รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนามปี 2566
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

No. Name Nat Status
1 กรภัทร์ เมฆสวี THA TP+GI
2 กรุงเทพ วรรณพักตร์ THA GI
3 กรุงธน วรรณพักตร์ THA GI
4 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ THA TP
5 กฤษณ์ ฤกษ์สง่า THA GI
6 กวินธร สุมนาวดี THA GI
7 ก้องเกียรติ ศรีฤทธิสกุล THA GI
8 กอบเดช รอดรัต THA TP+GI
9 กันตภณ เสมสมาน THA GI
10 กำธร ณัฐวิริยกุล THA GI
11 กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล THA GI
12 กิตติภูมิ เนตรสุวรรณ์ THA GI
13 กิตติศักดิ์ สัตยารักษ์ THA TP+GI
14 กิรติ เรืองรุ่ง THA GI
15 เขมชิต ทองไกรแสน THA GI
16 คทาทอง ไวทยานนท์ THA GI
17 คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา THA GI
18 จิรภัทร ทุยบึงฉิม THA TP
19 จักรวาล ศักดิ์ศรี THA TP
20 จักรา พสุภา THA GI
21 จิรยุทธ รมณีย์กชกร THA GI
22 จิรัฏณัฏฐ์ โชคไพบูลย์ THA GI
23 จิรัฐติ ยอดเพ็ชร์ THA GI
24 จีระยุ โพธิ์กระจ่าง THA GI
25 ชยภัทร สุนทรนนท์ THA GI
26 ชรินทร์ ไกยสิทธิ์ THA GI
27 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล THA TP
28 ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล THA GI
29 ชัยธวัช เพชรพูล THA TP
30 ชัยยงค์ วงษ์ตั้งเจริญสุข THA GI
31 ชาตรี ตั้งสันติกุล THA GI
32 ชามี่ พาดาเยา THA GI
33 ชาวดิน รัฐกาญจน์ THA GI
34 ชาวินทร์ สมสมัย THA TP
35 ชิษณุพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ THA GI
36 ฐปนิพันธ์ ปริฉัตต์กุล THA GI
37 ฐิติศักดิ์ รัตนกาญจน์ THA TP+GI
38 ณฤดม ราบรื่นทวีสุข THA GI
39 ณัชพล ชนไมตรี THA GI
40 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ THA TP
41 ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์ THA GI
42 ณัฐนันท์ ปัณทะรส THA TP+GI
43 ณัฐพล ศรีชมชื่น THA GI
44 ณัฐพล อุดมรัตน์ THA TP
45 ณัฐภัทร ธรรมนุญกุล THA GI
46 ณัฐวินท์ ลิ่มสกุล THA GI
47 ณิชพน​ อมร​กิ​ติ​พล​ THA GI
48 ติณณ์ ยามแย้ม THA GI
49 ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร THA GI
50 ทวีเกียรติ รอดสา THA TP
51 ทัชชา แตงเพ็งนที THA GI
52 ธนกร ณ พัทลุง THA GI
53 ธนกร สุภัควิมล THA GI
54 ธนกฤต รัตนกาญจน์ THA GI
55 ธนพล รัตนศศิวิมล THA TP+GI
56 ธนวัฒน์ สุนธนนท์ THA TP
57 ธนวินท์ สุระกิจ THA GI
58 ธนสิทธิ์ สถาปนเสถียร THA GI
59 ธนะศักดิ์ มานนท์ THA GI
60 ธนาดล ทองห่วง THA GI
61 ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง THA TP
62 ธีธัช ทองนวล THA GI
63 ธีรพงษ์ โสวรรณาการ THA GI
64 ธีรภัทร์ ธงชัย THA GI
65 ธีรวัฒน์ พงษ์วิเศษ THA GI
66 นพปฎล พลเหิม THA GI
67 ประจบ ลาภเจือจันทร์ THA TP
