เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564
เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 สมาคมฯจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในเดือนเมษายนของทุกๆปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความต่อเนื่องยาวนาน ทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564 มีการเลื่อนออกมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และสามารถจัดการประชุมได้ แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564 รวม 2 ปีพร้อมกันใน วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. – 11:30 น. ณ ห้องประชุมบนคลับเอ้าส์ สนามบางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ เลขที่ 49 หมู่ 2 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 และปี 2564
ระเบียบวาระที่ 3 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2563 และปี 2564
ระเบียบวาระที่ 4 แถลงบัญชีรายรับ-รายง่าย และบัญชีงบดุลของปี 2563 และปี 2564 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


มาตรการทางสาธารณสุขและการป้องกันโควิด-19

สมาชิกและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 และปี 2564 ในวันที่ 11 เมษายน 2565 โปรดแสดงผลการตรวจ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม ดังนี้
1. เอกสารแสดงผลการฉีดวัควีนโควิด-19 แล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม
2. เอกสารหรือรูปภาพแสดงผลการตรวจ ATK (สามารถตรวจด้วยตนเองได้) ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่ได้แสดงผลตรวจตามข้อ 1 และ 2 ด้านบน จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมใหญ่

Previous articleฟรี! ค่าอาหารก่อนออกรอบ 24-27 มี.ค.นี้ ที่สนามกบินทร์
Next articleThailand PGA One Day Challenge