Q-School 2020

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

  1. การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ครั้งที่ วันที่ สถานที่ ผลการสอบ
1
2
  1. การสอบภาคสนาม ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี) ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

ครั้งที่ 1 เลื่อนไม่มีกำหนด | ระยะ | รายชื่อ

เวลาออกรอบ ผลการสอบ
Day 1 TP | GI
Day 2 TP | GI
Day 3 TP | GI
Day 4 TP | GI

***ซ้อมก่อนสอบ วันธรรมดา 300 บาท วันหยุด 500 บาท แคดดี้ 350 บาท ***วันสอบ กรีนฟี 500 บาท แคดดี้ 350 บาท คูปองอาหาร 1 ใบ

ครั้งที่ 2 เลื่อนไม่มีกำหนด | ระยะ | รายชื่อ

เวลาออกรอบ ผลการสอบ
Day 1 TP | GI
Day 2 TP | GI
Day 3 TP | GI
Day 4 TP | GI
  1. การอบรมภาคทฤษฎี ค่าสมัคร GI= 21,000 บาท และ TP= 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ครั้งที่ วันที่ สถานที่
1
2

การชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา เอสพลานาด เลขบัญชี 406-260623-6 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail: support@thailandpga.or.th หรือ Fax 02-136-2092

(หากโอนค่าสมัครแล้วไม่ส่งหลักฐานการชำระเงินถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ สมาคมจะไม่รับทราบการสมัคร)

***การส่งเอกสารสมัครเบื้องต้น ให้แนบใบสมัคร, หลักฐานการชำระเงิน, สำเนาหรือภาพถ่ายหน้าบัตรประชาชน มาที่ e-mail: support@thailandpga.or.th หรือ Fax: 02-136-2092 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน

เอกสารการสมัครที่ต้องนำมายื่นในวันอบรม
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
3. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

หมายเหตุ : การสมัครหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ให้ผู้อำนวยการสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ ซึ่งผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้นรายการละ 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยบังคับใช้ทุกรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-136-2091