รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี
วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท
1 กฤตวัฒน์ เพ็ญศรี GI
2 กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท GI
3 กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ GI
4 กัปตัน เงินทองรัตนกุล GI
5 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข TP
6 กิตติภูมิ เนตรสุวรรณ์ GI
7 คณพัฒน์ ร้อยกรแก้ว GI
8 จิศวพล ชัยวรรณจินดา GI
9 ชิษณุชา คลื่นแก้ว GI
10 ชิษณุพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ GI
11 ชุติพนธ์ ศิริโวหาร GI
12 ณัฐนันท์ เกียรติทวีอนันต์ GI
13 ตรรกพล จันทะโชโต GI
14 ทนงศักดิ์ วัฒนหฤทัย GI
15 ทวีเกียรติ รอดสา TP
16 ทัตเทพ พุ่มโกสุม GI
17 ธงชัย รูปสวยดี GI
18 ธนกร สุภัควิมล GI
19 ธนสิทธิ์ สถาปนเสถียร GI
20 ธนะชัย เกียรติศิริลักษณ์ GI
21 ธนัตถ์ พึ่งเดช GI
22 ธนินทร์ ฉันทนานุวัฒน์ GI
23 ธีรภัทร์ ธงชัย GI
24 นัธทวัฒน์ เมธเมาลี TP+GI
25 นิธิพล ตวงทอง TP+GI
26 นุฒิพงษ์ บุญมาก TP+GI
27 ปัณณทัต อัคสินธวังกูร TP+GI
28 ปัณณธร ปิงเมือง GI
29 ปานเทพ เสนาธรรม GI
30 ปิยศักดิ์ ตั้งสถาพรพันธ์ GI
31 พงศ์พัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา GI
32 พสิษฐ์ วงษ์ไวยเวช GI
33 พิสิฐสิริ เลิศสิริสมบัติ GI
34 พีชญ์ บรรณบดี TP
35 พุฒิพงศ์ ชวพงศ์ GI
36 ภาสกร บุญเชื้อเจ็ดตน GI
37 ภาสกร ปิ่นกระจาย TP
38 ภูมิ โอภาปัญญโชติ GI
39 ภูริพน น้ำค้าง TP
40 ยศพล ไสลเพ็ชร GI
41 รชต สุนทรธนากุล GI
42 รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ TP
43 รัฐ สุรพล GI
44 วทัญญู รักถิ่นลำเนาไพร GI
45 วรกุล นนทรักส์ GI
46 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ TP
47 วสวัตติ์ พึ่งงาม GI
48 วสุธา เพ็ชรช้าง GI
49 วิชญ์ ปิติพัฒน์ TP+GI
50 วิชญะ สุริยาอาภรณ์ GI
51 วีรโชติ เจิมดี TP+GI
52 ศุภณัฐ เมลืองศิลป์ GI
53 ศุภฤกษ์ โพธิ์นิล GI
54 เศรษฐสรรค์ สุวรรณรัตน์ GI
55 สุภารยะ สุขถนอม GI
56 โสภณ ศิริประทุม GI
57 อดิสรณ์ อนันตะเศรษฐกูล GI
58 อนันต์ คงจันทร์ GI
59 อนุพนธ์ วันดี GI
60 อภิภาส เกียรติพัฒนกุล GI
61 อริญชย์ ศุภวรางกูล TP+GI
62 อัฐทวุฒิ เชคฮัสซัน GI
63 อัษฎายุทธ พูนอนันต์ TP+GI
64 อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์ GI
65 อิทธิพล อิ่นติ๊บ TP+GI
66 เอื้ออารี บุญบางยาง GI
67 Ben Godleman (British) GI
68 Bryan W. Teoh (Malaysia) TP
69 George Ounstead (GBR) TP
70 Hyeon Seop LEE (Korea) TP
71 HYUNG HO KIM (Korea) GI
72 Jugon Lee (Korea) GI
73 Kyaw Thet Oo (Myanmar) TP
74 Muhammad Zaeem Bin Mohd Yasin (Malaysia) TP+GI
75 Pone Pyae Chan Han (Myanmar) TP
76 SANGIL SEO (Korea) GI
77 Seokmin Ko (Korea) GI
78 Thiha Htay (Myanmar) TP
79 Yongfeng Yang (China) GI
80 ไพศาล หลักม่วง GI

Tournament Player (TP) อบรมวันที่ 2-3 พ.ย. 66
Golf Instructor (GI) อบรมวันที่ 31 ต.ค. – 3 พ.ย. 66
รับประกาศนียบัตร วันที่ 4 พ.ย. 66

Previous articleขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023 #2
Next articleสิงห์ บุญชู เรืองกิจ อินวิเทชั่น 2023 พร้อมชิง 2 ล้าน 8-10 พ.ย. ที่แรนโช ชาญวีร์