18-20 June 2024, Watermill Golf Club & Resort, Nakhon Nayok, Prize money 1,000,000 Baht

Contact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996  Line id: pu6996

1 Atsushi Nakamura
2 Cheong Tae Seob
3 Danny Yoon
4 Feroz
5 Franjo
6 Giovanni
7 Hakeem Jefri
8 James Lithiby
9 Jorgen Pressen
10 Kim Jae Han
11 Lee Jong Soo
12 Lee Whi Suk
13 Makoto
14 Matthew Richardson
15 Moon Choong Hwan
16 Nigel Walker
17 Robin Briars
18 Scott  Puzey
19 Shun Fatt Won
20 Willam Smith
21 กรชาน  มีชัยผาสุข
22 กฤตพล  พรมเพียร
23 กฤษณะ  จักรกฤษ
24 กลิ่นนพพร  ผดุงอรรถ
25 กิตติ  อดิเรก
26 กิตติพัฒน์  วันเมือง
27 กู้เกียรติ  คำนิยม
28 จงจินต์  รัตนอังกูร
29 จรัล  แก้วมูล
30 จำเนียร  จิตรประสงค์
31 ฉกาจ  วารุณประภา
32 ฉลาด  ดีนาน
33 ฉัตรชัย  พัฒโนภาค
34 เฉลิมพล  นาเมืองรักษ์
35
36 ชลบุรี
37 ชัยกร  รัตนพันธ์
38 ชุมพล  ชูวิลาศ
39 เชียวชาญ  วังผือ
40 โชคชัย  โชคสมบูรณ์กุล
41 ไชยวิทย์  มาตรสิงห์
42 ณรงค์  มณีรัตน์
43 ณัฏฐวรรษ  ปานแก้ว
44 ณัฐ  เปรมจิตร
45 ณัฐพฤทธิ์ ณ พัทลุง
46 ดุสิต  สมศักดิ์
47 ถาวร  วิรัตน์จันทร์
48 ถาวร  อู่อุดมทรัพย์
49 ทนงศักดิ์  หาญณรงค์
50 ทัชชภัทร  หมอยาดี
51 ทินกร  จันทร์สมบูรณ์
52 ทินพันธ์  พิลึก
53 ธงชัย  ทิมา
54 ธงไชย  ไกรกรุง
55 ธงไชย  ไพรวัลย์
56 ธงฤทธิ์  เชียงคอน
57 ธนกร  ตนานุวัฒน์
58 ธนบูรณ์  ชินสุภางค์ภิเมธ
59 ธนยศ  ทับทิม
60 ธนวัฒน์  ตันติวิทย์
61 ธนวัฒน์ ประจันตเสน
62 ธนันชัย  ประเสริฐแก้ว
63 ธนิต  เหลือวิไล
64 ธเนศ  แสงสุย
65 ธรรมชาติ  เลิศบุญธรรม
66 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์
67 ธานินทร์  เหลืองภูมยุทธ
68 ธานี  ศรีสุระ
69 ธีรพล  พงษ์พิทยาไพโรจน์
70 ธีรวัฒน์  ศุภวรางกูล
71 นบ  เศรษฐบุตร
72 นิติพล  นิยมไทย
73 นิธิศ  สุขสำราญทวี
74 นิพนธ์  ภวกุล
75 นิพนธ์  สกุลวีรวรรณ
76 บรม  ทะน้อม
77 บรรหาร  ศิริวุฒิ
78 บุญชู  เรืองกิจ
79 ปฏิภาณ  ภู่ระย้า
80 ปรสิทธิ์  ชิ้นปิ่นเกรียว
81 ประทวน  สุขสนิท
82 ประพันธ์   มากแสง
83 ประเสริฐ  ตันตราภิรมย์
84 ประหยัด  มากแสง
85 ปรัชญา  พรหมโคตร
86 ปราชญ์ อัศว
87 ผลิตศักดิ์  จันทรุเบกษา
88 พจน์  ประจีกษธนาทร
89 พรมทอง  ภาคพรม
90 พศวีร์  โชติช่วง
91 พัฒนา  อันติมานนท์
92 พิเชต  ภุมภาสกุล
93 พิทักษ์สรรค์  นพสิทธิพร
94 พิเภค  รัตนา
95 พีรพล  งามทองประกาย
96 พีระ  ตันตสิรินทร์
97 พีรันธร  จตุรกุล
98 พูลลาภ  เยือกเย็น
99 ภูษิต  สารพานิช
100 มนตรี  การีพัฒน์
101 มนตรี  บูรณ์เจริญ
102 เมธี สุทัศน์ ณ อยธยา
103 ไมตรี  อริยสัจกุล
104 ยุทธพร  มหรรณพ
105 รพี  พนารินทร์
106 รังสรรค์  รักสมจิตร
107 รัฐวิชญ์  โรจน์วรากิตติ์
108 ราเมศว์  อินทรเจริญศักดิ์
109 เรียนจด  นิลขำ
110 เลิศ  ภักดีภูมิ
111 วชิระ  ธนานันท์
112 วรนันท์  ผองขัมน์
113 วรวิทย์  ภีร์สวัสดิ์
114 วัฒณา  พันธไชย
115 วิชัย  คณะรัฐ
116 วิชัย  เวียงนนท์
117 วิเชียร  สกุนินนท์
118 วิทยา  วรพันธ์
119 วิรุฬห์  วงศ์อภิสัมโพธิ์
120 วิสันต์  ภิรมย์กาญจนศักดิ์
121 วิสิฐ  ตันติวัฒนวงศา
122 วีระพล  ทะนันชัย
123 วีระวุฒิ  ศุภวรางกุล
124 วุฒิชัย  เจริญพุฒ
125 ศิริพงษ์  ชุ่มชูศรี
126 ศิริศักดิ์  เอกมณีรินทร์
127 ศุภสิทธิ์  เกสร
128 ศุภสิทธิ์  เศรษฐศิริกุล
129 สมเกียรติ  ศรีสง่า
130 สมคิด  ชื่นฉ่ำ
131 สมชาย  สายวงค์
132 สมชาย ตาหนองมาด
133 สมบูรณ์  ลีลาธิติกุล
134 สมศักดิ์  เด่นชัย
135 สมัย  พิลึก
136 สังวาล  วิรัตน์จันทร์
137 สายันต์  อัคสินธวังกูร
138 สาโรจน์  แผ่นทอง
139 สำราญ  ทิวาลัย
140 สิน  การินทร์
141 สุธรรม  ไอยศูรย์
142 สุประดิษฐ แสงศรี
143 สุรเดช  สุขสมบูรณ์
144 หลุยส์  สุนายนตร์
145 อนันต์  ชูช่วย
146 อภิวัฒน์  แย้มเรืองรัตน์
147 อมฤต  เที่ยงดาห์
148 อวยชัย  ภูริปัญญานนท์
149 อัมพล  จันทร์โสม
150 อำนวย  คงเกื้อ
151 อิทธิพล  ชมภูนุช
152 อุธรณ์  หนูเกตุ
153 ไพรัช  ชิวารักษ์
154 อัมรินทร์  นิติพน
155 วัชระ  ประภาคีรี
156 อาทิตย์  โคตรมหา
157 อภิรัต  สืบสุวรรณ
158 เนติ  รุจิธรรมรัช
159 อภิว้ติ  อัสโสรัชกุล
160 สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ
161 Zaw Phang

