ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลสอบ
1 Ben Godleman (British) ผ่าน
2 Bongkook Ko (Korea) ผ่าน
3 Changkyoung Lee (Korea) ผ่าน
4 Daito Nishiyama (Japan) ผ่าน
5 George Ounstead (GBR) ผ่าน
6 Graeme Bayly (Newzeland) ผ่าน
7 Jongkyung Woo (Korea) ผ่าน
8 Kyaw Thet Oo (Myanmar) ผ่าน
9 Masahiro Kamatani (Japan) ผ่าน
10 Masuo Saito (Japan) ผ่าน
11 Minsu Seo (Korea) ไม่ผ่าน
12 Sangil Seo (Korea) ผ่าน
13 Sunki Kim (Korea) ผ่าน
14 Ye Lwin Oo (Myanmar) ผ่าน
15 Yongfeng Yang (China) ผ่าน
16 กฤตนัย เรือนอินทร์ ผ่าน
17 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร ผ่าน
18 กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท ผ่าน
19 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล ผ่าน
20 กัปตัน เงินทองรัตนกุล ผ่าน
21 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข ผ่าน
22 กิติรัฐ ธัญญศรีสังข์ ผ่าน
23 เขมทัต สุขสำราญจิตต์ ผ่าน
24 ชลสิทธิ์ ศรีสำราญ ผ่าน
25 เชาวฤทธิ์ เชิดชูชาติ ผ่าน
26 ณัฐนันท์ เกียรติทวีอนันต์ ผ่าน
27 ต้นไทร ยวงเกตุ ผ่าน
28 ตรรกพล จันทะโชโต ผ่าน
29 ทัตเทพ พุ่มโกสุม ผ่าน
30 ธนเกียรติ แก้ววาปี ผ่าน
31 ธีรภพ ล้วนเส้ง ผ่าน
32 นัธทวัฒน์ เมธเมาลี ผ่าน
33 นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ ผ่าน
34 นิธิพล ตวงทอง ผ่าน
35 ประจวบ ไชยสุข ผ่าน
36 ประเสริฐศักดิ์ สายทวี ผ่าน
37 ปรานต์ปิติกร เสาร์เรือน ผ่าน
38 ปริญ สิทธิเกษร ผ่าน
39 ปวิช ปุณยพนิตสกุล ผ่าน
40 ปัณณธร ปิงเมือง ผ่าน
41 ปิยศักดิ์ ตั้งสถาพรพันธ์ ผ่าน
42 พงศ์พัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา ผ่าน
43 พจน์ เสมรสุต ผ่าน
44 พิษณุ ศิริเมฆา ผ่าน
45 พีชญ์ บรรณบดี ผ่าน
46 พีร์ ศรีปัญญา ผ่าน
47 พีรมงคล ทวีกิจเสถียร ผ่าน
48 พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ ผ่าน
49 ภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์ ผ่าน
50 ภูริพน น้ำค้าง ผ่าน
51 มนตรี บุบผากลิ่น ผ่าน
52 ร็อคกี้ ณ ระนอง ผ่าน
53 รัชฐพงศ์ กุลศิริวุฒิชัย ผ่าน
54 รัตน์สิน ชัยปาณีดีสุยา ผ่าน
55 วงศกร ประวัติเมือง ผ่าน
56 วทัญญู รักถิ่นลำเนาไพร ผ่าน
57 วรเศรษฐ์ พิชยเกียรติกุล ผ่าน
58 วรุตม์ แก้วทิพย์ ผ่าน
59 วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ ผ่าน
60 วิศรุต นำศิริโยธิน ผ่าน
61 ศรัณยู กุลจรรยาวิวัฒน์ ผ่าน
62 ศุภชัย ภัทรรัตนชัย ผ่าน
63 สมัย อิ่มนาง ผ่าน
64 สิรวิชญ์ จิรวัฒน์สถิตย์ ผ่าน
65 อนุพนธ์ วันดี ผ่าน
66 อริญชย์ ศุภวรางกูล ผ่าน
67 อิทธิพล อิ่นติ๊บ ผ่าน
68 โฆษิต หมั่นถนอม ผ่าน
69 ราชเดช วาสะศิริ ผ่าน
70 พงศ์ธาริน กิตติพิบูลย์ ผ่าน
71 ยศพล ไสลเพ็ชร ผ่าน
72 ปริชญ์ โกศลศศิธร ผ่าน

สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านให้มาสอบใหม่วันที่ 14 ตุลาคม 2566 สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

Previous articleขอเชิญสมาชิก GI เข้าร่วมตลาดนัดแรงงาน
Next article[ประกาศ] ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 14 ตุลาคม 2566