รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565
วันที่ 3 มีนาคม (รอบที่ 1) และ วันที่ 4 มีนาคม (รอบที่ 2) เวลา 8:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้อบรมวันที่ 3 มีนาคม 2565 (รอบที่ 1)
*โปรตตรวจสอบวันอบรมของท่านและเข้าอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 กรธวัช ชวาลชาญกิจ
2 กรภัทร์ ธันวารชร
3 ก่อพงศ์ พัฒนาทร
4 ไกรธีระ ลอลือเลิศ
5 คณณัฏฐ์ ปภาดากุล
6 คเณศ สุวรรณรงค์
7 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้
8 จิรัฐติ ยอดเพ็ชร์
9 ชยภัทร สุนทรนนท์
10 ชยังกูร ศรีทอง
11 ชลากร อ่วมเชื้อ
12 ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล
13 ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ
14 ชิเฉียน หยาง
15 ไชยรักษ์ ภักดีวุฒิ
16 ไซ ไซสวัสดิ์
17 ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์
18 ณัฐยศ วงษ์ถาวร
19 ณัฐวินท์ ลิ่มสกุล
20 ณัฐสิทธิ์ เกียรติทวีอนันต์
21 ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร
22 ธนเดช มั่นคง
23 ธนพล คงฤทธิ์
24 ธนัญกรณ์ นุ้ยเมือง
25 ธนินท์รัฐ  เรืองธีรารักษ์
26 ธัชทฤต กาญจนเตชานนท์
27 ธิษณ์จรัส โกวิทปกรณ์กุล
28 ธีรศิษฏ์ อยู่ปาน
29 ธีระวัฒน์​ ตรีก้อน​
30 นฤเบศร์  ทีบุญมา
31 นาวิน สกุลศิรสุนทร
32 นิธินันท์ ยศพยุงศักดิ์
33 ปกรณ์ ปรีติภาช
34 ประสิทธิ์ พงศ์วิสัยทัศน์
35 ปรัตถกร สูยะศรี
36 ปรียะศักดิ์ รอดแก้ว
37 ปวริศ ศรอินทร์
38 พงศธร เนียมจีน
39 พงศ์ปรีชา พฤทธิวิวัฒน์กุล
40 พชร ณัฏฐาชัย
41 พชร วงษ์แก้ว
42 พชระ  การินทร์
43 พลัฏฐ์ ณัฐพงศ์พิชา
44 พศวีร์ ลีลางาม
45 พัชกร จันตาเวียง
46 พัชรพล แซ่ตั้ง
47 พัฐชณัฐ อ้นสำราญไกรวิ
48 พิสิพงศ์ วนิชนพรัตน์
49 พิสิษฐ สุขอนันต์
50 พุฒินาท รัตนรุ่งโรจน์
51 เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์
52 ไพศาล  หลักม่วง
53 ภากร เนียมแสง
54 ภาณุพงศ์ ขวัญประชา
55 ภาสกร ปิ่นกระจาย
56 ภาสกร โพธิ์รอด
57 ภูดนัย รุ้งศรีวงศ์
58 ภูมิพัฒน์ เก็งวินิจ
59 ภูรินทร์ นฤหล้า
60 ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร
61 เมียงจิน จู
62 วรกุล นนทรักส์
63 วรพล อรุณธัญญะ
64 วริศ บุญรอด
65 วิศรุต ปริปุณณะ
66 วีรวัช วงศ์สิงห์โต
67 วีระศักดิ์ สถิตทรัพย์สิน
68 ศรายุทธ  นวสุขกุล
69 ศักดิ์สิทธิ์ บุญประเสริฐ
70 ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล
71 ศุภกรณ์ พิริยะการสกุล
72 ศุภฤกษ์ น้ำทิพย์
73 ศุภวัช  สุดประเสริฐ
74 ศุภสัณห์ น้ำทรัพย์อนันต์
75 สพล ดวงกมล
76 สมิทธิ์​ กิตติกุล
77 สรวิศ  เหมวรางค์กูล
78 สิทธิโชค ศุภมนตรี
79 สุดธนา สุนทานนท์
80 สุทธินนท์ ปัญโญ
81 สุวัจนะ ทับทิม
82 เสฏฐวุฒิ ประจวบอารีย์
83 อนุยุต  ปิ่นประยูร
84 อภิภาส เกียรติพัฒนกุล
85 อภิรัตน์ ชินโคตร
86 อริย์ธัช เอี่ยมตระกูล
87 อามินทร์ ศิลป์สวัสดิ์
88 อิษฎา พึ่งสุนทร
89 เอกณัฎฐ์ เจริญธนาสรศิริ