ประหยัด ปิดเกม 23 อันเดอร์ คว้าแชมป์ ทีซีที สนาม 4

"โปรหมาย" ประหยัด มากแสง ปิดเกม 23 อันเดอร์ คว้าแชมป์ ทีซีที สนาม 4 ไปครอง รับ 120,000 บาท ที่สนามวอเตอร์มิลล์ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ 2024 สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 ที่สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ...

ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ สนาม 4 ที่วอเตอร์มิลล์ 18-20 มิ.ย.นี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ 2024 สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2567 ที่สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ หรือ ทีซีที ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลัก สิงห์ คอร์ปอเรชั่น,...

4th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2024

18-20 June 2024, Watermill Golf Club & Resort, Nakhon Nayok, Prize money 1,000,000 BahtContact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996  Line id: pu6996 1 Atsushi Nakamura 2 Cheong Tae Seob 3 Danny Yoon 4 Feroz 5 Franjo 6 Giovanni 7 Hakeem Jefri 8 James Lithiby 9 Jorgen Pressen 10 Kim Jae Han 11 Lee...
Previous articleท็อป 5 ไทยแลนด์ พีจีเอ พร้อมชิง 2 ล้าน ศึก สิงห์-เอสเอที ฉะเชิงเทรา แชมเปี้ยนชิพ
Next articleปรัตถกร, ธันยากร, ถิรวัฒน์, ฐิติพัศ นำร่วมวันแรก สิงห์-เอสเอที ฉะเชิงเทรา แชมเปี้ยนชิพ