วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี เงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996

TOURNAMENT ROUND
1 กรชาน  มีชัยผาสุข THA
2 กอบชัย  พีรไพโรจน์ THA
3 กิตติ  อดิเรก THA
4 กิตติพัฒน์  วันเมือง THA
5 กู้เกียรติ  คำนิยม THA
6 ครองภพ  หาญณรงค์ THA
7 จรัล  แก้วมูล THA
8 จรูญ  วันแย้ม THA
9 จาตุรงค์  หุนสวัสดิ์ THA
10 จารุกิต  นิติพน THA
11 จำเนียร  จิตรประสงค์ THA
12 จิรายุ  กิตติวัฒนกุล THA
13 ฉกาจ  วารุณประภา THA
14 ฉลาด  ดีนาน THA
15 เฉลียว  อุณหชาติ THA
16 ชัยนคร  นวไตรทิพย์สกุล THA
17 ชัยยศ  เซียมอวยชัย THA
18 ชุมพล  ชูวิลาศ THA
19 ชูชีพ  นิราช THA
20 เชียวชาญ  วังผือ THA
21 ไชยวิทย์  มาตรสิงห์ THA
22 ณภพ กิมสวัสดิ์ THA
23 ณัฎฐวรรษ  ปานแก้ว THA
24 ณัฐ  เปรมจิต THA
25 ณัฐพฤทธิ์  ณ พัทลุง THA
26 ดุสิต  สมศักดิ์ THA
27 โดม  คาโนวา THA
28 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ THA
29 ทนงศักดิ์  หาญณรงค์ THA
30 ทศ  อินทรทัต THA
31 ทัชชภัทร  หมอยาดี THA
32 ทินกร  จันทร์สมบูรณ์ THA
33 ธงชัย  ไกรกรุง THA
34 ธงชัย ทิมา THA
35 ธงฤทธิ์  เชียงคอน THA
36 ธนโชติ  ชุลีวัฒนา THA
37 ธนยศ  ทับทิม THA
38 ธนากร  ตนานุวัฒน์ THA
39 ธรรมชาติ  เลิศบุญธรรม THA
40 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ THA
41 ธวัชชัย  ชายชาญ THA
42 ธีรพล  พงษ์พิทยาไพโรจน์ THA
43 ธีระ  พันธ์พิจิตร THA
44 นพกรณ์  ศรีเพรช THA
45 นิธิศ  สุขสำราญทวี THA
46 นิพนธ์  ภวะกุล THA
47 นิพนธ์  สกุลวีรวรรณ THA
48 บรม ทะน้อม THA
49 บรรหาร  ศิริวุฒิ THA
50 บุญชู  เรืองกิจ THA
51 บุญยงค์  เจริญรอด THA
52 บุญยิ่ง  นิลจ้อย THA
53 ประทีป  ค้ายาดี THA
54 ประเทือง  เพรชขว้าง THA
55 ประพันธ์  มากแสง THA
56 ประเมิน  เสนแย้ม THA
57 ประสิทธิ  ชิ้นปิ่นเกรียว THA
58 ประเสริฐ  ตันตราภิวัฒน์ THA
59 ปรัชญา  พรหมโฆตร THA
60 ปิตุภูมิ  สุบงกช THA
61 พงษ์ชนุรัช  พงศ์พัฒน์ฤชา THA
62 พงษ์พิพัฒน์  พงศ์วิจิตรคุณ THA
63 พงษ์ภูมินทร์  กล้าหาญ THA
64 พจน์  ประจักรธนาธร THA
65 พัฒนา  อันติมานนท์ THA
66 พิเชษฐ์  ภุมราสกุล THA
67 พิทักษ์สรรค์  นพสิทธิพร THA
68 พิมล  พุทธรักษ์ THA
69 พีรพล  งามทองประกาย THA
70 พีระ  ตันตสิรินทร์ THA
71 พีรันธร  จตุรกุล THA
72 พุฒ  ดอนเหลือม THA
73 พูลลาภ  เยือกเย็น THA
74 ไพรัช  ชิวารักษ์ THA
75 ไพรัช  มีสวัสดิ์ THA
76 ภณทยา  เมืองพันธ์ THA
77 ภูษิต  สาระพานิช THA
78 มนต์ชัย  อิฐวรากร THA
79 มนตรี  บูรณ์เจริญ THA
80 เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา THA
81 ไมตรี  อริยสัจกุล THA
82 ยุทธพร  มหรรณพ THA
83 ยุทธศิลป์  บรรเทา THA
84 รังสรรค์  รักสมจิต THA
85 รัฐวิชญ์  โรจน์วรากิตต์ THA
86 ราเมศว์  อินทรเจริญศักดิ์ THA
87 วชิระ  ธนานันท์ THA
88 วรนันท์  ผ่องขำ THA
89 วัชระ  ประภาคีรี THA
90 วิชัย  เวียงนนท์ THA
91 วิเชียร  สกุนินนท์ THA
92 วิทยา  วรพันธ์ THA
93 วินัย  วงศ์วรกุล THA
94 วิมล  โสดารัตน์ THA
95 วิรุฬ  วงศ์อภิสัมโพธิ์ THA
96 วิศิษฐ์  พูลสมบัติ THA
97 วิสันต์  ภิรมย์กาญจนศักดิ์ THA
98 วิสิฐ  ตันติวิวัฒนวงศา THA
99 วีระ  เสียงเย็น THA
100 วีระพล  ทะนันชัย THA
101 วุฒิชัย  เจริญพุฒ THA
102 วุฒิรัตน์  มณีอินทร์ THA
103 ศรชัย  ศิลาวรรณา THA
104 ศรัณ  ยิ้มย่อง THA
105 ศักดิ์ชาย  มีชัยผาสุข THA
106 ศุภสิทธิ์  เกสร THA
107 สมชาย  ศรศรี THA
108 สมชาย  สายวงศ์ THA
109 สมบัติ  ขันแก้ว THA
110 สมบูรณ์  ศิริงาม THA
111 สมพงษ์  บุญหว่าน THA
112 สมศักดิ์  เด่นชัย THA
113 สมศักดิ์ศรี ส ศรีสุวรรณ THA
114 สายันต์  อัคสินธวังกูร THA
115 สิน  การินทร์ THA
116 สุธรรม  ไอยศูรย์ THA
117 สุรชัย  ผลาผล THA
118 สุรเดช  สุขสมบูรณ์ THA
119 เส่นห์  แสงสุย THA
120 อรพล  โคตรโนนกอก THA
121 อวยชัย  ภูริปัญญานนท์ THA
122 อาทิตย์  โฆตรมหา THA
123 อำนวย  คงเกื้อ THA
124 อิทธิพล  ชมพูนุช THA
125 อุดร  ดวงเดชา THA
126 เอกชัย  ศรีวรมัย THA
127 Chen Eng Waye SGP
128 Franjo Blazevic AUS
129 Giovanni Palazzoli ITA
130 James Lithiby IRL
131 Jongsoo Lee KOR
132 Jorgen Perrson SWE
133 Junesang Lee Am KOR
134 Koji Sakai JPN
135 Lam Klong Loong MYS
136 Lee Jae Jin KOR
137 Nachimutu Rasamy MYS
138 Nadeem Inayat PAK
139 Owen Lloyd IRL
140 Perry See Hoe AUS
141 Scott  Puzey USA
142 Simon  Yates GBR
143 Takashi Kosugate JPN
144 William Herry Smith AUS
GRAND SENIOR
1 วัฒนชัย  คล้ายคลึง THA
2 น้อย  เกตุบาง THA
3 สัมฤทธิ์  ธารีไชย THA
4 อุดม  โพธิ์นอก THA
5 ณัฐพล  จิรพรพาณิชย์ THA
6 อำนาจ  เกิดกระสินธ์ THA
7 กิติพัฒน์  แก้ววิเศษสิทธิ์ THA
8 บุญเทียบ  นรินทร์นอก THA
9 สุจิต  แก้ววิเศษ THA
10 วิเชียร  สมากร THA
11 สมชาย  ภาควิชัย THA
12 ไพรัช  มีสวัสดิ์ THA
13 กัมปนาท  กาศลูน THA
14 ทวีลาภ  แสไพศาล THA
15 นิรันดร์  ฉัตรไกรเสรี THA
16 สุเทพ  บุญภิมุข THA
17 นภดล  ศรีโรจน์ THA
18 ยสินทรชัย  กิมเสวต THA
19 ธนสิทธิ์  บรรจบดี THA
20 วันชัย มีชัย THA
21 สุพจน์  ธรรมมารักษ์ THA
22 พรชัย  เนียมหมื่นไวย THA

