ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลสอบ
1 กรธณมงคล จันทร์มูสิก ผ่าน
2 กฤตพัส คำสีลา ผ่าน
3 กฤษกร เอกมงคลไพศาล ผ่าน
4 กฤษดา เพชรมาลัยกุล ผ่าน
5 กวินเชษฐ์ มณีนนทเศรษฐ์ ผ่าน
6 กวินท์ กิติชัยชาญ ผ่าน
7 กัญญ์กฤศน์ ภิรมย์เอี่ยม ผ่าน
8 กันต์ บุญประเสริฐ ผ่าน
9 กิดาการ ชวนคิด ผ่าน
10 คุณานนต์ ชนินทร์สถาปัตย์ ผ่าน
11 จิระพงศ์ วงศ์ฟัก ผ่าน
12 จีรัชญ์ ฮาเซกาวา ผ่าน
13 เจเรมี จันทร์หอม ผ่าน
14 ชยภัทร สุนทรนนท์ ผ่าน
15 ชวิน ชลิศราพงศ์ ผ่าน
16 ชุมพล ชูวิลาศ ผ่าน
17 ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ ผ่าน
18 ฐิติพัฒน์ ชูฤทธิ์ ผ่าน
19 ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์ ผ่าน
20 ณัฐวินท์ ลิ่มสกุล ผ่าน
21 ตันติกร มหามนตรี ผ่าน
22 เตชวัศ กลิ่นภักดี ผ่าน
23 เทพฤทธิ์ ภักดีกุล ผ่าน
24 ธนกฤต คงศุภมานนท์ ผ่าน
25 ธันณัช ภัคชัยรัชกุล ผ่าน
26 นรวีร์ ศิริวาส ผ่าน
27 นฤสิงห ตั้งทองทวี ผ่าน
28 ปฐม กองพนันพล ผ่าน
29 ปรัชญาวิชญ์ เตชะพงศ์พัทธ์ ผ่าน
30 ปวริศ ตะวัน ผ่าน
31 ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา ผ่าน
32 ปานตะวัน บุญโสภาพ ผ่าน
33 พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา ผ่าน
34 พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ ผ่าน
35 พลากร สวัสดิวารี ผ่าน
36 พศิน วิจิตรเจริญไพศาล ผ่าน
37 พัดยศ ยิ่งยืน ผ่าน
38 พันธวิศ สังขาล ผ่าน
39 พิสิษฐ์ เหมะจันทร์ ผ่าน
40 ภูพิงค์ จาระนะ ผ่าน
41 มีสิทธิ์ มีทรัพย์ ผ่าน
42 รัญชนพงศ์ อยูประยงค์ ผ่าน
43 รัฐธีย์ รัตนากร ผ่าน
44 วรเมธ พึ่งเดชะ ผ่าน
45 วันชาติ คงศิริ ผ่าน
46 วิศาสตร์ จริยธีรเวช ผ่าน
47 ศรัณย์ เศรษฐี ผ่าน
48 ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ ผ่าน
49 ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ ผ่าน
50 ศุภวิชญ์ สุขแดง ผ่าน
51 สมานน ชนไมตรี ผ่าน
52 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน ผ่าน
53 อรรฐฐะวีจ์ บุญวงศ์ ผ่าน
54 อัครวรรษ์ ศิริพรรณมานพ ผ่าน
55 อัชนโชติ บัวดอก ผ่าน
56 อาณกร สรรพกิจ ผ่าน
57 Doyun Kong (Korea) ผ่าน
58 John Stembridge (USA) ผ่าน
59 Joshua Yap (Singapore) ผ่าน
60 Seungju Lee (Korea) ผ่าน
61 Thammalack Bouahom (Lao) ผ่าน
62 TUE NAN (Myanmar) ผ่าน
63 Yuto Watanabe (Japan) ผ่าน

 

Previous articleกอล์ฟอาชีพฯ จัดอบรมกฎข้อบังคับฯปี 67
Next articleSINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2024