if a member fails to pay his annual subscription fees more than 3 years

*****************

Previous articleวรสรณ์ สุวรรณพนัง หยิบแชมป์อาชีพแรกสำเร็จ
Next articleณัฐพงษ์-วรพล-ชยุตพล หวดดีสุดรอบคัดสวิง สิงห์ ไทยพีจีเอ กาญจน์