อุดร ดวงเดชา เบียดแซงคว้าแชมป์ สิงห์ เอสเอที ไทยแลนด์แชมเปี้ยนทัวร์ 2023 สนามที่ 1

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน “สิงห์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023” สนามที่ 1 ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, อินฟินิท และอะเบ้าท์ กราส ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท แบ่งเป็นประเภท ซีเนียร์ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) แข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ สามวันๆละ 18 หลุม รวม 54 หลุม...

[LIVE] 1st SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023

รับชม LIVE สด! การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ สิงห์ เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ 2023 สนามที่ 1 ลุ้นแชมป์รอบสุดท้าย 10 ก.พ. นี้ 11:00 น. เป็นต้นไป ที่ Facebook: Thailand PGA

เปิดฤดูกาล ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023 สนามแรก 8-10 ก.พ.นี้ ที่กบินทร์บุรี

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023 จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประเดิมรายการแรกของฤดูกาลระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท โดยการสนับสนุนจาก สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, และอินฟินิท สำหรับนักกอล์ฟซีเนียร์โปร อายุ 50 ปีขึ้นไป แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 3 รอบ หรือ 54 หลุม ตัดตัว 60 ผู้เล่นและเสมอหลังจบ 36...

1st SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2023

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี เงินรางวัลรวม 1,000,000 บาทสมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996 TOURNAMENT ROUND 1 กรชาน  มีชัยผาสุข THA 2 กอบชัย  พีรไพโรจน์ THA 3 กิตติ  อดิเรก THA 4 กิตติพัฒน์  วันเมือง THA 5 กู้เกียรติ  คำนิยม THA 6 ครองภพ  หาญณรงค์ THA 7 จรัล  แก้วมูล THA 8 จรูญ  วันแย้ม THA 9 จาตุรงค์  หุนสวัสดิ์ THA 10 จารุกิต  นิติพน THA 11 จำเนียร  จิตรประสงค์ THA 12 จิรายุ  กิตติวัฒนกุล THA 13 ฉกาจ  วารุณประภา THA 14 ฉลาด  ดีนาน THA 15 เฉลียว  อุณหชาติ THA 16 ชัยนคร  นวไตรทิพย์สกุล THA 17 ชัยยศ  เซียมอวยชัย THA 18 ชุมพล  ชูวิลาศ THA 19 ชูชีพ  นิราช THA 20 เชียวชาญ ...
Previous articleสำนักงานสมาคมฯเปิดทำการแล้ว
Next articleกอล์ฟวันเด็กแห่งชาติ