รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8:30 – 16:00 น.
ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 กฤตลักษณ์ ระดารงค์
2 กวินท์ วชนะ
3 กอบเดช รอดรัต
4 กันตภณ เสมสมาน
5 กานต์ หวังมหาพร
6 กำธร ณัฐวิริยกุล
7 กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
8 กิรติ เรืองรุ่ง
9 กุลพัทธ์ จุลเกษม
10 เขมชิต ทองไกรแสน
11 จักรวาล ศักดิ์ศรี
12 จักรา พสุภา
13 จิศวพล ชัยวรรณจินดา
14 จีระยุ โพธิ์กระจ่าง
15 ชรินทร์ ไกยสิทธิ์
16 ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล
17 ชัยธวัช เพชรพูล
18 ณฤดม ราบรื่นทวีสุข
19 ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์
20 ณัฐพล ศรีชมชื่น
21 ณิชพน​ อมร​กิ​ติ​พล​
22 ติณณ์ ยามแย้ม
23 ทวีเกียรติ รอดสา
24 ทัชชา แตงเพ็งนที
25 ธนกร ณ พัทลุง
26 ธนกร รักจิตร์
27 ธนกร สุภัควิมล
28 ธนกฤต รัตนกาญจน์
29 ธนวัฒน์ สุนธนนท์
30 ธนวินท์ สุระกิจ
31 ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง
32 ธีรพงษ์ โสวรรณาการ
33 ธีรวัฒน์ พงษ์วิเศษ
34 นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี
35 นัททัน วชนะ
36 ประจบ ลาภเจือจันทร์
37 ปริญญา แช่มชื่น
38 ปัณณ์ ปิตาสวัสดิ์
39 ปิยวุฒิ สิญจนาคม
40 ปิยะดนัย โชติมงคล
41 พศิน ควรสถาพร
42 พฬส สุขนันทฬส
43 พิพัฒน์พงศ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
44 พีรพัฒน์ ประสมผง
45 พีรวิชญ์ เกรียงขจร
46 ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย
47 ภาสกร บุญเชื้อเจ็ดตน
48 ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย
49 มงคลไชย มานะดี
50 มิตร์ ทองอ้ม
51 วิชญะ สุริยาอาภรณ์
52 วิโรจน์ เพ็งพุก
53 ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก
54 ศิริพงษ์ นาคเสนาธนสิทธิ์
55 ศุภพณ พัวเศรษฐิกุล
56 สตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย
57 สมปอง กันทา
58 สัณหณัฐ สะเริญรัมย์
59 สุกฤต ชลวณิช
60 สุชาติ เสริญวงศ์สัตย์
61 สุโชค พรรณา
62 สุพล เตชะนรราช
63 สุภกรณ์ อภิสนธิ์
64 สุริยา กรัตะนุตถะ
65 อวิรุทธ์ เลิศสงครามชัย
66 อัฐทวุฒิ เชคฮัสซัน
67 อาทร ทูคำมี
68 อาทิตย์ สนธิธรรม
69 อินทรายุธ จันทรัตน์
70 เอกรัตน์ เกษฎา
71 เอกรินทร์ ทยายุทธ
72 เอื้ออารี บุญบางยาง
73 Bohyun Kim (Korea)
74 Corey Rohm (USA)
75 Doyun Kong (Korea)
76 Eui In Kim (Korea)
77 Jack Ainscough (British)
78 Jeonghoon Hwang (Korea)
79 Julian Hood (British)
80 Lawt Aung (Myanmar)
81 Min Woo Park (Canada)
82 Minhyeok Yang (Korea)
83 Minwoo Park (Korea)
84 Mueller Ferdinand (Deutsch)
85 Ryan Richard Hood (British)
86 Seo Dosik (Korea)
87 Seokmin Ko (Korea)
88 Soo Bin Lee (USA)
89 Spencer Blaise Alexander (USA)
90 Thammasack Bouahom (Lao)
91 Truong Chi Quan (Vietnam)
92 Yu Hsien Samuel Chien (USA)

Previous articleการสอบภาคสนาม (ใหม่) สำหรับผู้สมัครสอบเป็นสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (GI)
Next articleขวัญชัย แท่นนิล และเอกปริษฐิ์ หวู่ ได้สิทธิ์แข่งขัน DP World Tour รายการ Thailand Classic 16-19 ก.พ.นี้