 

รายชื่อผู้อบรมวันที่ 4 มีนาคม 2565 (รอบที่ 2)
*โปรตตรวจสอบวันอบรมของท่านและเข้าอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล
1 กร กังวานกิจ
2 กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ
3 กฤตย์ เหตระกูล
4 กฤษณ์ ฤกษ์สง่า
5 กวินธร สุมนาวดี
6 กษิดิ์เดช วงษ์ศิริ
7 ก้องภพ  ศิริมาจันทร์
8 กิตติภูมิ เนตรสุวรรณ์
9 กิตติศักดิ์ จิรภาสุขสกุล
10 ขวัญชัย วิเชตธรรมศักดิ์
11 คฑา พรหมช่วย
12 คทาทอง ไวทยานนท์
13 คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา
14 จิรยุทธ รมณีย์กชกร
15 จุฬาลักษณ์ บุญหลาย
16 เจตนิพิฐ เชยแสง
17 เจษฎา พิมาทัย
18 ชนม์เจริญ  บารมีธนเศรษฐ์
19 ชาตรี ตั้งสันติกุล
20 ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์
21 เชนปกรณ์ แก้วภิรมย์
22 ฐปนิพันธ์ ปริฉัตต์กุล
23 ณฐนนท ธนูรัตน์
24 ณัชชา จันทพันธ์
25 ณัชพล ชนไมตรี
26 ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์
27 ณัฐธัญ ตังคะวชิรานนท์
28 ณัฐพงค์ รัชธร
29 ณัฐพร เวียงชนก
30 ณัฐพล อุดมรัตน์
31 ณัฐวิชญ์ วิเศษสมบัติ
32 ณิธิศ ไชยเลิศ
33 ทรงสิทธิ์ กองทรง
34 ทราย-โลแวน
35 ธนวรรษ จิตติรัตน์วัฒนา
36 ธนัท  อนุสรณ์สมชาย
37 ธนากร กุลสมบูรณ์สินธ์
38 ธนาดล ทองห่วง
39 ธมกร เพิ่มพลอยศิริ
40 ธรณินทร์ วิวัฒนะกิจ
41 ธีธัช ทองนวล
42 ธีรภัทร์ ธงชัย
43 นนธวัฒน์ จิระประภา
44 นพคุณ จันทรศัพท์
45 นพปฎล ศรีวงษ์รัตน์
46 นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง
47 เบ็นซ์ เพศประเสริฐ
48 ปรวัธน์ นิรันดร์กุล
49 ปิติภัทร ปัฐจธนศักดิ์
50 พรเทพ เลากุลรัตน์
51 พรศักดิ์ ตั้งคำ
52 พลนาท  ศรีเจริญ
53 พัชรากร พิฆเนศวร
54 พัฒน์วิทย์ รัตนศิวโมกษ์
55 พิธาน วสุเชษฐ์
56 พิรวุฒิ มีธนาถาวร
57 พิสิฐสิริ เลิศสิริสมบัติ
58 พีร์ ศรีปัญญา
59 พีรพงษ์ โยธา
60 พีรวัส เกรียงขจร
61 พุฒิ จูประเสริฐ
62 พุฒิพงศ์ ผิวอ่อน
63 ภากร เนียมแสง
64 ภูกิจธัช วรกิตติฉัตร
65 มรกต ไม้แก้ว
66 มารุต แสวงสุข
67 ยศกร อินธิแสง
68 ยอดชาย มุงคุณคำชาว
69 ราชันต์ เผ่าดี
70 วรรษกร เฮงบุญมี
71 วสันต์ ลิมป์วชิรคม
72 วินัย แซ่ฮุย
73 ศุภกร ตานะเศรษฐ
74 ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง
75 ศุภฤกษ์ โพธิ์นิล
76 ศุภวิชญ์ สุขแดง
77 สถาพงศ์ นันทสำเริง
78 สรวิชญ์ อภิญญานันท์
79 สรวิศ ตั้งใจ
80 สะราวุฒิ  บุญภักดี
81 สิรภพ ยะปาละ
82 สิวะวุฒิ สวนนิมิตร
83 สุทธิพงศ์ ภูริทัพ
84 สุวัฒน์ สุขสวัสดิ์
85 เสฏฐวุฒิ โตพิบูล
86 อธิราช ชาญชัย

 

Previous articleข้อกำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันปี 2565
Next articleSINGHA-SAT Prachinburi Championship 2022