การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

เรื่อง ประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เรียน สมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายในเกือบทุกจังหวัด รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ สอดคล้องตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณาและมีมติให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง สมาชิกที่มีความประสงค์ติดต่อสมาคมฯ ในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน...

เลื่อนการแข่งขัน Thailand Development Tour 2 รายการ

SINGHA-SAT TDT Kabinburi 2021 ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2564 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี SINGHA-SAT TDT Hua-Hin 2021 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2564 ณ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน...

เลื่อนการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Classic 2021

SINGHA-SAT Kanchanaburi Classic 2021 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2564 ณ สนามเอเวอร์กรีน ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี เช็คตารางการแข่งขันปี 2564 ล่าสุด คลิกที่นี่

เลื่อนวันแข่งขันรายการ Thailand PGA One Day Challenge

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและทางภาครัฐ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย Thailand PGA จึงพิจารณาเลื่อนการแข่งขันรายการ Thailand PGA One Day Challenge จากวันแข่งขันเดิมวันที่ 26 เมษายน 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ค่าสมัครที่สมาชิกได้จ่ายแล้ว จะใช้เป็นค่าสมัครของรายการที่เลื่อนออกไปนี้โดยไม่ต้องสมัครใหม่ หรือหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ขอคืนค่าสมัคร กรุณาติดต่อ Thailand PGA

เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เรียน สมาชิกสามัญสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามที่ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยกำหนดการประชุมขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมบนคลับเฮ้าส์ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก นั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)...

เลื่อนวันแข่งขันรายการ 2nd SINGHA THAILAND CHAMPIONS TOUR 2021

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น และเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและทางภาครัฐ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย Thailand Champions Tour จึงพิจารณาเลื่อนการแข่งขันรายการ 2ND SINGHA Thailand Champions Tour จากวันแข่งขันเดิมวันที่ 21-23 เมษายน 2564 เป็นวันแข่งขันใหม่วันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 สนามบันยัน กอล์ฟ...

การแข่งขัน SINGHA-SAT Nakhon Nayok Classic 2021 ใช้ผลการแข่งขัน 54 หลุม

เนื่องจากสมาคมฯได้รับหนังสือจาก กกท. ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือสมาคมฯ ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปรวมถึงมีข่าวการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของ กกท. และเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงมีมติให้ใช้ผลการแข่งขันจากการเล่น 54 หลุม ของการแข่งขันรายการนี้

Thailand PGA One Day Challenge

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน Thailand PGA One Day Challenge เพื่อให้สมาชิกได้มีกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก สร้างความสามัคคี รวมถึงการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟอาชีพไทย ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 (Shot Gun Start 12:30 น.) ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 หมวด 4 การประชุมใหญ่ ข้อ 26 คณะกรรมการสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือนเมษายนของทุกๆ ปี ดังนั้นคณะกรรมการสมาคม จึงกำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564...

ผู้สนับสนุนการแข่งขันประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน Thailand PGA Tour, Thailand Development Tour และ Thailand Champions Tour ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด - Singha Corporation Co., Ltd. การกีฬาแห่งประเทศไทย -...
- ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ -