เนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่มีมติให้สมาคมฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อที่ 12.4 โดยกำหนดให้ลบชื่อสมาชิกทุกประเภทที่ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปีเกิน 3 ปี ออกจากบัญชีรายชื่อสมาชิกตามข้อบังคับสมาคมฯข้อ 12.4

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จึงแจ้งเตือนครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) ให้สมาชิกทุกประเภทที่ยังค้างชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี โปรดชำระค่าบำรุงประจำปีให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว สมาคมฯจะดำเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 และข้อบังคับสมาคมฯข้อที่ 12.4 ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Previous articleSINGHA-SAT Chonburi Classic 2023
Next articleSINGHA-SAT TDT Khao Yai 2023