68 ปริญญา แช่มชื่น THA GI
69 ปวินท์ ปรัชญาโณทัย THA GI
70 ปัณณ์ ปิตาสวัสดิ์ THA GI
71 ปานเทพ เสนาธรรม THA GI
72 ปิติลักษณ์ พนมชัย THA TP
73 ปิยวุฒิ สิญจนาคม THA GI
74 ปิยะดนัย โชติมงคล THA GI
75 พรศักดิ์ ตั้งคำ THA TP
76 พศิน ควรสถาพร THA GI
77 พฬส สุขนันทฬส THA GI
78 พัชรพล สายหยุด THA TP
79 พัชรากร พิฆเนศวร THA GI
80 พัทธ์ เกิดปาน THA TP
81 พิพัฒน์พงษ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา THA GI
82 พีรพงษ์  โยธา THA GI
83 พีรวิชญ์ เกรียงขจร THA TP+GI
84 ไพศาล หลักม่วง THA GI
85 ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย THA GI
86 ภาสกร บุญเชื้อเจ็ดตน THA GI
87 ภูมิ โอภาปัญญโชติ THA GI
88 ภูมิบดินทร์ ศรีคำขลิบ THA TP
89 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย THA TP
90 มรกต ไม้แก้ว THA GI
91 มิตร์ ทองอ้ม THA GI
92 วรกุล นนทรักส์ THA GI
93 วรรษพลม์ มหาชัย THA GI
94 วศิน ทวีวัฒนะกิจบวร THA GI
95 วสวัตติ์ พึ่งงาม THA GI
96 วสุธา เพ็ชรช้าง THA GI
97 วิชญะ สุริยาอาภรณ์ THA GI
98 วิโรจน์ เพ็งพุก THA GI
99 ศุภพณ พัวเศรษฐิกุล THA GI
100 ศุภวิชญ์ สุขแดง THA GI
101 เศรษฐสรรค์ สุวรรณรัตน์ THA GI
102 สตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย THA GI
103 สถาพงศ์ นันทสำเริง THA GI
104 สมปอง กันทา THA GI
105 สรวิชญ์ อภิญญานันท์ THA TP+GI
106 สรวิศ ตั้งใจ THA GI
107 สิทธิโชค ศุภมนตรี THA GI
108 สิทธิพล นาคประนม THA GI
109 สุชาติ เสริญวงศ์สัตย์ THA GI
110 สุโชค พรรณา THA TP
111 สุพล เตชะนรราช THA GI
112 สุภกรณ์ อภิสนธิ์ THA TP
113 สุรเชษฐ์ วงษ์สอาด THA GI
114 สุริยา กรัตะนุตถะ THA GI
115 อติรุจ ภาสะวณิช THA GI
116 อธิราช ชาญชัย THA GI
117 อนันต์ คงจันทร์ THA TP+GI
118 อภิภาส เกียรติพัฒนกุล THA TP+GI
119 อรรถกานต์ ศิริลัทธยากร THA GI
120 อวิรุทธ์ เลิศสงครามชัย THA GI
121 เอกณัฎฐ์ เจริญธนาสรศิริ THA GI
122 เอกรัตน์ เกษฎา THA TP
123 เอกรินทร์ ทยายุทธ THA GI
124 เอื้ออารี บุญบางยาง THA TP
125 Bohyun Kim KOR TP
126 Dong Hyun Park KOR TP
127 Eui In Kim KOR TP
128 Hyung Ho Kim KOR TP+GI
129 Jae Ho Lim KOR GI
130 Jeonghoon Hwang KOR GI
131 Ju Gon Lee KOR GI
132 Julian Hood GBR GI
133 Lawt Aung MMR TP
134 Minsang Chung KOR TP
135 Minwoo Park KOR TP
136 Ryan Richard Hood GBR GI
137 Seo Dosik KOR GI
138 Seokmin Ko KOR TP+GI
139 Seungbeom Jin KOR GI
140 Si In Kim KOR TP
141 Spencer Blaise Alexander USA TP
142 Yu Hsien Samuel Chien USA TP

Previous articleกำหนดการสอบภาคสนาม GI (ใหม่)
Next articleABOUT GRASS ผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟอาชีพประจำปี 2566 อย่างเป็นทางการ