การจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ว่าด้วยการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2559 กำหนดให้นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ ต้องยื่นคำขอจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพ

จึงขอให้สมาชิกของสมาคมฯ ที่เป็นสมาชิกสามัญ ยื่นแบบคำร้องขอการจดแจ้งการเป็นนักกีฬาอาชีพ (แบบ จจ 11) และสมาชิกวิสามัญ(ผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน) ยื่นแบบคำร้องขอจดแจ้งการบุคคลากรกีฬาอาชีพ (แบบ จจ 15)  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ได้ที่ งานองค์กรและควบคุมกีฬาอาชีพ โทร. 02-1867111 ต่อ 8541 8542  ชั้น 7 ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 เอกสารประกอบการจดแจ้งมีดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัว
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. (2นิ้วครึ่ง) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป
  • หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก (โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ)
  • ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งออกให้ภายใน 30 วัน ก่อนวันจดแจ้ง

 

 แบบฟอร์ม (จจ 11)  สำหรับนักกีฬาอาชีพ 

senior

 

 แบบฟอร์ม (จจ 15)  สำหรับบุคลากรกีฬาอาชีพ 

download

Previous article“ประหยัด”จบที่2ร่วมสวิงฟูจิฟิล์มฯแต่ยึดมือหนึ่งซีเนียร์เจแปนทัวร์
Next articleส่งใจเชียร์ โปรช้างและโปรอาร์ม ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ WORLD CUP OF GOLF