เรื่อง การชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีของสมาชิก
เรียน สมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ข้อที่ 10 กำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี ทุกปีๆละ 1,000 บาท และตามข้อบังคับสมาคม ข้อที่ 12.4 หากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปี นับจากปีที่ชำระครั้งสุดท้าย โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกได้สิ้นสุดลงซึ่งสมาชิกทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 จึงแจ้งและขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย โปรดชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี พ.ศ.2564 หรือปีก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ชำระ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยสมาชิกสามารถติดต่อชำระเงินได้ที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปี กรุงเททฯ 10240 โทรศัพท์ 02-136-2092 Email: support@thailandpga.or.th หรือโอนค่าบำรุงสมาคมประจำปี เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี: สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี: 406-2-60623-6

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีให้เรียบร้อยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หากพ้นกำหนดดังกล่าวสมาคมจะได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ต่อไป และหากสมาชิกท่านใดได้ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเรียบร้อยแล้ว สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอขอบคุณและขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Previous articleSINGHA-SAT Chiangrai Championship 2021
Next article7th SAT-Thailand PGA One Day Tour 2021